#395 แกรนด์ นิวซีแลนด์

ศูนย์วัฒนธรรมเมารี  ชมการตัดขนแกะ ข้ามเรือเฟอร์รี่สู่เกาะใต้ ชมปลาวาฬ ยอดเขาเม้าท์คุ๊ก ล่องเรือกลไฟโบราณ นั่งกระเช้ากอนโดล่า

#395 แกรนด์ นิวซีแลนด์

 • รหัสทัวร์ 00395
 • Thai Airways (TG)
 • 10 วัน 8 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿121,900

 

#395 แกรนด์ นิวซีแลนด์

ศูนย์วัฒนธรรมเมารี  ชมการตัดขนแกะ ข้ามเรือเฟอร์รี่สู่เกาะใต้ ชมปลาวาฬ ยอดเขาเม้าท์คุ๊ก ล่องเรือกลไฟโบราณ นั่งกระเช้ากอนโดล่า

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

15.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง พร้อมรับเอกสารในการเดินทาง

18.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินโอ๊คแลนด์ เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG491

วันที่ 2

ท่าอากาศยานนานาชาติอ๊อกแลนด์, อ๊อคแลนด์

10.45 น. เดินทางถึงสนามบินโอ๊คแลนด์  เมืองโอ๊คแลนด์  ประเทศนิวซีแลนด์

ป่องภูเขาไฟอีเดน, อ๊อคแลนด์

เมืองโรโตรัว, โรโตรัว

โรงแรม ซูดิมาเล้คโรโตรัวโฮเต็ล โรโตรัว, โรโตรัว

วันที่ 3

ศูนย์วัฒนธรรมเมารี, โรโตรัว

เรนโบว์ สปริงซ์, โรโตรัว

อะโกรโดม, โรโตรัว

โรงแรมซุดิมา เร้กซ์ โรโตรัว, โรโตรัว

วันที่ 4

เมืองเทาโป, เทาโป

น้ำตกฮูก้า, เทาโป

เมืองเวลลิงตัน, เวลลิงตัน

ยอดเขาวิคตอเรีย, เวลลิงตัน

โรงแรมแกรนด์ เมอคิว วอเตอร์ฟร้อนท์, เวลลิงตัน

วันที่ 5

เมืองเบลนแฮม, เบลนแฮม

ล่องเรือ Interislander, เวลลิงตัน

เมืองพีคตัน, พีคตัน

Scenic Hotel Marlborough, เบลนแฮม

วันที่ 6

เมืองไคคูร่า, ไคคูร่า

เมืองไครสต์เชิร์ช, ไครส์เชิร์ช

Rydges Latimer Christchurch, ไครส์เชิร์ช

วันที่ 7

ทะเลสาบเทคาโป, เทาโป

ทะเลสาบปูคากิ, เทาโป

เมืองควีนส์ทาวน์, ควีนส์ทาวน์

โรงแรม มิลเลนตัน ควีนส์ทาวน์, ควีนส์ทาวน์

วันที่ 8

ล่องเรือกลไฟโบราณ, ควีนส์ทาวน์

วอลเตอร์พีคฟาร์ม , ควีนส์ทาวน์

สกายไลน์กอนโดลา, ควีนส์ทาวน์

โรงแรม มิลเลนตัน ควีนส์ทาวน์, ควีนส์ทาวน์

วันที่ 9

เมืองโอมาราม่า, โอมาราม่า

เมืองทไวเซิล, ทไวเซิล

อาโอรากิหรือเมาท์คุก, ไครส์เชิร์ช

เมืองไครสต์เชิร์ช, ไครส์เชิร์ช

Rydges Latimer Christchurch, ไครส์เชิร์ช

วันที่ 10

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินไครสต์เชิร์ช เมืองไครสต์เชิร์ช ประเทศนีวซีแลนด์

ท่าอากาศยานนานาชาติไครสต์เชิร์ช, ไครส์เชิร์ช

เดินทางถึง สนามบินไครสต์เชิร์ช เมืองไครสต์เชิร์ช ประเทศนีวซีแลนด์

ออกเดินทางสู่ สนามบินโอ๊คแลนด์  เมืองโอ๊คแลนด์  ประเทศนิวซีแลนด์

ท่าอากาศยานนานาชาติอ๊อกแลนด์, อ๊อคแลนด์

เดินทางถึง สนามบินโอ๊คแลนด์  เมืองโอ๊คแลนด์  ประเทศนิวซีแลนด์

13.10 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG492

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

20.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 3. ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 5. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 2. ค่าทำหนังสือเดินทาง Passport
 3. ค่าวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ *วีซ่าเดี่ยว 6,000 บาท ต่อ ท่าน / วีซ่ากรุ๊ป 2,700 บาท ต่อ ท่าน
 4. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 6. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 7. ไม่รวมทิปต่าง ๆ เช่น ทิปไกด์ 3 เหรียญ และพนักงานคนขับ 3 เหรียญ ต่อคนต่อวัน ส่วนค่าทิปคนยกประเป๋าที่โรงแรมไม่มีเพราะควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋าเพียงพอ
 8. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 1. กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
 2. กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน (ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์)
 3. กรณีที่ลูกค้าพักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้แจ้งกับทางบริษัทให้ทราบตั้งแต่ทำการจองหากลูกค้ามีความจำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศกรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบก่อนออกตั๋วมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 4. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ หรือก่อนออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจำ
 5. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ หรือก่อนออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจำ(ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์)
 6. หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่านิวซีแลนด์ไม่ทันกำหนดและทางบริษัทฯต้องออกตั๋วกับทางสายการบินทางลูกค้าจะต้องจ่ายเงินค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ

เงื่อนไขการยกเลิก

 1. กรณียกเลิก ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลิกล่วงหน้าก่อน 45 วัน จะไม่เก็บค่ามัดจำ
 2. กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำ
 3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทำการ ทางบริษัท ฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริการทั้งหมด
 4. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
 5. กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตั๋วได้ เพราะเป็นเงื่อนไขตั๋วกรุ๊ปของสายการบิน
 6. หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ ไม่ทันกำหนดการออกตั๋ว กับทางสายการบิน และ ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ และ มัดจำทั้งหมด

แพ็กเกจแนะนำ

พ.ย. - ธ.ค.(4)
7 วัน 5 คืน
เริ่มต้น ฿79,900
พ.ย. - ธ.ค.(4)
7 วัน 5 คืน
เริ่มต้น ฿91,900
ส.ค. - ธ.ค.(5)
9 วัน 7 คืน
เริ่มต้น ฿110,900
ธ.ค. - เม.ย.(9)
9 วัน 6 คืน
เริ่มต้น ฿127,000
The Traveller