#460 คลาสสิค เวียดนาม

ทัวร์เวียดนามดีดี!! คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก สัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิ้มรสอาหารซีฟู้ดบนเรือ

#460 คลาสสิค เวียดนาม

 • รหัสทัวร์ 00460
 • Vietnam Airlines (VN)
 • 3 วัน 2 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿8,900

 

#460 คลาสสิค เวียดนาม

ทัวร์เวียดนามดีดี!! คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก สัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิ้มรสอาหารซีฟู้ดบนเรือ

วันที่ 1

09.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ L สายการบิน เวียดนาม แอร์ไลน์ (VN) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่านและนำท่านโหลดสัมภาระ

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

11.55 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES เที่ยวบินที่ VN610

ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย, เวียดนามเหนือ

13.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่ายของ ประเทศเวียดนาม

ฮาลอง, เวียดนามเหนือ

ตลาดไนต์มาร์เก็ตฮาลอง, ฮาลอง

โรงแรมบลูสกาย, เวียดนามเหนือ

วันที่ 2

ฮาลองเบย์, เวียดนามเหนือ

ถ้ำนางฟ้า, เวียดนามเหนือ

เมืองฮานอย, เวียดนามเหนือ

สะพานแสงอาทิตย์, เวียดนามเหนือ

ทะเลสาบคืนดาบ , เวียดนามเหนือ

วัด หง๊อกเซิน , เวียดนามเหนือ

ช้อบปิ้งถนน 36 สาย , เวียดนามเหนือ

เชิดหุ่นกระบอก , เวียดนามเหนือ

โรงแรมอาร์ชินโก้, เวียดนามเหนือ

วันที่ 3

จัตุรัสบางดิงห์, เวียดนามเหนือ

สุสานโฮจิมินห์, เวียดนามเหนือ

ทำเนียบเหลือง, เวียดนามเหนือ

บ้านพักประธานาธิบดีโฮจิมินห์, เวียดนามเหนือ

วัดเจดีย์เสาเดียว, เวียดนามเหนือ

พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์, เวียดนามเหนือ

วิหารวรรณกรรมวันเหมียว, เวียดนามเหนือ

วัดเฉินก๊วก, เวียดนามเหนือ

ทะเลสาบตะวันตก, เวียดนามเหนือ

สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย ประเทศเวียดนาม

ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย, เวียดนามเหนือ

16.05 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINE เที่ยวบินที่ VN619

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

18.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในบริการ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) กรุงเทพฯ–ฮานอย–กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เวียดนามแอร์ไลน์ (VN)
 2. ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า รวมทั้งสิ้น 3 คืน (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 3. ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ
 4. ค่าโค้ชปรับอากาศรถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ
 5. อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
 6. ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”)
 7. ค่าระวางน้ำหนัก 20 กิโลกรัม
 1. ค่าทิปมัคคุเทศก์/คนขับรถ/หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย  2000 บาทต่อลูกทัวร์ 1 ท่าน ต่อทริป (ชำระที่สนามบินก่อนวันเดินทาง)    
 2. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ     
 3. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ     
 4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ     
 5. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 1. งวดที่ 1 กรุณาวางเงินมัดจำในการสำรองที่นั่ง ท่านละ 5,000 บาท (หลังจากที่ได้ทำการจองภายใน 3 วัน) และที่นั่งจะถูกยืนยันเมื่อได้รับค่ามัดจำแล้วเท่านั้น
 2. งวดที่ 2 ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด 14 วันก่อนการเดินทาง

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรรีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยะรรมชาติ การจลาจล ต่าง
2. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฎิเสธการเข้าประเทศ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี
3. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
4. กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบรฺษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฎิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยและเวียดนาม

แพ็กเกจแนะนำ

มิ.ย. - ธ.ค.(13)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿9,900
พ.ค. - ต.ค.(18)
4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿9,999
เม.ย. - ต.ค.(120)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿10,900
มิ.ย. - ธ.ค.(13)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿10,900
เม.ย. - ต.ค.(43)
4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿10,999
The Traveller