#430 แกรนด์ ฮอนชู นิวเยียร์

หอคอยโตเกียว สกายทรี นั่งกระเช้าคาจิ คาจิ สนุกกับกิจกรรมลานสกี ชมปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งเอออนพลาซ่า

#430 แกรนด์ ฮอนชู นิวเยียร์

 • รหัสทัวร์ 00430
 • Thai Airways (TG)
 • 6 วัน 5 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿67,890

 

#430 แกรนด์ ฮอนชู นิวเยียร์

หอคอยโตเกียว สกายทรี นั่งกระเช้าคาจิ คาจิ สนุกกับกิจกรรมลานสกี ชมปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งเอออนพลาซ่า

วันที่ 1

19.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

22.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG640

วันที่ 2

ท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียว ฮะเนดะ, โตเกียว

06.55 น. เดินทางถึง สนามบินฮาเนดะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

วัดอาซากุสะ, โตเกียว

โตเกียวสกายทรี, โตเกียว

ย่านชินจูกุ, โตเกียว

โรงแรม เมโทรโพลิแทนโตเกียว, โตเกียว

วันที่ 3

ภูเขาไฟฟูจิ, ชิซุโอะกะ

ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท , ยะมะนะชิ

ทะเลสาบคาวากุจิโกะ, ชิซุโอะกะ

กระเช้าลอยฟ้า คาชิ คาชิ, ชิซุโอะกะ

โรงแรมคาสุไก วิว, ยะมะนะชิ

วันที่ 4

เมืองทาคายามะ, ทาคายามะ

ซันมาชิซูจิ, ทาคายามะ

ชิราคาวาโกะ, ทาคายามะ

โรงแรม เดอะ สตริงส์ นาโกย่า, นาโกย่า

วันที่ 5

วัดคิโยมิซึ, เกียวโตะ

ปราสาทนิโจ, เกียวโตะ

เมืองโอซะกะ, โอซะกะ

ย่านชินไซบาชิ , โอซะกะ

โรงแรม มอนเทอเรย์ โอซาก้า, โอซาก้า

วันที่ 6

ปราสาทโอซาก้า, โอซะกะ

เอออน พลาซ่า, โอซะกะ

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ, โอซะกะ

17.25 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG673

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

22.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเดียวกัน
 2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 3. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
 4. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์**
 6. บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
 5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (จำนวน 3,000.-เยน/ท่าน/ทริป หรือ 1,000.-บาท/ท่าน/ทริป)
 • สำหรับการจองกรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 20,000.- บาท
 • ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน
 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้เดินทางครั้งละ 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้เดินทางมีจำนวนไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน,การประท้วง, การก่อจลาจล
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้

แพ็กเกจแนะนำ

มี.ค. - เม.ย.(15)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿23,888
เม.ย.(17)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿23,999
มี.ค. - เม.ย.(21)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿24,999
มี.ค. - เม.ย.(30)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿25,888
มี.ค. - เม.ย.(15)
6 วัน 4 คืน
เริ่มต้น ฿27,999
The Traveller