#388 จางเจียเจี้ย ทองหยอด

เยือนเมืองโบราณฟ่งหวง ชมสะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพลิดเพลินไปกับการโชว์นางจิ้งจอกขาว

#388 จางเจียเจี้ย ทองหยอด

 • รหัสทัวร์ 00388
 • China Southern Airlines (CZ)
 • 4 วัน 3 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿25,999

 

#388 จางเจียเจี้ย ทองหยอด

เยือนเมืองโบราณฟ่งหวง ชมสะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพลิดเพลินไปกับการโชว์นางจิ้งจอกขาว

วันที่ 1

01.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

04.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินจางเจียเจี้ย เมืองจางเจียเจี้ย ประเทศจีน โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ606 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

ท่าอากาศยานจางเจียเจี้ย, จางเจียเจี้ย

08.45 น. เดินทางถึงสนามบินจางเจียเจี้ย เมืองจางเจียเจี้ย ประเทศจีน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

เมืองฟ่งหวง, จางเจียเจี้ย

โรงแรมซันไชน์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ต จางเจียจี้, จางเจียเจี้ย หรือเทียบเท่าระดับ5ดาว

วันที่ 2

เมืองฟ่งหวง, จางเจียเจี้ย

สะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว, จางเจียเจี้ย

ฉิงเหอ จินเจียง อินเตอร์เนชั่นแนล โฮเต็ล, จางเจียเจี้ย

วันที่ 3

อุทยานจางเจียเจี้ย, จางเจียเจี้ย

สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง, จางเจียเจี้ย

สวนจอมพล เฮ่อหลง, จางเจียเจี้ย

ฉิงเหอ จินเจียง อินเตอร์เนชั่นแนล โฮเต็ล, จางเจียเจี้ย

วันที่ 4

สะพานแก้วจางเจียเจี้ย, จางเจียเจี้ย

ถ้ำเทียนเหมินซาน, จางเจียเจี้ย

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินไชน่าเซาท์เทิร์นแอร์ไลน์ เมืองจางเจียเจี้ย ประเทศจีน

ท่าอากาศยาน ไชน่าเซาท์เทิร์นแอร์ไลน์, จางเจียเจี้ย

22.10 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ605 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

00.30+1 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
 2.  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง
 3. ค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว ราคา 800 บาท สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย
 4. น้ำหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม จำนวน 1 ใบ
 1. ค่าทำหนังสือเดินทางทุกประเภท
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
 3. กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์, คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ รวม 120 หยวนต่อคน (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) 
 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 %
 1. ในการจองครั้งแรก ชำระมัดจำท่านละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจากทำการจอง)
 2. ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง ถ่ายตามรูปข้างต้น ส่งให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 3.  ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 15 วัน (ไม่นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
 1. เงื่อนไขการยกเลิกการจอง
 2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 3. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 15,000 บาท
 4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด

แพ็กเกจแนะนำ

ก.พ. - มี.ค.(18)
4 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿8,888
ก.พ. - มี.ค.(2)
6 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿9,989
The Traveller