#399 ป๊อปปูล่า เมียนมา

นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของพม่า 

#399 ป๊อปปูล่า เมียนมา

 • รหัสทัวร์ 00399
 • Thai Air Asia (FD)
 • 3 วัน 2 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿11,999

 

#399 ป๊อปปูล่า เมียนมา

นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของพม่า 

วันที่ 1

04.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 ประตู 1-2 สายการบิน แอร์เอเชีย (FD) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสาร

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

07.10 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติย่างกุ้ง เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยเที่ยวบินแอร์เอเชีย (FD) เที่ยวบินที่ FD251

ท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้ง, ย่างกุ้ง

08.00 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติย่างกุ้ง เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า

เจดีย์ไจ๊ปุ่น, หงสาวดี

พระราชวังกัมโพชธานี หรือพระราชวังบุเรงนอง, หงสาวดี

คิมปูนแค้มป์, เมืองไจ้โท

พระธาตุอินทร์แขวน , เมืองไจ้โท

โรงแรม ไจก์โท, เมืองไจ้โท

วันที่ 2

วัดไจ้คะวาย, หงสาวดี

เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือพระธาตุมุเตา, หงสาวดี

พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว, หงสาวดี

เจดีย์โบตาทาวน์ , ย่างกุ้ง

พระเทพทันใจ , ย่างกุ้ง

เทพกระซิบ , ย่างกุ้ง

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง, ย่างกุ้ง

โรงแรมลองเต้, ย่างกุ้ง

วันที่ 3

เจดีย์กลางน้ำ หรือ พระเจดีย์เยเลพญา , สิเรียม

สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี, ย่างกุ้ง

ตลาดสก๊อต, ย่างกุ้ง

สักการะหลวงพ่องาทัตยี, ย่างกุ้ง

ช้างเผือก , ย่างกุ้ง

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติย่างกุ้ง เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า

ท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้ง, ย่างกุ้ง

19.25 น. ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD) เที่ยวบินที่ FD258

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

21.10 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ โดยสารการบินแอร์เอเชีย AIR ASIA (FD)
 2. ค่าภาษีสนามบินพม่า และ ค่าภาษีสนามบินไทย
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 4. ค่าที่พักระดับ 5 ดาว 1 คืน และ 3 ดาว 1 คืน (โรงแรมที่พระธาตุอินทร์แขวนมีแค่ ระดับ 3 ดาว Local เท่านั้น)
 5. ค่าระวางน้ำหนัก 20 กิโลกรัม
 6. ค่ารถขึ้นพระธาตุอินแขวน
 7. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
 8. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 9. อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
 10. ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า **อาหารเป็นพิษเท่านั้น**)
 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 3. ค่าบริการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ
 4. ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น/คนขับรถ/หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 600 บาทต่อลูกทัวร์ 1 ท่านต่อทริป
 5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
 6. ค่าทำวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าทำหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 7. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 8. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • กรุณาวางเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท หลังจากที่ได้ทำการจอง และที่นั่งจะถูกยืนยันเมื่อได้รับค่ามัดจำแล้วเท่านั้น
 • ชำระค่าทัวร์ทั้งหมด 14 วันก่อนการเดินทาง

เนื่องจากบริษัทได้ดำเนินการชำระเงินค่าตั๋วเครื่องบินเต็มจำนวนให้กับทางสายการบินเป็นที่เรียบร้อย พร้อมทั้งได้มัดจำค่าห้องพักเป็นจำนวนเงิน 50 % ของราคาห้องพัก

 • ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจำนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินเต็มจำนวนที่ได้ชำระมา

แพ็กเกจแนะนำ

ก.ย.(1)
1 วัน 1 คืน
เริ่มต้น ฿3,499
ส.ค. - ก.ย.(8)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿11,555
ส.ค. - ม.ค.(23)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿13,999
The Traveller