#410 สเปเชียล คันโต

ล่องเรือทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ หมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะ ภูเขาไฟฟูจิ วัดอาซากุสะ และชมลาเวนเดอร์

#410 สเปเชียล คันโต

 • รหัสทัวร์ 00410
 • Thai Airways (TG)
 • 6 วัน 3 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿39,900

 

#410 สเปเชียล คันโต

ล่องเรือทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ หมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะ ภูเขาไฟฟูจิ วัดอาซากุสะ และชมลาเวนเดอร์

วันที่ 1

20:30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C “สายการบินไทย” พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

22:45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG640 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันที่ 2

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ, โตเกียว

08:00 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนอาทิตย์อุทัย

ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ, ฮาโกเนะ

โอวากูดานิ, ฮาโกเนะ

หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ, ยะมะนะชิ

โรงแรมโมโทซุ วิว, ยะมะนะชิ

วันที่ 3

สวนผลไม้อิซุ, ยะมะนะชิ

ภูเขาไฟฟูจิ, ชิซุโอะกะ

ทะเลสาบคาวากูจิโกะ, ยะมะนะชิ

ชินจูกุ, โตเกียว

โรงแรมรูทอินน์ โกทันดา, โตเกียว

วันที่ 4

อิสระท่องเที่ยวได้ตามอัธยาศัย โดยขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวดังนี้

กินซ่า, โตเกียว

ชิบูยะ, โตเกียว

อากิฮาบาระ, โตเกียว

ฮาราจูกุ, โตเกียว

โอโมเตะซันโด, โตเกียว

หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ โดยท่านสามารถแจ้งไกด์หรือหัวหน้าทัวร์หน้างานได้เลย

โตเกียวดิสนีย์แลนด์, โตเกียว

โรงแรมรูทอินน์ โกทันดา, โตเกียว

วันที่ 5

วัดอาซากุสะ, โตเกียว

โตเกียวสกายทรี, โตเกียว

โอไดบะ, โตเกียว

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น

ท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียว ฮะเนดะ, โตเกียว

วันที่ 6

00:20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG661

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

04:50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเดียวกัน
 2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 3. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
 4. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์**
 6. บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
 5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (จำนวน 2,000.-เยน/ท่าน/ทริป)
 1. สำหรับการจองกรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท
 2. ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน

การยกเลิก

 1. กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
 2. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทำการ ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
 3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

แพ็กเกจแนะนำ

ก.ค. - ต.ค.(14)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿14,888
ก.ค. - ก.ย.(26)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿14,888
ก.ย. - ต.ค.(2)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿19,888
ต.ค. - พ.ย.(21)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿23,888
พ.ย. - ม.ค.(33)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿23,888
The Traveller