#045 ฝรั่งเศส สวิต อิตาลี รถไฟด่วน

ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9 วัน

#045 ฝรั่งเศส สวิต อิตาลี รถไฟด่วน

 • รหัสทัวร์ 00045
 • Emirates (EK)
 • 9 วัน 6 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿57,900

 

#045 ฝรั่งเศส สวิต อิตาลี รถไฟด่วน

ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9 วัน

วันที่ 1

17.30 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

20.35 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 373 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่ 2

 • 00.50 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
 • 03.20 น.ëเดินทางสู่ เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 71 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล, เมืองปารีส

 • 08.00 น. เดินทางถึงเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส

  เมืองปารีส, เมืองปารีส

  หอไอเฟล, เมืองปารีส

  พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์, เมืองปารีส

  ล่องเรือบาโตมุช, เมืองปารีส

  โรงแรม เมอร์เคียว ปารีส รอยซ์ซี ชาร์ล เดอ กูเอล, เมืองปารีส

วันที่ 3

พระราชวังแวร์ซาย, เมืองปารีส

รถไฟความเร็วสูง TGV, เมืองปารีส

 • เดินทางสู่เมืองสตราสบูร์ก 

โรงแรม 7 โฮเต็ล แอนด์ ฟิตเนส, เมืองสตราสบูร์ก

วันที่ 4

สตราสบูร์ก , เมืองสตราสบูร์ก

จัตุรัสเกลแบร์, สตราสบูร์ก

มหาวิหารแห่งสตราซบูร์, สตราสบูร์ก

เมืองอินเทอร์ลาเคน, อินเทอร์ลาเคน

โรงแรมโอเบอร์ลันด์ , อินเทอร์ลาเคน

วันที่ 5

เมืองแองเกิลเบิร์ก, เมืองแองเกิลเบิร์ก

ยอดเขาทิตลิส, เมืองแองเกิลเบิร์ก

ลูเซฺิร์น, ลูเซิร์น

สะพานไม้ชาเปล, ลูเซิร์น

อนุสาวรีย์สิงโต, ลูเซิร์น

โรงแรม ไอบิส สไตส์ ลูเซิร์นซิตี้, ลูเซิร์น

วันที่ 6

เมืองมิลาน, มิลาน

แกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล, มิลาน

โรงแรมคลิมา มิลาโน ฟิเอเร , มิลาน

วันที่ 7

เวนิส, เวนิส

เกาะเวนิส , เวนิส

สะพานถอนหายใจ, เวนิส

พระราชว้งดอจ, เวนิส

จัตุรัสเซนต์มาร์ค, เวนิส

โรงแรมเบดแบงค์ เวนิส เมสเทอ, เวนิส

วันที่ 8

โนแวนทา ดิ เพลย เอาทเลด, โนแวนทา

 • 15.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 136 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่ 9

 • 00.15 น.เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
 • 03.30 น.ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 376 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

 • 12.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 2. ค่าที่พัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีที่ไม่ สามารถเข้าพักที่เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ)
 3. ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 4. ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 7. หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 2. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋า
 4. ค่าวีซ่าเชงเก้น 3,500 บาท (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี)
 5. ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น (2 ยูโร x 6 วัน = 12 ยูโร)
 6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 9 วัน = 900 บาท
 1. สำหรับการจอง กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)
 2. ชำระยอดส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
 3. หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวันเดินทาง ให้ท่าน ติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-24 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
 7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทำการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

แพ็กเกจแนะนำ

ก.ย. - ธ.ค.(5)
7 วัน 5 คืน
เริ่มต้น ฿42,900
ก.ย. - ธ.ค.(6)
7 วัน 4 คืน
เริ่มต้น ฿49,900
ส.ค. - ธ.ค.(6)
9 วัน 6 คืน
เริ่มต้น ฿52,900
ก.ย.(2)
7 วัน 4 คืน
เริ่มต้น ฿62,000
The Traveller