#391 เซาท์ ไอซ์แลนด์

ไคร้สท์เชิร์ช แอชเบอร์ตัน ทะเลสาบเทคาโป-พูคากิ ครอมเวลล์ ควีนส์ทาวน์ ล่องเรือกลไฟโบราณ ทะเลสาบวาคาทีปู วอลเตอร์พีคฟาร์ม การตัดขนแกะ ล่องเรือชมปลาโลมา ณ อะคารัว แซลม่อนฟาร์ม

#391 เซาท์ ไอซ์แลนด์

 • รหัสทัวร์ 00391
 • Thai Airways (TG)
 • 7 วัน 5 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿91,900

 

#391 เซาท์ ไอซ์แลนด์

ไคร้สท์เชิร์ช แอชเบอร์ตัน ทะเลสาบเทคาโป-พูคากิ ครอมเวลล์ ควีนส์ทาวน์ ล่องเรือกลไฟโบราณ ทะเลสาบวาคาทีปู วอลเตอร์พีคฟาร์ม การตัดขนแกะ ล่องเรือชมปลาโลมา ณ อะคารัว แซลม่อนฟาร์ม

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

15.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ชั้น 4 ) ประตู 3 ROW D สายการบิน ไทย์แอร์เวย์ พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง พร้อมรับเอกสารในการเดินทาง

18.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองอ๊อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 491

วันที่ 2

ท่าอากาศยานนานาชาติอ๊อกแลนด์, อ๊อคแลนด์

10.45 น. ถึงสนามบินเมืองอ๊อคแลนด์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทย 5 ชม.) ประเทศนิวซีแลนด์

ออกเดินทางสู่ไคร้สเชิร์ท ประเทศนิวซีแลนด์

ท่าอากาศยานนานาชาติไครสต์เชิร์ช, ไครส์เชิร์ช

เดินทางถึงเมืองไคร้สเชิร์ท ประเทศนิวซีแลนด์ (เวลาท้องถิ่นของประเทศนิวซีแลนด์เร็วกว่าประเทศไทย 5 ชม.)

เมืองไครสต์เชิร์ช, ไครส์เชิร์ช

เมืองแอชเบอร์ตัน, แอชเบอร์ตัน

โรงแรม โฮเต็ลแอสเบอร์ตัน, แอชเบอร์ตัน

วันที่ 3

ทะเลสาบเทคาโป, เทคาโป

โบสถ์แห่งคนเลี้ยงแกะ, เทคาโป

อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก, แกมแม็ค

ทะเลสาบปูคากิ, เทคาโป

เมืองควีนส์ทาวน์, ควีนส์ทาวน์

โนโวเทลควีนส์ทาวน์เลคไซด์โฮเต็ล , ควีนส์ทาวน์

วันที่ 4

แอร์โรว์ทาวน์, ควีนส์ทาวน์

ล่องเรือกลไฟโบราณ, ควีนส์ทาวน์

วอลเตอร์พีคฟาร์ม , ควีนส์ทาวน์

ชมการกระโดดบันจี้, ควีนส์ทาวน์

การเล่นเรือเร็วช็อตโอเวอร์, ควีนส์ทาวน์

โนโวเทลควีนส์ทาวน์เลคไซด์โฮเต็ล , ควีนส์ทาวน์

วันที่ 5

ฟาร์มปลาแซลมอน เมืองไครส์เชิร์ช, ไครส์เชิร์ช

เมืองแอชเบอร์ตัน, แอชเบอร์ตัน

โรงแรมควอลิตี้ เอล์ม, ไครส์เชิร์ช

วันที่ 6

ล่องเรือชมปลาโลมา, เมืองอะคารัว

พิพิธภัณฑ์แคนเทอร์เบอรี่, แคนเทอร์เบอรี่

โรงแรมควอลิตี้ เอล์ม, ไครส์เชิร์ช

วันที่ 7

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินไครส์เชิร์ช

ท่าอากาศยานนานาชาติไครสต์เชิร์ช, ไครส์เชิร์ช

ออกเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติอ๊อคแลนด์

ท่าอากาศยานนานาชาติอ๊อกแลนด์, อ๊อคแลนด์

13.10 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG492

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

20.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจตลอดการเดินทาง

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 4. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
 5. ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางใน ต่างประเทศ
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 2. ค่าทำหนังสือเดินทาง Passport
 3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 5. ค่าวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ *วีซ่าเดี่ยว 6,000 บาท ต่อ ท่าน / วีซ่ากรุ๊ป 2,700 บาท ต่อ ท่าน* ไม่รวมทิปต่าง ๆ เช่น ทิปไกด์ 3 เหรียญ และพนักงานคนขับ 3 เหรียญ ต่อคนต่อวัน ส่วนค่าทิปคนยกประเป๋าที่โรงแรมไม่มีเพราะควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋าเพียงพอ
 6. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 1. กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
 2. กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน (ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์)
 3. กรณีที่ลูกค้าพักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้แจ้งกับทางบริษัทให้ทราบตั้งแต่ทำการจองหากลูกค้ามีความจำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศกรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบก่อนออกตั๋วมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 4. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ หรือก่อนออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจำ
 5. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ หรือก่อนออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจำ (ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์)
 6. หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่านิวซีแลนด์ไม่ทันกำหนดและทางบริษัทฯต้องออกตั๋วกับทางสายการบินทางลูกค้าจะต้องจ่ายเงินค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ
 1. กรณียกเลิก ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลิกล่วงหน้าก่อน 45 วัน จะไม่เก็บค่ามัดจำ
 2. กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำ
 3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทำการ ทางบริษัท ฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริการทั้งหมด
 4. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
 5. กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตั๋วได้ เพราะเป็นเงื่อนไขตั๋วกรุ๊ปของสายการบิน หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ ไม่ทันกำหนดการออกตั๋ว กับทางสายการบิน และ ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ และ มัดจำทั้งหมด

แพ็กเกจแนะนำ

พ.ย. - ธ.ค.(4)
7 วัน 5 คืน
เริ่มต้น ฿79,900
ส.ค. - ธ.ค.(5)
9 วัน 7 คืน
เริ่มต้น ฿110,900
ต.ค. - ธ.ค.(3)
10 วัน 8 คืน
เริ่มต้น ฿121,900
ธ.ค. - เม.ย.(9)
9 วัน 6 คืน
เริ่มต้น ฿127,000
The Traveller