#401 อเมซิ่ง คันไซ

 AMAZING KANSAI 

#401 อเมซิ่ง คันไซ

 • รหัสทัวร์ 00401
 • Thai Airways (TG)
 • 6 วัน 4 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿46,900

 

#401 อเมซิ่ง คันไซ

 AMAZING KANSAI 

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

20:00 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C

23:59 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG622

วันที่ 2

ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ, โอซะกะ

07:30 ถึงสนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัยผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองพร้อมตรวจเช็คสัมภาระ

หมู่บ้านนินจาอิงะ, มิเอะ

ปราสาทอิงะ อุเอโนะ, มิเอะ

เมืองนาระ, นะระ

วัดโทไดจิ, นะระ

โรงแรม คอมฟอร์ท นางาซากิ, นางาซากิ

 

วันที่ 3

เมืองเกียวโตะ, เกียวโตะ

ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ, เกียวโตะ

วัดคิโยมิซึ, เกียวโตะ

ปราสาทนิโจ, เกียวโตะ

โกเบ โฮเทล ฟรุต โฟว์ลเวอร์, เกียวโตะ

 

วันที่ 4

เมืองโกเบ, โกเบ

สะพานอาคาชิ ไคเคียว, โกเบ

ไมโกะ มารีน, โกเบ

โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์, โกเบ

เมืองโอซะกะ, โอซะกะ

ย่านชินไซบาชิ , โอซะกะ

โรงแรม ซาราซา นัมบะ, โอซะกะ

วันที่ 5

 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย โดยขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ดังนี้ 

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคยูคัง, โอซะกะ

ศาลเจ้าสุมิโยชิ , โอซะกะ

อุเมดะ, โอซะกะ

ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอญี่ปุ่น, โอซะกะ

โรงแรม ซาราซา นัมบะ, โอซะกะ

วันที่ 6

ปราสาทโอซาก้า, โอซะกะ

เอออน พลาซ่า, โอซะกะ

สวควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ, โอซะกะ

17:35 เดินทางจากสนามบินคันไซ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG673

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

21:25 ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเดียวกัน
 2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 3. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
 4. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์**
 6. บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
 5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (จำนวน 2,000.-เยน/ท่าน/ทริป)
 1. สำหรับการจองกรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท
 2. ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน
 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้เดินทางครั้งละ 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้เดินทางมีจำนวนไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน,การประท้วง, การก่อจลาจล
 4. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้

แพ็กเกจแนะนำ

ก.ค. - ต.ค.(14)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿14,888
ก.ค. - ก.ย.(26)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿14,888
ก.ย. - ต.ค.(2)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿19,888
ต.ค. - พ.ย.(21)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿23,888
พ.ย. - ม.ค.(33)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿23,888
The Traveller