#438 เฟิร์ส ซากุสะ

เทศกาลชมซากุระเมืองคาวาซึ กิจกรรมลานสกี ถ่ายรูปชิคๆ ณ โตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งตลาดปลาและโอไดบะ

#438 เฟิร์ส ซากุสะ

 • รหัสทัวร์ 00438
 • Thai Airways (TG)
 • 6 วัน 3 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿39,900

 

#438 เฟิร์ส ซากุสะ

เทศกาลชมซากุระเมืองคาวาซึ กิจกรรมลานสกี ถ่ายรูปชิคๆ ณ โตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งตลาดปลาและโอไดบะ

วันที่ 1

20.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

วันที่ 2

00.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า ประเทศญัี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG644

ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์, นาโกย่า

07.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า ประเทศญัี่ปุ่น

เมืองนาโกย่า, นาโกย่า

ทะเลสาบฮามานะ, ชิซุโอะกะ

เทศกาล คาวาซึ ซากุระ, ชิซุโอะกะ

โรงแรม โมะโทะสึ วิว โฮเต็ล, ฟูจิ

วันที่ 3

ภูเขาไฟฟูจิ, ชิซุโอะกะ

ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท, ยะมะนะชิ

กรุงโตเกียว, โตเกียว

ย่านชินจูกุ, โตเกียว

โรงแรม ที มาร์ค ซิตี้ โฮเต็ล โตเกียว โอะโมะริ, โตเกียว

วันที่ 4

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกช้อปปิ้งตามย่านดังของโตเกียว โดยขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวดังนี้

กินซ่า, โตเกียว

ศาลเจ้าเมจิ, โตเกียว

ฮาราจูกุ, โตเกียว

โอโมเตะซันโด, โตเกียว

พระราชวังอิมพีเรียล, โตเกียว

โรงแรม ที มาร์ค ซิตี้ โฮเต็ล โตเกียว โอะโมะริ, โตเกียว

วันที่ 5

วัดอาซากุสะ, โตเกียว

ตลาดปลาซึกิจิ, โตเกียว

ย่านโอไดบะ, โตเกียว

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียว ฮะเนดะ, โตเกียว

วันที่ 6

00.20 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG661

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

05.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเดียวกัน
 2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 3. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
 4. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์**
 6. บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
 5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (จำนวน 3,000.-เยน/ท่าน/ทริป หรือ 1,000.-บาท/ท่าน/ทริป)
 • สำหรับการจองกรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท
 • ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน
 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้เดินทางครั้งละ 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้เดินทางมีจำนวนไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน,การประท้วง, การก่อจลาจล
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้

แพ็กเกจแนะนำ

มี.ค. - เม.ย.(15)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿23,888
เม.ย.(17)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿23,999
มี.ค. - เม.ย.(21)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿24,999
มี.ค. - เม.ย.(30)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿25,888
มี.ค. - เม.ย.(15)
6 วัน 4 คืน
เริ่มต้น ฿27,999
The Traveller