#443 ฟอล พลัส สิงคโปร์

เที่ยวสุดคุ้มราคาเดียว8,888บาท ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน วัดเจ้าแม่กวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple มารีน่า เบย์ แซนด์ ชมแสงสีเสียง Wonder Full Light

#443 ฟอล พลัส สิงคโปร์

 • รหัสทัวร์ 00443
 • Thai Lion Air (SL)
 • 3 วัน 2 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿8,888

 

#443 ฟอล พลัส สิงคโปร์

เที่ยวสุดคุ้มราคาเดียว8,888บาท ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน วัดเจ้าแม่กวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple มารีน่า เบย์ แซนด์ ชมแสงสีเสียง Wonder Full Light

วันที่ 1

05.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน Thai Lion Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

07.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติ ชางฮี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL100

ท่าอากาศยานนานาชาติชางฮี, ชางฮี

11.20 น. เดินทางถึง สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์

อาคารรัฐสภาเก่า, ย่านริมแม่น้ำสิงคโปร์

รูปปั้นช้างสำริด, ย่านริมแม่น้ำสิงคโปร์

รูปปั้นและสวนเมอร์ไลอ้อน, ย่านมาริน่า เบย์

ถนนอลิซาเบธวอล์ค, ย่านมาริน่า เบย์

น้ำพุแห่งโชคลาภหรือน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง, เกาะสวนสนุกเซ็นโตซ่า

การ์เด้น บาย เดอะ เบย์, ย่านมาริน่า เบย์

วัดเจ้าแม่กวนอิม, ย่านบูกิสและกัมปง กีลา

มารีน่า เบย์ แซนด์, ย่านมาริน่า เบย์

ชมการแสดงแสง สี เสียง, ย่านมาริน่า เบย์

โรงแรม ฟราแกรนซ์, ย่านบูกิสและกัมปง กีลา

วันที่ 2

อิสระนักท่องเที่ยวตามอัธยาศัยทุกท่านสามารถเลือกแหล่งช้อปปิ้ง ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยขอคำแนะนำสถานที่ต่างๆดังนี้

ห้างวีโว่ซิตี้, ย่านมาริน่า เบย์

เซ็นโตซ่า, เกาะสวนสนุกเซ็นโตซ่า

ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์, เกาะสวนสนุกเซ็นโตซ่า

โรงแรม ฟราแกรนซ์, ย่านบูกิสและกัมปง กีลา

วันที่ 3

วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว, ย่านไชน่าทาวน์

ถนนออร์ชาร์ด, ย่านช้อปปิ้งถนนออชาร์ด

ฟอร์ทแคนนิง, ย่านช้อปปิ้งถนนออชาร์ด

ดิวตี้ฟรี ออชาร์ด, ย่านช้อปปิ้งถนนออชาร์ด

เดอะ จีเวล , ชางฮี

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติชางฮี ประเทศสิงคโปร์

ท่าอากาศยานนานาชาติชางฮี, ชางฮี

20.30 น. ออกเดินทางกลับสู่ สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL105

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

21.30 น. เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)
 2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
 3. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าที่พัก 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
 5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
 6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
 1. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ ค่าธรรมเนียมประมาณ 1,850 บาท (จ่ายที่สนามบิน) (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)
 2. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
 3. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
 4. ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.
 5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ 
 6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 1. เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 5,000 บาท
 2. พร้อมส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่จองทัวร์ / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
 2. บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ 
 3. บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

แพ็กเกจแนะนำ

มี.ค. - มิ.ย.(56)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿9,999
มี.ค. - ต.ค.(23)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿10,999
เม.ย. - มิ.ย.(12)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿11,999
มี.ค. - พ.ค.(17)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿17,999
มี.ค. - พ.ค.(15)
4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿26,999
The Traveller