#390 ไฮไลท์ มาเลเซีย

เที่ยวไฮไลท์มาเลเซีย ปีนัง คาเมรอน ไฮแลนด์ เก็นติ้ง ไฮแลนด์ กัวลาลัมเปอร์ พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3 ดาว

#390 ไฮไลท์ มาเลเซีย

 • รหัสทัวร์ 00390
 • Thai Lion Air (SL)
 • 4 วัน 3 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿9,999

 

#390 ไฮไลท์ มาเลเซีย

เที่ยวไฮไลท์มาเลเซีย ปีนัง คาเมรอน ไฮแลนด์ เก็นติ้ง ไฮแลนด์ กัวลาลัมเปอร์ พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3 ดาว

วันที่ 1

04.50 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ที่ 11-12 สายการบิน Lion Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

07.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยสายการบิน Lion Air เที่ยวบินที่ SL702

09.15 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

จากนั้นนำทุกท่านผ่านพิธีการการตรวจคนเข้าเมืองที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่ปีนัง ประเทศมาเลเซีย

วัดไชยมังคลาราม, เกาะปีนัง

วัดธรรมิการาม, เกาะปีนัง

จอร์จทาวน์, เกาะปีนัง

โรงแรมซิตี้เทล ปีนัง, เกาะปีนัง

วันที่ 2

วัดเก็กลกสี่, เกาะปีนัง

ปีนังฮิลล์, เกาะปีนัง

คาเมร่อนไฮแลนด์ , ปะหัง

โรงแรมเฮอร์ริเทจ, ปะหัง

วันที่ 3

น้ำตกอีสกันดา, ปะหัง

ฟาร์มผึ้ง , ปะหัง

เก็นติ้งไฮแลนด์, ปะหัง

โรงแรม เฟิร์สเวิลด์, ปะหัง

วันที่ 4

ถ้ำบาตู, กัวลาลัมเปอร์

กรุงกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์

อนุสาวรีย์ทหารอาสา , กัวลาลัมเปอร์

พระราชวังอิสตาน่าไนการ่า, กัวลาลัมเปอร์

นครปุตราจายา, ปุตราจายา

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 

ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, สลังงอร์

16.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย  โดยสายการบิน Malindo Air เที่ยวบินที่ OD522

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

17.10 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–หาดใหญ่ // กัวลาลัมเปอร์ - กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)
 2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
 3. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 4.  ค่าที่พัก 3 คืนพักห้องละ 2 ท่านตามรายการ
 5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ในประเทศ 10 กก. // ต่างประเทศ 20 กก. (หากต้องการเพิ่ม 5 กก. ชำระเพิ่ม 250 บาท/เที่ยวบิน)
 6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
 1. โปรดเตรียมทิปไกด์+คนขับ 1500 บาท/ท่าน ชำระที่สนามบิน (ไม่รวมหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ ตอนจบทริป)
 2. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 3. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.
 5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 1. เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 5,000 บาท พร้อมส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่จองทัวร์ / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน
 2. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและ ไม่อาจขอคืนเงินได้)
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 – 21 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 – 15 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
 4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 5. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
 6. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ
 7. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
 8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 9. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

แพ็กเกจแนะนำ

ส.ค. - ม.ค.(24)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿6,999
ส.ค. - ม.ค.(13)
4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿10,999
The Traveller