#398 ลาเวนเดอร์ ตุรกี

ชมม้าไม้เมืองทรอย ปราสาทปุยฝ้าย บ้านมนุษย์ถ้ำ พักโรงแรมดีระดับ 5 ดาว

#398 ลาเวนเดอร์ ตุรกี

 • รหัสทัวร์ 00398
 • Turkish Airlines (TK)
 • 9 วัน 6 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿44,900

 

#398 ลาเวนเดอร์ ตุรกี

ชมม้าไม้เมืองทรอย ปราสาทปุยฝ้าย บ้านมนุษย์ถ้ำ พักโรงแรมดีระดับ 5 ดาว

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

18.00 น. พบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน U ประตู 10 สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ้นเครื่อง

21.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 65

ท่าอากาศยานอิสตันบูล อาตาตูร์ก, อิสตันบูล

 

วันที่ 2

ฮิปโปโดรม, อิสตันบูล

มัสยิดสุลต่านอาเหม็ด อิสตันบูล, อิสตันบูล

สุเหร่าเซนต์โซเฟีย, อิสตันบูล

อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน, อิสตันบูล

พระราชวังโทพคาปึ, อิสตันบูล

ทักซิม สแควร์, อิสตันบูล

โรงแรมลิโอเนล, อิสตันบูล

 

วันที่ 3

ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส, อิสตันบูล

พระราชวังโดลมาบาเช, อิสตันบูล

ตลาดสไปซ์, อิสตันบูล

เมืองชานัคคาเล่, ชานัคคาเล่

โรงแรมโกลิน, ชานัคคาเล่

 

วันที่ 4

ม้าโทรจัน, ชานัคคาเล่

วิหารอะโครโปลิสเมืองเพอร์กามุม, เพอร์กามุม

อิซมีร์, อิซมีร์

โรงแรมอิซมีร์คายา, อิซมีร์

 

วันที่ 5

บ้านแม่พระมารี, เซลชุก

เมืองโบราณเอฟฟิซุส, เซลชุก

ปราสาทปุยฝ้าย, ปามุคคาเล่

โรงแรม ปาม เทอร์มอล โฮเทล, ปามุคคาเล่

วันที่ 6

เมืองอิซปาร์ต้า, อิซปาร์ต้า

หมู่บ้านทุ่งลาเวนเดอร์, อิซปาร์ต้า

เมืองคอนย่า, คอนย่า

พิพิธภัณฑ์เมฟลานา, คอนย่า

โรงแรมรามาดา พลาซา บาย วินด์แฮม คอนย่า, คอนย่า

 

วันที่ 7

เมืองคัปปาโดเกีย, คับปาโดเกีย

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่, คับปาโดเกีย

โชว์ระบำหน้าท้อง, คับปาโดเกีย

โรงแรมเกอเรเม, คับปาโดเกีย

 

วันที่ 8

นครใต้ดินไคมัคลึ , คับปาโดเกีย

บ้านมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง, คับปาโดเกีย

17.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร

19.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 2009 

ท่าอากาศยานอิสตันบูล อาตาตูร์ก, อิสตันบูล

21.05 น. เดินทางถึงสนามบิน กรุงอิสตันบูล (แวะเปลี่ยนเครื่อง)

วันที่ 9

01.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 68

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

15.00 น. เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส (น้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ท่าน)
 2. ค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี
 3. ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุเกิน 85 ปี)
 4. ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 5. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม น้ำดื่มบริการบนรถ วันละ 1 ขวด ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว
 6. ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ
 7. เจ้าหน้าที่ไกด์คนไทย อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ
 2. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (3.00USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่าน / วัน) (คิดเป็น 7 วัน รวมเท่ากับ 35 USD)
 3. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วัน (คิดเป็น 9 วัน รวมเท่ากับ 27 USD)
 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 1.  สำรองที่นั่งมัดจำท่านละ 10,000.- บาท ภายใน 3 วันหลังจากทำการจอง
 2. ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด ภายใน 45 วันล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
 • เมื่อท่านชำระมัดจำแล้ว ไม่สามารถคืนเงินมัดจำได้ทุกกรณี 
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 25 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง 15-19 ท่าน จะต้องเพิ่มเงินท่านละ 4,000.- บาท จึงสามารถออกเดินทางได้ ในกรณีที่มีผู้เดินทาง 20-24 ท่าน จะต้องเพิ่มเงินท่านละ 3,000.- บาท จึงสามารถออกเดินทางได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง
 •  ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู

แพ็กเกจแนะนำ

ก.ย. - ธ.ค.(18)
10 วัน 7 คืน
เริ่มต้น ฿29,900
#405 ตุรกี เบสท์ เอเวอร์

#405 ตุรกี เบสท์ เอเวอร์

Hot
เหลือ 25 ที่นั่ง
มิ.ย. - ส.ค.(10)
9 วัน 6 คืน
เริ่มต้น ฿31,900
พ.ค. - ต.ค.(13)
8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น ฿36,900
The Traveller