#461 ฮฮกโกได ฮาโกดาเตะ ซุปตาร์แฟนคลับตามกรี๊ด

ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ และ โกดังอิฐแดงริมแม่น้ำ ช้อปปิ้งตลาดเช้า ฮาโกดาเตะ เดินรับลม ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ อิสระเล่นสกี ท่ามกลางหิมะขาวโพลน ทัวร์เมืองซัปโปโล พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปู

#461 ฮฮกโกได ฮาโกดาเตะ ซุปตาร์แฟนคลับตามกรี๊ด

 • รหัสทัวร์ 00461
 • Thai AirAsia X (XJ)
 • 6 วัน 4 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿28,888

 

#461 ฮฮกโกได ฮาโกดาเตะ ซุปตาร์แฟนคลับตามกรี๊ด

ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ และ โกดังอิฐแดงริมแม่น้ำ ช้อปปิ้งตลาดเช้า ฮาโกดาเตะ เดินรับลม ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ อิสระเล่นสกี ท่ามกลางหิมะขาวโพลน ทัวร์เมืองซัปโปโล พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปู

วันที่ 1

23.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

วันที่ 2

02:10 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ620

ท่าอากาศยานนิวชิโทเสะ, ฮอกไกโด

10:40 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากร

เมืองฮาโกดาเตะ, ฮอกไกโด

ป้อมโงเรียวกาคุ, ฮอกไกโด

โกดังอิฐแดงริมน้ำ , ฮอกไกโด

ภูเขาฮาโกดาเตะ, ฮอกไกโด

โรงแรม ฮาโกดาเตะ สไมล์, ฮอกไกโด

วันที่ 3

ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ, ฮอกไกโด

ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ, ฮอกไกโด

ภูเขาไฟโชวะชินซัน , ฮอกไกโด

สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน, ฮอกไกโด

หุบเขานรกจิโกกุดานิ, ฮอกไกโด

มิตซุย เอาท์เลต พาร์ค ชิกะ เรียวโอ้, ชิงะ

โรงแรมคะรักซะ, ซัปโปโร

วันที่ 4

เนินพระพุทธเจ้า, ฮอกไกโด

เมืองฟุราโน่, ฮอกไกโด

ฟุราโน่ สกี, ฮอกไกโด

เมืองบิเอะ, ฮอกไกโด

บ่อน้ำสีฟ้า, ฮอกไกโด

เมืองอาซาฮิคาวะ, อาซาฮิคาวะ

หมู่บ้านราเมงอาซาฮีกาว่า, ฮอกไกโด

อิออน, ฮอกไกโด

โรงแรมเครสเซนท์ อาซาฮิคาว่า, อาซาฮิคาวะ

วันที่ 5

ศาลเจ้าฮอกไกโด, ฮอกไกโด

ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด, ฮอกไกโด

เมืองโอตารุ, ฮอกไกโด

คลองโอตารุ, ฮอกไกโด

พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี, ฮอกไกโด

โรงงานเป่าแก้ว, ฮอกไกโด

ร้านกาแฟคิตตี้, ฮอกไกโด

ถนนทานุกิโคจิ, ฮอกไกโด

โรงแรมคารัคซะ ซัปโปโป โฮเทล, ฮอกไกโด

วันที่ 6

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น

ท่าอากาศยานนิวชิโทเสะ, ฮอกไกโด

11.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ621

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

18.00 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน   
 2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ    
 3. โรงแรมที่พักตามะบุ หรือเทียบเท่า (พัก2-3 ท่าน/ห้อง)
 4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 5. ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 6. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข่ตามกรรณ์ธรรม์)
 7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)   
 2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายืนร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยืนวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 3. หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องของวีซ่า
 4. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีนำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน    
 5. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 6. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 7. ค่าทิปมัคคุเทศก์ , คนขับรถ , 1,500 บาท/ท่า/ทริป,ค่าทิปหัวหน้าทัสร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 1.  มัดจำท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน
 2.  ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน ส่วนที่เหลือ ชำระเต็มจำนวนก่อนออกเดินทาง 30 วัน ในกรณีที่ไม่ชำระยอดเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการ เดินทางกับทางบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน
 • ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายบิน , การยกเลิกบิน , การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , ภารนำสิ่งผิดกฏหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องจากควาประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆทั้งหมด
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 • การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 • กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 • มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 • ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
 • กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 • บริการน้ำดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 4 ของการเดินทาง รวมจำนวน 3 ขวด
 • การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

แพ็กเกจแนะนำ

มี.ค. - เม.ย.(15)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿23,888
เม.ย.(17)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿23,999
มี.ค. - เม.ย.(21)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿24,999
มี.ค. - เม.ย.(30)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿25,888
มี.ค. - เม.ย.(15)
6 วัน 4 คืน
เริ่มต้น ฿27,999
The Traveller