#393 เซ้าท์ & นอทแลนด์

ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมการตัดขนแกะ ชมธารน้ำแข็งฟ็อกซ์กลาเซียร์ นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์

#393 เซ้าท์ & นอทแลนด์

 • รหัสทัวร์ 00393
 • Thai Airways (TG)
 • 9 วัน 7 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿110,900

 

#393 เซ้าท์ & นอทแลนด์

ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมการตัดขนแกะ ชมธารน้ำแข็งฟ็อกซ์กลาเซียร์ นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

15.00น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3-4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระ

18.45น. ออกเดินทางสู่อ๊อคแลนด์โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 491(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 11 ชม.)

วันที่ 2

ท่าอากาศยานนานาชาติอ๊อกแลนด์, อ๊อคแลนด์

10.45น. ถึงสนามบินเมืองอ๊อคแลนด์(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทย 5 ชม.) ประเทศนิวซีแลนด์ นำท่านผ่านการเอ็กซเรย์ ตรวจกระเป๋าที่ถือขึ้นเครื่อง (HAND CARRY)และผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

เมืองควีนส์ทาวน์, ควีนส์ทาวน์

โรงแรมควีนมิลเลนเนียม, ควีนส์ทาวน์

 

วันที่ 3

แอร์โรว์ทาวน์, ควีนส์ทาวน์

ล่องเรือกลไฟโบราณ, ควีนส์ทาวน์

วอลเตอร์พีคฟาร์ม , ควีนส์ทาวน์

โรงแรมควีนมิลเลนเนียม, ควีนส์ทาวน์

 

วันที่ 4

แอร์โรว์ทาวน์, ควีนส์ทาวน์

ชมการกระโดดบันจี้, ควีนส์ทาวน์

การเล่นเรือเร็วช็อตโอเวอร์, ควีนส์ทาวน์

โรงแรมควีนมิลเลนเนียม, ควีนส์ทาวน์

 

วันที่ 5

ฮาส, ควีนส์ทาวน์

ทะเลสาบวานาก้า , วานาก้า

ฟ็อกกลาเซียร์ , ควีนส์ทาวน์

ธารน้ำแข็งฟ๊อกซ์กลาเซียร์ , ฟรานซ์โจเซฟ

โรงแรมฮาร์ตแลนด์ โฮเทล ฟอกซ์ กลาเซียร์, ควีนส์ทาวน์

 

วันที่ 6

เมืองโฮกิติกิ, โฮกิติกะ

รถไฟทรานซ์อัลไพน์ , โฮกิติกะ

โรงแรม รีเจียส ราติเมอร์ไครสต์เชิร์ช , โฮกิติกะ

 

วันที่ 7

ท่าอากาศยานนานาชาติไครสต์เชิร์ช, ไครส์เชิร์ช

สนามบินโรโตรัว , โรโตรัว

ศูนย์วัฒนธรรมเมารี, โรโตรัว

เรนโบว์ สปริงซ์, โรโตรัว

โรงแรม ซูดิมาเล้คโรโตรัวโฮเต็ล โรโตรัว, โรโตรัว

 

วันที่ 8

อะโกรโดม, โรโตรัว

เมืองอ๊อคแลนด์ , อ๊อคแลนด์

อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

โรงแรมเซนิคโฮเต็ลอัคแลนด์, อ๊อคแลนด์

 

วันที่ 9

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

ท่าอากาศยานนานาชาติอ๊อกแลนด์, อ๊อคแลนด์

11.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินอ๊อคแลนด์

13.10 น. ออกเดินทางจากอ๊อคแลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 492

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

20.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจตลอดการเดินทาง

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 3. ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 5. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
 6. ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 7. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 2. ค่าทำหนังสือเดินทาง Passport
 3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 6. ค่าวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์
 1. กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
 2. กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน (ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์)
 3. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ
 1. กรณียกเลิก ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลิกล่วงหน้าก่อน 45 วัน จะไม่เก็บค่ามัดจำ
 2. กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำ
 3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทำการ ทางบริษัท ฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริการทั้งหมด
 4. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
 5. กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตั๋วได้ เพราะเป็นเงื่อนไขตั๋วกรุ๊ปของสายการบิน

แพ็กเกจแนะนำ

ต.ค. - ธ.ค.(6)
7 วัน 5 คืน
เริ่มต้น ฿79,900
ส.ค. - ธ.ค.(11)
7 วัน 5 คืน
เริ่มต้น ฿91,900
ต.ค. - ธ.ค.(3)
10 วัน 8 คืน
เริ่มต้น ฿121,900
ต.ค. - ม.ค.(6)
9 วัน 6 คืน
เริ่มต้น ฿127,000
The Traveller