#411 คลับเมด คานิ มัลดีฟส์

วานิสสา คลินิก พาเที่ยว มัลดีฟส์ เกาะสวรรค์

#411 คลับเมด คานิ มัลดีฟส์

 • รหัสทัวร์ 00411
 • Srilankan Airlines (UL)
 • 4 วัน 2 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿31,900

 

#411 คลับเมด คานิ มัลดีฟส์

วานิสสา คลินิก พาเที่ยว มัลดีฟส์ เกาะสวรรค์

วันที่ 1

07.00 น. พร้อมที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตู 10 แถว W เคาน์เตอร์สายการศรีลังกาแอร์ไลน์ (UL) คณะเช็คอิน พร้อมโหลดกระเป๋าสัมภาระ

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

09.10 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา โดยสายการบินศรีลังกาแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL403

11.00 น. เดินทางถึง สนามบินโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

13.35 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองมาเล่ย์ ประเทศมัลดีฟส์ โดยสายการบินศรีลังกาแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL115

ท่าอากาศยานนานาชาติเวลานา, มาเล

14.30 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองมาเล่ย์ ประเทศมัลดีฟส์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและผ่านพิธีการทางศุลกรแล้ว ท่านจะได้พบกับเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับท่านที่สนามบิน

เกาะมัลดีฟ, มาเล

กิจกรรมแสงสีเสียง Iru Bar คลับเมด, มาเล่อะทอลเหนือ

คลับเมด คานิ, เกาะฮูลูฮุมาเล

วันที่ 2

ให้ท่านอิสระเพลิดเพลิน และสนุกสนานกับกิจกรรมมากมายที่ทางคลับเมดจัดเตรียมไว้บริการทุกท่าน ซึ่งในทุก ๆ กิจกรรมจะมีเจ้าหน้าที่คลับเมดคอยดูแล ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

กิจกรรมทางน้ำ คลับเมด, มาเล่อะทอลเหนือ

กิจกรรมแสงสีเสียง Iru Bar คลับเมด, มาเล่อะทอลเหนือ

คลับเมด คานิ, เกาะฮูลูฮุมาเล

 

วันที่ 3

ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่าง ๆ

กิจกรรมทางน้ำ คลับเมด, มาเล่อะทอลเหนือ

17.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินมาเล่ย์ ประเทศมัลดีฟส์

ท่าอากาศยานนานาชาติเวลานา, มาเล

20.35 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา โดยสายการบินศรีลังกาแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL104

22.30 น. เดินทางถึง สนามบินโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

วันที่ 4

01.15 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินศรีลังกาแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL402

