#429 ทาคายาม่า อิลยูมิเนชั่น

หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ สนุกกับกิจกรรมลานสกี ชมเทศกาลประดับไฟนะบานะ โนะ ซาโตะ เที่ยวเมืองโอซาก้า ช้อปปิ้งเอออน พลาซ่า

#429 ทาคายาม่า อิลยูมิเนชั่น

 • รหัสทัวร์ 00429
 • Thai Airways (TG)
 • 6 วัน 4 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿59,900

 

#429 ทาคายาม่า อิลยูมิเนชั่น

หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ สนุกกับกิจกรรมลานสกี ชมเทศกาลประดับไฟนะบานะ โนะ ซาโตะ เที่ยวเมืองโอซาก้า ช้อปปิ้งเอออน พลาซ่า

วันที่ 1

21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

วันที่ 2

00.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG644

ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์, นาโกย่า

07.30 น. เดินทางถึง สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น

เมืองทาคายามะ, ทาคายามะ

ชิราคาวาโกะ, ทาคายามะ

ซันมาชิซูจิ, ทาคายามะ

โรงแรม ฮิดะ โฮเทล พลาซ่า, ทาคายามะ

วันที่ 3

ตลาดเช้าทาคายาม่า, กิฟุ

สกีรีสอร์ท ทาคายามะ, ทาคายามะ

นาบานะ โนะ ซาโตะ, มิเอะ

โรงแรม เดอะ สตริงส์ นาโกย่า, นาโกย่า

 

วันที่ 4

เมืองเกียวโตะ, เกียวโตะ

วัดคิโยมิซึ, เกียวโตะ

ปราสาทนิโจ, เกียวโตะ

เมืองนาระ, นะระ

วัดโทไดจิ, นะระ

โรงแรมอโกรา รีเจนซี โอซาก้า ซาไก, โอซะกะ

วันที่ 5

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยตลอดทั้งวัน ย่านโอซาก้า สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำดังนี้

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคยูคัง, โอซะกะ

ศาลเจ้าสุมิโยชิ , โอซะกะ

ย่านชินไซบาชิ , โอซะกะ

ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอญี่ปุ่น, โอซะกะ

โรงแรมอโกรา รีเจนซี โอซาก้า ซาไก, โอซะกะ

วันที่ 6

ปราสาทโอซาก้า, โอซะกะ

เอออน พลาซ่า, โอซะกะ

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ, โอซะกะ

17.25 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG673

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

22.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเดียวกัน
 2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 3. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
 4. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์**
 6. บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
 5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (จำนวน 3,000.-เยน/ท่าน/ทริป หรือ 1,000.-บาท/ท่าน/ทริป)
 • สำหรับการจองกรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 20,000.- บาท
 • ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน
 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้เดินทางครั้งละ 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้เดินทางมีจำนวนไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน,การประท้วง, การก่อจลาจล
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้

แพ็กเกจแนะนำ

มี.ค. - เม.ย.(15)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿23,888
เม.ย.(17)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿23,999
มี.ค. - เม.ย.(21)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿24,999
มี.ค. - เม.ย.(30)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿25,888
มี.ค. - เม.ย.(15)
6 วัน 4 คืน
เริ่มต้น ฿27,999
The Traveller