#419 ตุรกี ฟอร์เอเวอร์

เช็คอินที่เที่ยวใหม่สุดชิค เวนิสแห่งตุรกี ตระการคาบอลลูนนับพันที่คัปปาโดเกีย

#419 ตุรกี ฟอร์เอเวอร์

 • รหัสทัวร์ 00419
 • Turkish Airlines (TK)
 • 9 วัน 6 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿32,900

 

#419 ตุรกี ฟอร์เอเวอร์

เช็คอินที่เที่ยวใหม่สุดชิค เวนิสแห่งตุรกี ตระการคาบอลลูนนับพันที่คัปปาโดเกีย

วันที่ 1

18.30 น. / 21.45 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน ROW U ประตู 9 สายการบิน TURKISH AIRLINE โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

21.45 น. / 23.25 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตัลบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เที่ยวบินที่ TK 065 หรือ TK069

วันที่ 2

ท่าอากาศยานอิสตันบูล อาตาตูร์ก, อิสตันบูล

04.10 น./ 06.20 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตัลบูล ประเทศตุรกี 

เมืองทรอย, ชานัคคาเล่

ม้าโทรจัน, ชานัคคาเล่

วิหารอะโครโปลิส, อิซมีร์

โรงละครโรมัน, ปามุคคาเล่

วิหารเอสเคลปิออน, อิซมีร์

โรงแรม มาเร โฮเต็ล, บาลิกกีเซอร์

วันที่ 3

เมืองเซสมี, เชสมี

ปราสาทเซสมี, เชสมี

เมืองโบราณเอฟฟิซุส, เซลชุก

คูซาดาซู, คูซาดาซึ

โรงงานผลิตเครื่องหนัง, คูซาดาซึ

มารีนา โฮเทล แอนด์ สูท คูซาดาซึ, คูซาดาซึ

วันที่ 4

ปามุคคาเล่, ปามุคคาเล่

ปราสาทปุยฝ้าย, ปามุคคาเล่

เมืองโบราณเฮียราโพลิส, เดนิซลี

ปามุคคาเล่ นิโนว่า เทอร์มอล สปาร์ แอนด์ โฮเทล, ปามุคคาเล่

วันที่ 5

เมืองคอนย่า, คอนย่า

พิพิธภัณฑ์เมฟลานา, คอนย่า

เมืองคัปปาโดเกีย, คับปาโดเกีย

โรงแรมสโตน คอนเซ้ป คัปปาโดเกีย, คับปาโดเกีย

วันที่ 6

นครใต้ดินไคมัคลึ , คับปาโดเกีย

เมืองเกอราเม่ , เกอราเม่

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่, คับปาโดเกีย

หุบเขาอุซิซาร์, คับปาโดเกีย

โรงงานทอพรม, คับปาโดเกีย

เมืองอังการา, อังการา

โรงแรมโรยัล โฮเทล อังการา, อังการา

วันที่ 7

อิสตันบูล, อิสตันบูล

พระราชวังโดลมาบาเช, อิสตันบูล

ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส, อิสตันบูล

โรงแรมโกลเด้น เวย์, อิสตันบูล

วันที่ 8

มัสยิดสุลต่านอาเหม็ด อิสตันบูล, อิสตันบูล

ฮิปโปโดรม, อิสตันบูล

วิหารฮาเจีย โซเฟีย, อิสตันบูล

อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน, อิสตันบูล

ตลาดสไปซ์, อิสตันบูล

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตัลบูล ประเทศตุรกี

ท่าอากาศยานอิสตันบูล อาตาตูร์ก, อิสตันบูล

20.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เที่ยวบินที่ TK 064

วันที่ 9

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

10.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตั๋วเครื่องบิน ตามที่ตามที่ตารางอัตราค่าบริการระบุ
 2. ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน สายการบิน TURKISH AIRLINE อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยมีน้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จำกัดจำนวนชิ้น แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน)
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ
 4. ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไป เป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม
 6. ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 7. ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 8. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม กรมธรรม์)
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 2. ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 75 USD ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน
 3. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 4. ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด
 5. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจำท่านละ 15,000 บาท และตัดที่นั่งการจองภายใน 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชำระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่กำหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจำเป็นต้องทำจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลำดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษจำนวนจำกัด
 2. กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีที่ไม่สามารถหาคนมาแทนได้
 1. ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว ยกเว้น พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง
 2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
 3. ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระมาแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
 5. กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนออนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสำคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 6. กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดำเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการดำเนินการจองครั้งแรก ตามจำนวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

แพ็กเกจแนะนำ

เม.ย. - พ.ค.(1)
9 วัน 6 คืน
เริ่มต้น ฿27,999
เม.ย. - พ.ค.(8)
8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น ฿30,999
เม.ย. - พ.ค.(8)
8 วัน 6 คืน
เริ่มต้น ฿32,888
The Traveller