#406 ทัวร์เกาหลี หน้าร้อน อ้อนรัก

นั่งบอลลูน Flyting Suwon ชมวิวสุดฟินสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ป้อมปราการฮวาซอง พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างหมูเกาหลี

#406 ทัวร์เกาหลี หน้าร้อน อ้อนรัก

 • รหัสทัวร์ 00406
 • Thai AirAsia X (XJ)
 • 6 วัน 3 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿5,999

 

#406 ทัวร์เกาหลี หน้าร้อน อ้อนรัก

นั่งบอลลูน Flyting Suwon ชมวิวสุดฟินสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ป้อมปราการฮวาซอง พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างหมูเกาหลี

วันที่ 1

23.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 3-4 สายการบิน AIR ASIA X โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

วันที่ 2

02.40 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ 700

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน, โซล

10.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้

ฮุนได พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต, อินช็อน

คลองอาร่า, อินช็อน

สะพานกระจกใสกิมโป, อินช็อน

หมู่บ้านภาพจิตรกรรมฝาผนังเฮงกัง - ดง, ซูวอน

ป้อมฮวาซอง, คยองกีโด

ฟลายอิ้ง ซูวอน, ซูวอน

นิวซูวอน โฮเต็ล, ซูวอน

วันที่ 3

วัดวาวูจองซา, ซูวอน

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ คยองกีโด, คยองกีโด

โซล, โซล

พิพิธภัณฑ์สาหร่าย, โซล

มหาวิทยาลัยอีฮวา, โซล

ช้อปปิ้งย่านอีแด, โซล

โรงแรม โซล กาแลกซี่, โซล

วันที่ 4

พระราชวังชังด็อก, โซล

วัดโชเกซา, โซล

ย่านวัฒนธรรมอินซา-ดง, โซล

ตึกซัมจี-กิล, โซล

ชินเซเก ดิวตี้ฟรี, โซล

ตลาดเมียงดง, โซล

โรงแรม โซล กาแลกซี่, โซล

วันที่ 5

 

ถนนย่านฮงแด, โซล

พิพิธภัณฑ์ภาพวาดลวงตาสี่มิติ, โซล

พิพิธภัณฑ์น้ำแข็งโซล, โซล

ภูเขานัมซาน, โซล

ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน, โซล

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน ประเทศเกาหลีใต้

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน, โซล

วันที่ 6

00.20 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ 703

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

04.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร
 2. ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยมีน้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ตามเงื่อนไขของสายการบิน)
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
 4. ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง)
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม
 6. ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 7. ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 8. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 2. ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 50,000 วอน ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน
 3. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 4. ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน 
 5. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 7. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าท่องเที่ยว กรณีที่สถานทูตแจ้งให้ยื่นขอวีซ่าแบบกะทันหันก่อนเดินทางตามจริง ประเทศเกาหลีใต้ อนุญาตให้ท่านที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงค์เดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ เพื่อการท่องเที่ยว ไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่า โดยสามารถพำนักได้ไม่เกิน 90 วัน ต่อครั้ง
 1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำครั้งที่ 1 ท่านละ 10,000 บาท หลังจากส่งเอกสารยืนยันการจอง 1 วัน 
 2. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชำระภายในระยะเวลาที่ที่บริษัทกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจำให้ท่าน
 3. กรณีลูกค้าทำการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถึง 15 วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100%
 1. ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว ** ยกเว้น พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง ** 
 2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
 3. ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระมาแล้วทั้งหมดทั้งนี้  
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
 5. กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง

แพ็กเกจแนะนำ

พ.ย. - ธ.ค.(16)
4 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿6,900
พ.ย. - ธ.ค.(16)
4 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿8,600
พ.ย. - ธ.ค.(11)
4 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿8,900
ธ.ค. - ม.ค.(29)
4 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿11,900
พ.ย. - ธ.ค.(12)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿11,900
The Traveller