#378 โอซาก้า มิยาม่า เกียวโต ซุปตาร์ราคาไฟไหม้ 3

เยือนเมืองมิยาม่าสัมผัสวิถีชีวิตญี่ปุ่นชนบท ใส่ชุดกิโมโน ชมศาลเจ้าเฮอัน ร่มพิธีชงชาญี่ปุ่น หรือช้อปปิ้งจุใจดิวตี้ฟรี และ ชินไซบาชิ 

#378 โอซาก้า มิยาม่า เกียวโต ซุปตาร์ราคาไฟไหม้ 3

 • รหัสทัวร์ 00378
 • Thai AirAsia X (XJ)
 • 5 วัน 3 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿14,888

 

#378 โอซาก้า มิยาม่า เกียวโต ซุปตาร์ราคาไฟไหม้ 3

เยือนเมืองมิยาม่าสัมผัสวิถีชีวิตญี่ปุ่นชนบท ใส่ชุดกิโมโน ชมศาลเจ้าเฮอัน ร่มพิธีชงชาญี่ปุ่น หรือช้อปปิ้งจุใจดิวตี้ฟรี และ ชินไซบาชิ 

วันที่ 1

11.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

14.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินแอร์เอเซีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ610

ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ, โอซะกะ

21.55 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น (เวลาที่ญี่ปุ่นเร็วกว่าไทย2ชั่วโมง) 

โรงแรมอุเอะโนะ เฟร็กซ์ , โอซะกะ

วันที่ 2

มิยาม่า, มิยาม่า

หมู่บ้านคายาบูกิ, มิยาม่า

ศาลเจ้าเฮอัน, เกียวโตะ

เอ็กซ์โปซิตี้, โอซะกะ

โรงแรมโฮมมี่ โอซะกะ, โอซะกะ

วันที่ 3

วัดชิเทนโนจิ, โอซะกะ

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคยูคัง, โอซะกะ

ห้างโดทงพลาซ่า, โอซะกะ

อะเมะริคามูระ, โอซะกะ

ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ, เกียวโตะ

ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอญี่ปุ่น, โอซะกะ

โรงแรมโฮมมี่ โอซะกะ, โอซะกะ

วันที่ 4

ปราสาทโอซาก้า, โอซะกะ

หุบเขามิโนะ, โอซะกะ

น้ำตกมิโนะ, โอซะกะ

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น 

ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ, โอซะกะ

23.55 น. ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยสายการบินแอร์เอเซีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ611

วันที่ 5

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

03.55 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 3. โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
 5. ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ 
 6. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 1.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) 
 3. หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
 4.  ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 5.  ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 6.  ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 7.  ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 8. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 1. หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
 2. หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
 3.  เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 4.  หากชำระเงินแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ 
 5. ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น
 1.  ไม่สามารถยกเลิกเดินทางได้ จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้
 2. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้)
 3.  สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
 4.  ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้)

แพ็กเกจแนะนำ

พ.ย. - มี.ค.(17)
4 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿19,900
พ.ย. - มี.ค.(83)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿22,888
พ.ย. - ธ.ค.(21)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿22,888
พ.ย. - ม.ค.(30)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿23,888
พ.ย. - มี.ค.(34)
6 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿24,888
The Traveller