#385 เต้าเฉิง...ขนมรวมมิตร ย่าติง ซินตูเฉียว ตันปา คังติ้ง

อุทยานมู่เก๋อฉั้ว คังติ้ง เมืองตันปา หมู่บ้านทิเบตเจียจูจังไช่ เจดีย์เต้าเฉิงไป่ถ่า ย่าติง อุทยานย่าติง -ศูนย์หมีแพนด้า ถนนคนเดินชุนซีลู่ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ถนนโบราณจินหลี่

#385 เต้าเฉิง...ขนมรวมมิตร ย่าติง ซินตูเฉียว ตันปา คังติ้ง

 • รหัสทัวร์ 00385
 • Sichuan Airlines (3U)
 • 8 วัน 7 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿36,999

 

#385 เต้าเฉิง...ขนมรวมมิตร ย่าติง ซินตูเฉียว ตันปา คังติ้ง

อุทยานมู่เก๋อฉั้ว คังติ้ง เมืองตันปา หมู่บ้านทิเบตเจียจูจังไช่ เจดีย์เต้าเฉิงไป่ถ่า ย่าติง อุทยานย่าติง -ศูนย์หมีแพนด้า ถนนคนเดินชุนซีลู่ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ถนนโบราณจินหลี่

วันที่ 1

14.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 9บริเวณ ISLAND-W โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

17.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติซวงหลิง  นครเฉิงตู ประเทศจีน โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U8146 (17.30-22.00 หรือ 17.30-21.45) (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

ท่าอากาศยานนานาชาติซวงหลิง นครเฉิงตู, เฉิงตู

22.00 น. เดินถึงสนามบินนานาชาติซวงหลิง นครเฉิงตู  ประเทศจีน เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่นที่สุดของประเทศจีน

โรงแรมซอแล๋น จี๋ดี๋, เฉิงตู

วันที่ 2

อุทยานมู่เก๋อฉั้ว, เฉิงตู

ทะเลสาบเจ็ดสี มู่เก๋อฉั้ว, เฉิงตู

เมืองคังติ้ง, คังติ้ง

โรงแรมเชียนฉิงเจ้อ, คังติ้ง

วันที่ 3

เมืองตันปา, ตันปา

หมู่บ้านทิเบตเจียจูจังไช่, ทิเบต

โรงแรมซิงจี, ฉงชิ่ง

วันที่ 4

หอเตียวโหลว, ตันปา

เมืองถ่ากง, ทิเบต

วัดถ่ากง, ทิเบต

โรงแรมเฉวยี่, เทียนถาง

วันที่ 5

เมืองหลี่ถัง, หลี่ถัง

เมืองเต้าเฉิง, เต้าเฉิง

เจดีย์เต้าเฉิงไป่ถ่า (เจดีย์ขาว), เต้าเฉิง

เมืองย่าติง, ย่าติง

โรวแรมย่าติง ยีจาน, ย่าติง

วันที่ 6

อุทยานย่าติง, ย่าติง

วัดชงกู่, ย่าติง

ทุ่งหญ้าหลั่วหรง, ย่าติง

ทะเลสาบไข่มุก, ย่าติง

เมืองเต้าเฉิง, เต้าเฉิง

โรงแรมเต้าเฉิงเจียยวื่อ, เต้าเฉิง

วันที่ 7

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเต้าเฉิง เมืองเต้าเฉิง ประเทศจีน

ท่าอากาศยานเต้าเฉิง, เต้าเฉิง

08.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติซวงหลิน นครเฉิงตู ประเทศจีนโดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U8006

ท่าอากาศยานนานาชาติซวงหลิง นครเฉิงตู, เฉิงตู

08.55 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติซวงหลิง นครเฉิงตู ประเทศจีน 

เมืองเฉิงตู, เฉิงตู

ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้าอั๊วหลง , เฉิงตู

ถนนคนเดินชุนซีลู่ , เฉิงตู

โชว์เปลี่ยนหน้ากาก, เฉิงตู

โรงแรมซอแล๋น จี๋ดี๋, เฉิงตู

วันที่ 8

ถนนโบราณจินหลี่, เฉิงตู

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่นามบินซวงหลิง นครเฉิงตู, เฉิงตู ประเทศจีน

ท่าอากาศยานนานาชาติซวงหลิง นครเฉิงตู, เฉิงตู

15.25 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U8145 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

18.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุววณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์นี้เช็คภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 28 พ.ย. 61 เป็นเงิน 2,000 บาท
 3. ค่าวีซ่าจีน ปกติ 4 วันทำการ ราคา 1,500 บาท (ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย) **กรณียื่นด่วน 2 วันทำการ ชำระค่าส่วนต่างเพิ่ม 1,050 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ)
 4. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 5. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 6. น้ำหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม จำนวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 8. ค่าบริการดังกล่าว (ข้อ 1-7) เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็นชาวไทยเท่านั้น!!!
 1. ค่าทำหนังสือเดินทางทุกประเภท
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
 3. กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์, คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ รวม 480 หยวนต่อคน (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) กรณีกรุ๊ปออกเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ขอเก็บค่าทิปเพิ่ม 100 หยวน / ท่าน / ทริป
 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
 5. ค่าวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ
 1. ในการจองครั้งแรก ชำระมัดจำท่านละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจากทำการจอง) พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 2. ส่งหนังสือเดินทางตัวจริง, พร้อมรูปถ่าย จำนวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวีซ่าจีนในหัวข้อด้านล่าง) และเอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ก่อนเดินทาง 15 วัน **กรณียื่นด่วน 2 วันทำการ ชำระค่าส่วนต่างเพิ่ม 1,050 บาท (อัตราดังกล่าวข้างต้น สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น)
 3. ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 15 วัน (ไม่นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
 1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 15,000 บาท
 3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด

แพ็กเกจแนะนำ

ต.ค. - ม.ค.(27)
4 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿7,888
ต.ค. - ธ.ค.(11)
4 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿8,878
พ.ย. - มี.ค.(17)
4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿9,888
ก.ย. - ต.ค.(2)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿10,888
The Traveller