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

06.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าที่พักจำนวน 2 คืนตามประเภทห้องพักที่ท่านเลือก(ห้องพักคู่ Twin Room)
 2. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไป - กลับ (รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง)
 3. ค่าเรือเร็ว Speed Boat บริการรับ-ส่งระหว่างสนามบินมาเล่ – รีสอร์ท Club Med – สนามบินมาเล่
 4. ค่าอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ เช้า กลางวัน เย็น พร้อมทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์,เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์,ไวน์,ค็อกเทล, น้าผลไม้เสิร์ฟตลอดทั้งวันและอาหารว่าง (ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับพรีเมี่ยม,ไวน์,แชมเปญ)
 5. กิจกรรมกีฬาทางบกและทางน้าที่กว้างขวางพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน
 6. การแสดงและความบันเทิงยามราตรีของ Club Med โดยทีมงานที่มีวัฒนธรรมหลากหลายของ G.O. หรือเจ้าหน้าที่ของ Club Med
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่นค่าอาหาร-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการทัวร์ค่าซักรีดค่ามินิบาร์ค่าโทรศัพท์ฯลฯ
 2. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินกว่าที่สายการบินกาหนด (23 กิโลกรัม)
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 4. ค่าประกันการเดินทาง
 5. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบินในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • จองและกรุณาชำระเงินเต็มจำนวน พร้อมกับเตรียมเอกสาร ภายใน 30 กรกฎาคม 2562
 • ราคาเสนอและราคาแพ็คเกจสามารถใช้ได้กับผู้ใหญ่ 2 ท่านที่เดินทางด้วยกัน
 • เด็กอายุต่ากว่า 8 ปีไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพักใน Overwater Suite ที่ Club Med Kani (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2018) 
 • เด็กตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปสามารถพักในวิลล่า Overwater และตั้งแต่12 - 17 ปีสามารถพักใน Beach Villas (Finolhu)
 • ห้องวิลล่าที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์มุมกว้างจะคิดค่าบริการเพิ่ม(กรุณาสอบถาม)
 • ราคานี้เป็นราคาสกุลเงินไทยและมีผลบังคับใช้กับชาวไทยเท่านั้น
 • เมื่อท่านตกลงทาการชาระเงินทั้งหมดหรือบางส่วนแล้วทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรบในเงือนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมดและจะไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนผู้เดินทางได้
 • ภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมน้ามันจะรวมอยู่และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคาและเงื่อนไขทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 1. ลูกค้าสามารถเดินทางเป็นกรุ๊ปใหญ่พร้อมกับกรุ๊ปวานิสสา คลินิก ออกในนาม Connect Maldives by Vanisa Clinic ในช่วงวันหยุดยาว 12-14 ตุลาคม 2562 หรือลูกค้าสามารถเลือกวันเดินทางเองได้ตลอดเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2652 ถ้าซื้อทัวร์ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
 2. เดินทางโดยสายการบิน ศรีลังกา แอร์ไลน์ (UL)
  ขาไป Date 12/10/2019 เที่ยวบิน UL403,UL115 เวลา 09.10 น. – 14.30 น. สนามบิน สุวรรณภูมิ กรุงเทพ(BKK) สนามบิน โคลัมโบ ศรีลังกา (CMB) – สนามบินมาเล มัลดีฟส์ (MLE)
  ขากลับ Date 14/10/2019 เที่ยวบิน UL104,UL402 เวลา 21.00 น. – 06.15 น. สนามบิน มาเล มัลดีฟส์ (MLE) – สนามบินโคลัมโบ ศรีลังกา (CMB) – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ (BKK)
 3. ห้องพัก
  สำหรับลูกค้าที่ซื้อ ทัวร์มูลค่า 31,900 – 38,899 บาท จะได้พักห้อง Superior และหากลูกค้าต้องการเพิ่มจำนวนวันการเดินทาง จ่ายเพิ่มเพียง 6,000 บาท/คืน
  สำหรับลูกค้าที่ซื้อ ทัวร์มูลค่า 38,900 – 42,899 บาท สามารถอัพเกรดเป็นห้อง Deluxe ได้ และหากลูกค้าต้องการเพิ่มจำนวนวันการเดินทาง จ่ายเพิ่มเพียง 9,300 บาท/คืน
  สำหรับลูกค้าที่ซื้อ ทัวร์มูลค่า 42,900 บาท ขึ้นไป สามารถอัพเกรดเป็นห้อง Overwater ซึ่งมองลงมาเห็นทะเลด้านล่างได้เลย แต่ผู้พักต้องมีอายุตั้งแต่ 8 ปี ขึ้นไปและหากลูกค้าต้องการเพิ่มจำนวนวันการเดินทาง จ่ายเพิ่มเพียง 9,300 บาท/คืน/ห้อง
 4. สำหรับลูกค้าที่ประสงค์ต้องการเพิ่มจำนวนวันเดินทาง (Extra night) เพียงแค่ลูกค้าจ่ายเพิ่ม Extra night ดังตารางข้างต้น ก็สามารถนอนพักต่อที่มัลดีฟส์ได้ โดยราคาที่จ่ายเพิ่มนี้รวมค่าอาหารและเครื่องดื่มแล้ว โดยทางวานิสสา คลินิก จะทำการเลื่อน Flight การเดินทางขากลับกรุงเทพมหานครของลูกค้าให้
 5. ในส่วนของ VIP Card ที่ลูกค้าจะได้รับนั้น ลูกค้าสามารถใช้ซื้อสินค้า และบริการ กับ วานิสสา คลินิกได้ตามมูลค่าที่จ่ายจริง ดังรายการโปรโมชั่น ที่สามารถตัดบัตรคอร์ส VIP Card ได้ ซึ่งลูกค้าสามารถใช้คอร์สได้ทันทีหลังจากที่ลูกค้าชำระเงินเรียบร้อย โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงวันเดินทาง

แพ็กเกจแนะนำ

ต.ค.(3)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿33,500
The Traveller