#380 ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี

ปารีส แรงส์ กอลมาร์ สตราสบูร์ก ชาฟฟ์เฮาเซ่น ลูเซิร์น แองเกิลเบิร์ก ทิตลิส โคโม่ ลูกาโน่ มิลาน

#380 ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี

 • รหัสทัวร์ 00380
 • Emirates (EK)
 • 9 วัน 7 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿55,900

 

#380 ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี

ปารีส แรงส์ กอลมาร์ สตราสบูร์ก ชาฟฟ์เฮาเซ่น ลูเซิร์น แองเกิลเบิร์ก ทิตลิส โคโม่ ลูกาโน่ มิลาน

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

17.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) พบเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

20.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK373 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่ 2

00.50 น. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

03.20 น. ออกเดินทางสู่เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK71 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล, เมืองปารีส

08.00 น. เดินทางถึง ปารีส ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ก่อนจะออกเดินทางไปยังตัวเมืองปารีส

เมืองปารีส, เมืองปารีส

ประตูชัยฝรั่งเศส, เมืองปารีส

หอไอเฟล, เมืองปารีส

ถนนช็องเซลีเซ, เมืองปารีส

ล่องเรือบาโตมุช, เมืองปารีส

โรงแรมฟอเรสต์ ฮิลล์ ลา วิลเลท, เมืองปารีส

วันที่ 3

พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์, เมืองปารีส

เบนลักซ์, เมืองปารีส

มหาวิหารน็อทร์-ดาม, เมืองปารีส

แกลอรี่ลาฟาแยตต์, เมืองปารีส

โรงแรมฟอเรสต์ ฮิลล์ ลา วิลเลท, เมืองปารีส

วันที่ 4

แร็งส์, แรงส์

มหาวิหารแรงค์, แรงส์

เมืองกอลมาร์, กอลมาร์

โรงแรมเมอร์เคียว โคลมาร์ เซ็นเตอร์ อุนเทอร์ลินเดน, เมืองกอลมาร์

วันที่ 5

ย่านเมืองเก่าเมืองกอลมาร์, เมืองกอลมาร์

โบสถ์เซนต์มาร์ติน, เมืองกอลมาร์

สตราสบูร์ก , เมืองสตราสบูร์ก

จัตุรัสเกลแบร์, เมืองสตราสบูร์ก

น้ำตกไรน์ , ชาฟฟ์เฮาเซิน

ลูเซฺิร์น, ลูเซิร์น

โรงแรมแกรนด์ยุโรป, ลูเซิร์น

วันที่ 6

สะพานไม้ชาเปล, ลูเซิร์น

อนุสาวรีย์สิงโต, ลูเซิร์น

เมืองแองเกิลเบิร์ก, เมืองแองเกิลเบิร์ก

ยอดเขาทิตลิส, เมืองแองเกิลเบิร์ก

เมืองโคโม, โคโม

โรงแรมจัสโฮเท็ลโลเมซโซ่เฟียร์, โคโม

วันที่ 7

เมืองโคโม, โคโม

เมืองเมนดริซิโอ, เมนดริซิโอ

ฟ็อกซ์ทาวน์ แฟคทอรี่ สโตร์ส, เมนดริซิโอ

เมืองมิลาน, มิลาน

โรงแรมเบดแบงค์ เอ็นเอช มิลาน, มิลาน

วันที่ 8

จตุรัสกลางเมือง, มิลาน

มหาวิหารเมืองมิลาน, มิลาน

แกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล, มิลาน

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินมิลาน

ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา, มิลาน

21.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 92 แวะเปลี่ยนเครื่อง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่ 9

06.35 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง

09.30 น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 372 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

18.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
 2. ค่าที่พักระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
 3. ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 4. ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 1. ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุ๊ปเหมาหรือตัดกรุ๊ปเท่านั้น)
 3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
 5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน
 6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่ำ 100 บาท / วัน / คน (100 * 7 วัน)
 1. สำหรับการจอง กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาทพร้อมค่าวีซ่า (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง
 2. ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
 3. หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

แพ็กเกจแนะนำ

ก.ย. - ธ.ค.(5)
7 วัน 5 คืน
เริ่มต้น ฿42,900
ก.ย. - ธ.ค.(6)
7 วัน 4 คืน
เริ่มต้น ฿49,900
ส.ค. - ธ.ค.(6)
9 วัน 6 คืน
เริ่มต้น ฿52,900
ก.ย.(2)
7 วัน 4 คืน
เริ่มต้น ฿62,000
The Traveller