#412 มหัศจรรย์ อินเดีย เนปาล 4 สังเวชนียสถาน

สักการะ 4 สังเวชนียสถาน ลุมพินีวัน พุทธคยา สารนาถ กุสินารา

#412 มหัศจรรย์ อินเดีย เนปาล 4 สังเวชนียสถาน

 • รหัสทัวร์ 00412
 • Thai Air Asia (FD)
 • 7 วัน 6 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿25,900

 

#412 มหัศจรรย์ อินเดีย เนปาล 4 สังเวชนียสถาน

สักการะ 4 สังเวชนียสถาน ลุมพินีวัน พุทธคยา สารนาถ กุสินารา

วันที่ 1

05.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมืองอาคารผู้โดยสารขาออก 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย ประตู 4 โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

08.20 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานสนามบินคยา เมืองพุทธคยา ประทศอินเดีย โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 122 (บริการอาหารบนเครื่องบิน)

ท่าอากาศยานกายา, พุทธคยา

10.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินคยา เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อย (เวลาท้องถิ่นของประเทศอินเดียช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 1.30 ชั่วโมง)

หมู่บ้านนางสุชาดา, พุทธคยา

วัดมหาโพธิ์, พุทธคยา

โรงแรมมหาโพธิ์ โฮเต็ล, พุทธคยา

วันที่ 2

เมืองพาราณสี, เมืองพาราณสี

สังเวชนียสถาน สารนาถ, เมืองพาราณสี

ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา, เมืองพาราณสี

ชมพิธีคงคาอารตี, เมืองพาราณสี

โรงแรมคอสตา ริเวียรา โฮเต็ล, เมืองพาราณสี

วันที่ 3

ลุมพินีวัน, เมืองลุมพินี

โรงแรมนิวคริสตัล เนปาล, เมืองลุมพินี

วันที่ 4

ลุมพินีวัน, เมืองลุมพินี

สระโบกขรณี, เมืองลุมพินี

วิหารมายาเทวี, เมืองลุมพินี

มหาปรินิพพานวิหาร, เมืองกุสินารา

มหาปรินิพพานสถูป, เมืองกุสินารา

โรงแรมโอมเรสสิเด็นส์ซี, เมืองกุสินารา

วันที่ 5

ปัตนะ, ปัตนะ

เสาอโศก, เมืองกุสินารา

โรงแรมแพตลิปุระ เอ็กซ์โซติก้า, ปัตนะ

วันที่ 6

มหาวิทยาลัยนาลันทา, นาลันทา

ที่คุมขังพระเจ้าพิมพิสาร, ราชคฤห์

วัดเวฬุวันมหาวิหาร, ราชคฤห์

ตโปธาราม, ราชคฤห์

เขาคิชฌกูฏ, ราชคฤห์

พุทธคยา, พุทธคยา

โรงแรมมหาโพธิ์ โฮเต็ล, พุทธคยา

วันที่ 7

สมควรแก่เวลานำท่าเดินทางสู่ท่าอากาศยานสนามบินคยา เมืองพุทธคยา ประทศอินเดีย

ท่าอากาศยานกายา, พุทธคยา

10.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง  ประเทศไทย โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 123 (บริการอาหารบนเครื่องบิน)

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

14.50 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
 2. ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 3. อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 4. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 5. ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
 6. ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 7. ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 8. ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง
 9. ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 3. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 4. ค่าวีซ่าเข้าประเทศอินเดียแบบ E-VISA 3,500 บาท
 5. ค่าวีซ่าเข้าประเทศเนปาล 1,000 บาท
 6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ1,800 บาท/ทริป/ลูกทัวร์1ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
 7. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)
 8. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 1. กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง 21 วัน)
 2. กรณียกเลิก  ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
 3. ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจำทั้งหมด
 4. ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทาง
  บริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 2. คณะผู้เดินทางจำนวน 10 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง
 3. กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 4. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ
  ทั้งสิ้น

แพ็กเกจแนะนำ

The Traveller