#382 อินเนอร์ มองโกเลีย

พักกระโจมมองโกแบบทันสมัย เพลิดเพลินไปกับทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน ตื่นตาตื่นใจไปกับเนินทรายเสี่ยงซานวาน

#382 อินเนอร์ มองโกเลีย

 • รหัสทัวร์ 00382
 • Sichuan Airlines (3U)
 • 6 วัน 5 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿30,999

 

#382 อินเนอร์ มองโกเลีย

พักกระโจมมองโกแบบทันสมัย เพลิดเพลินไปกับทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน ตื่นตาตื่นใจไปกับเนินทรายเสี่ยงซานวาน

วันที่ 1

14.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 4 บริเวณ ISLAND-G โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

17.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติซวงหลิง นครเฉิงตู ประเทศจีน โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U8146 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

ท่าอากาศยานนานาชาติซวงหลิง นครเฉิงตู, เฉิงตู

22.00 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติซวงหลิง นครเฉิงตู ประเทศจีน

โรงแรมเฉิงตู แอร์พอร์ต, เฉิงตู

วันที่ 2

10.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินฮูเห่อเฮ่าเทอะ เมืองโฮฮอท ประเทศจีน โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U8747

สนามบิน ฮูเห่อเฮ่าเทอะ, ฮูฮอต

12.45 น. เดินทางถีงท่าอากาศยานฮูเห่อเฮ่าเทอะ เมืองโฮฮอท ประเทศจีน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณรอบนอกของทะเลทรายโกบี บนที่ราบสูงชายขอบทุ่งหญ้าแห่งมองโกเลียใน

พิพิธภัณฑ์มองโกเลียใน, เฉิงตู

วัดต้าเจา, เฉิงตู

โรงแรมแชงกริ-ลา โฮเต็ล โฮห์ฮอท, เฉิงตู หรือเทียบเท่าระดับ 5ดาว

วันที่ 3

ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน, ฮูฮอต

การแสดงรอบกองไฟ, ฮูฮอต

นำท่านเดินเดินทางเข้าสู่ที่พักสไตล์มองโก

กระโจมมองโกล, ฮูฮอต

 

วันที่ 4

เนินทรายเสี่ยงซานวาน, ฮูฮอต

ออร์ดอส, ฮูฮอต

ฮาววาร์ดจอห์นสันพาร์ควิวพลาซ่า, ฮูฮอต

 

วันที่ 5

สุสานเจงกีสข่าน, ออร์ดอส

อุทยานจำลองวันวานของมองโกเลีย, ออร์ดอส

เขตเมืองใหม่คังปาสือ, ฮูฮอต

สายการบินเสฉวน, เฉิงตู

ซาเลม จีดี โฮเทล, เฉิงตู

 

วันที่ 6

ถนนโบราณจินหลี่, เฉิงตู

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่สนามบินซวงหลิง เมืองนครเฉิงตู ประเทศจีน 

ท่าอากาศยานนานาชาติซวงหลิง นครเฉิงตู, เฉิงตู

14.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประทศไทย โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U8145 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

16.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริงก่อนการเดินทาง
 3. ค่าวีซ่าจีน ปกติ 4 วันทำการ ราคา 1,500 บาท (ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)
 4. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 5. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 6. น้ำหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม จำนวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท
 1. ค่าทำหนังสือเดินทางทุกประเภท
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
 3. กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์, คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ รวม 250 หยวนต่อคน (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) กรณีกรุ๊ปออกเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ขอเก็บค่าทิปเพิ่ม 100 หยวน / ท่าน / ทริป
 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น
 5. ค่าวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ
 1. ในการจองครั้งแรก ชำระมัดจำท่านละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจากทำการจอง) พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 2. ส่งหนังสือเดินทางตัวจริง, พร้อมรูปถ่าย จำนวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวีซ่าจีนในหัวข้อด้านล่าง) และเอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ก่อนเดินทาง 15 วัน **กรณียื่นด่วน 2 วันทำการ ชำระค่าส่วนต่างเพิ่ม 1,050 บาท 
 3. ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 15 วัน (ไม่นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
 1. เงืื่อนไขการยกเลิกการจอง
 2. แจ้งยกเลิกการเดินทาง 30วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 3. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 15,000 บาท
 4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วัน ก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

แพ็กเกจแนะนำ

ต.ค. - ม.ค.(27)
4 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿7,888
ต.ค. - ธ.ค.(11)
4 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿8,878
พ.ย. - มี.ค.(17)
4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿9,888
ก.ย. - ต.ค.(2)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿10,888
The Traveller