#392 นอร์ท ไอซ์แลนด์

ชมเมืองแฮมิลตัน การแสดงโชว์พื้นเมืองของชาวเมารี หมู่บ้านฮอบบิตัน ถ้ำหนอนเรืองแสง

#392 นอร์ท ไอซ์แลนด์

 • รหัสทัวร์ 00392
 • Thai Airways (TG)
 • 7 วัน 5 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿79,900

 

#392 นอร์ท ไอซ์แลนด์

ชมเมืองแฮมิลตัน การแสดงโชว์พื้นเมืองของชาวเมารี หมู่บ้านฮอบบิตัน ถ้ำหนอนเรืองแสง

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

15.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3-4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง พร้อมรับเอกสารในการเดินทาง

18.45 น. ออกเดินทาง สู่สนามบินอ๊อคแลนด์ เมืองอ๊อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 491 (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 11 ชม.)

วันที่ 2

ท่าอากาศยานนานาชาติอ๊อกแลนด์, อ๊อคแลนด์

10.45 น. เดินทางถึง สู่สนามบินอ๊อคแลนด์ เมืองอ๊อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทย 5 ชม.) ประเทศนิวซีแลนด์ นำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

เมืองแฮมิลตัน, แฮมิลตัน

โรงแรมโนโวเทล แฮมิลตัน, แฮมิลตัน

วันที่ 3

บ้านฮอบบิท, มาทามาท่า

เมืองโรโตรัว, โรโตรัว

หมู่บ้านเมารี, โรโตรัว

โรงแรมมิลเลนเนียมโรโตรัว, โรโตรัว

วันที่ 4

อะโกรโดม, โรโตรัว

เรนโบว์ สปริงซ์, โรโตรัว

น้ำตกฮูก้า, เทคาโป

โรงแรมมิลเลนเนียมโรโตรัว, โรโตรัว

วันที่ 5

ถ้ำไวโตโมโกลว์วอร์ม, ไวโตโม

เมืองอ๊อคแลนด์ , อ๊อคแลนด์

โรงแรมคราวน์ พลาซ่า โอ๊คแลนด์, อ๊อคแลนด์

วันที่ 6

ล่องเรือใบ, อ๊อคแลนด์

ตึกสกายซิตี้ โอ๊คแลนด์, อ๊อคแลนด์

ถนนควีนสตรีทมอลล์ , อ๊อคแลนด์

โรงแรมคราวน์ พลาซ่า โอ๊คแลนด์, อ๊อคแลนด์

วันที่ 7

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินอ๊อคแลนด์ เมืองอ๊อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์

ท่าอากาศยานนานาชาติอ๊อกแลนด์, อ๊อคแลนด์

14.50 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG492

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

20.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจตลอดการเดินทาง

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 3. ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
 5. ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 6. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางใน ต่างประเทศ
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 2. ค่าทำหนังสือเดินทาง Passport ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 5. ค่าวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ *วีซ่าเดี่ยว 6,000 บาท ต่อ ท่าน / วีซ่ากรุ๊ป 2,700 บาท ต่อ ท่าน*
 6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และ พนักงานขับรถ ตามธรรมเนียม 6 เหรียญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉลี่ย 36 เหรียญนิวซีแลนด์ดอลล่า/ท่าน)
 7. ค่าทิปคนยกประเป๋าที่โรงแรมไม่มีเพราะควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋าเพียงพอ
 8. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน

 1. กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
 2. กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน (ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์)
 3. กรณีที่ลูกค้าพักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้แจ้งกับทางบริษัทให้ทราบตั้งแต่ทำการจองหากลูกค้ามีความจำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศกรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบก่อนออกตั๋วมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 4. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ หรือก่อนออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจำ
 5. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ หรือก่อนออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจำ (ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์)
 6. หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่านิวซีแลนด์ไม่ทันกำหนดและทางบริษัทฯต้องออกตั๋วกับทางสายการบินทางลูกค้าจะต้องจ่ายเงินค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ

การยกเลิกและการคืนเงิน

 1. กรณียกเลิก ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลิกล่วงหน้าก่อน 45 วัน จะไม่เก็บค่ามัดจำ
 2. กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำ
 3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทำการ ทางบริษัท ฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริการทั้งหมด
 4. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
 5. กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตั๋วได้ เพราะเป็นเงื่อนไขตั๋วกรุ๊ปของสายการบิน
 6. หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ ไม่ทันกำหนดการออกตั๋ว กับทางสายการบิน และ ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ และ มัดจำทั้งหมด

แพ็กเกจแนะนำ

พ.ย. - ธ.ค.(4)
7 วัน 5 คืน
เริ่มต้น ฿91,900
ส.ค. - ธ.ค.(5)
9 วัน 7 คืน
เริ่มต้น ฿110,900
ต.ค. - ธ.ค.(3)
10 วัน 8 คืน
เริ่มต้น ฿121,900
ธ.ค. - เม.ย.(9)
9 วัน 6 คืน
เริ่มต้น ฿127,000
The Traveller