#403 บิ๊กโปร 1 ฝรั่งเศส

ปารีส  รูอ็อง เมืองตากอากาศโดวิลส์ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ หอไอเฟล โบสถ์โนตเตรอดาม

#403 บิ๊กโปร 1 ฝรั่งเศส

 • รหัสทัวร์ 00403
 • Thai Airways (TG)
 • 7 วัน 4 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿62,000

 

#403 บิ๊กโปร 1 ฝรั่งเศส

ปารีส  รูอ็อง เมืองตากอากาศโดวิลส์ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ หอไอเฟล โบสถ์โนตเตรอดาม

วันที่ 1

22.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

 

วันที่ 2

00.05 น. ออกเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอโกล กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG930

ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล, เมืองปารีส

07.05 น. เดินทางถึงสนามบินชาร์ลเดอโกล กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

มหาวิหารรูอ็อง, รูอ็อง

เมืองโดวิลล์, นอร์มังดี

ชายหาดดีเดย์, นอร์มังดี

เมืองแซ็ง-โล, นอร์มังดี

โรงแรมเมอร์เคียวแซ็งโลเซ็นเตอร์, นอร์มังดี

วันที่ 3

มงต์แซงต์มิเชล, นอร์มังดี

เมืองปารีส, เมืองปารีส

หอไอเฟล, เมืองปารีส

โรงแรมมอร์เคียว ปารีส, เมืองปารีส

วันที่ 4

พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์, เมืองปารีส

มหาวิหารน็อทร์-ดาม, เมืองปารีส

ถนนช็องเซลีเซ, เมืองปารีส

โรงแรมมอร์เคียว ปารีส, เมืองปารีส

วันที่ 5

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย โดยขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวดังต่อไปนี้

พระราชวังแวร์ซาย, เมืองปารีส

พิพิธภัณฑ์น้ำหอม , เมืองปารีส

ประตูชัยฝรั่งเศส, เมืองปารีส

ย่านเลอ มาเร่ส์, เมืองปารีส

ล่องเรือบาโตมุช, เมืองปารีส

โรงแรมมอร์เคียว ปารีส, เมืองปารีส

วันที่ 6

08.30 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินชาร์ล เดอโกล กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส 

ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล, เมืองปารีส

13.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG931

วันที่ 7

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

05.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 14 กันยายน 2561
 2. ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 3. มงต์แซงต์มิเชล / พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (ไม่มีไกด์)
 4. ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในยุโรปส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนย้ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว
 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ไทย / จีน / พื้นเมือง / (อิสระรับประทานเอง 2 มื้อ)
 6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าฝรั่งเศส (เชงเก้น)
 7. ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
 8. หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์
 9.  ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 3. ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ช ในยุโรปกำหนดมาตรฐานไว้ที่ 2€ / ท่าน / วัน
 4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 5. ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 1. หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ท่านรู้จักและเชื่อถือได้ ซึ่งจะดูแลท่านด้วยขั้นตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน
 2. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

การยกเลิกและขอเงินค่าบริการที่ชำระไว้แล้ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวันที่นำเที่ยว ให้คืน 100% ของเงินค่าบริการ
 2. ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวันที่นำเที่ยว ให้คืน 50% ของเงินค่าบริการ
 3. ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวันที่นำเที่ยว ไม่ต้องคืนเงินค่าบริการ

แพ็กเกจแนะนำ

ม.ค. - มี.ค.(3)
7 วัน 5 คืน
เริ่มต้น ฿42,900
ก.พ. - มี.ค.(2)
7 วัน 4 คืน
เริ่มต้น ฿49,900
ธ.ค. - เม.ย.(10)
9 วัน 6 คืน
เริ่มต้น ฿49,900
The Traveller