#048 สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก

สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 10 DAY

#048 สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก

 • รหัสทัวร์ 00048
 • Emirates (EK)
 • 10 วัน 7 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿69,900

 

#048 สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก

สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 10 DAY

วันที่ 1

 • 22.00น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 8-9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

  สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

วันที่ 2

 • 01.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 385 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
 • 05.00 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
 • 08.30 น. เดินทางสู่ สต็อกโฮล์ม เที่ยวบินที่ EK 157 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
 • 12.15 น. ถึงสนามบินอาร์ลันด้า ประเทศสวีเดน 

  ท่าอากาศยานสตอกโฮล์ม-อาลันดา, สต็อกโฮล์ม

  กรุงสต็อกโฮล์ม , สต็อกโฮล์ม

  แกมล่าสแตน, สต็อกโฮล์ม

  พิพิธภัณฑ์วาซา, สต็อกโฮล์ม

  โรงแรมคอร์ทยาร์ด แมริออททีสตอกโฮล์ม, สต็อกโฮล์ม

วันที่ 3

เมืองคาร์ลสตัส, คาร์ลสตัด

กรุงออสโล, เมืองออสโล

โรงแรมสแกนดิโฮลแมนโกเลน, เมืองออสโล

วันที่ 4

พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง, เมืองออสโล

อุทยานฟรอกเนอร์, เมืองออสโล

เมืองเกโล่, เกโล

โรงแรมยูทีดาเลน เกโล, เกโล

วันที่ 5

เมืองกู๊ดวาเก้น, เมืองกู๊ดวาเก้น

ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด, เมืองกู๊ดวาเก้น

รถไฟสายฟลัมบานา, เมืองฟลัม

สถานี เมียร์ดาล, เมืองกู๊ดวาเก้น

เมืองเบอร์เก้น , เมืองเบอร์เกน

โรงแรม สแคนนิค เบอร์เกน ซิตี้, เมืองเบอร์เกน

วันที่ 6

ยอดเขาฟลอเยน, เมืองเบอร์เกน

เมืองเกโล่, เกโล

โรงแรมยูทีดาเลน เกโล, เกโล

วันที่ 7

กรุงออสโล, เมืองออสโล

ศาลาว่าการเมืองออสโล, เมืองออสโล

 • นำท่านสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือสำราญ DFDS
 • กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็กสำหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน
 • 16.30 น. ออกเดินทางด้วยเรือสำราญ DFDS สู่เมืองโคเปนเฮเก้น พักค้างคืนบนเรือสำราญ

วันที่ 8

พระราชวังอมาเลียนบอร์ก, โคเปนเฮเกน

สวนสนุกทิโวลี่ Tivoli Gardens, โคเปนเฮเกน

ถนนสตรอยก์ , โคเปนเฮเกน

โรงแรมเฟิสท์โฮเต็ล , โคเปนเฮเกน

วันที่ 9

ลิตเติ้ลเมอร์เมด , โคเปนเฮเกน

น้ำพุเกฟิออน , โคเปนเฮเกน

ท่าอากาศยานโคเปนเฮเกน, โคเปนเฮเกน

 • 15.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK152 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 • 23.55 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง

วันที่ 10

 • 03.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 376 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 • 12.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 2. ค่าที่พัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าพักที่เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ)
 3. ค่าวีซ่าเชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี)
 4. ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 5. ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าเรือสำราญ DFDS
 7. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 8. ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 9. หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 2. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋า
 4. ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น (2 ยูโร x 8 วัน = 16 ยูโร)
 5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 10 วัน = 1,000 บาท
 1. สำหรับการจอง กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)
 2. ชำระยอดส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
 3. หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวันเดินทาง ให้ท่านติดต่อ เจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 5. ในการจองคิวยื่นวีซ่าไม่สามารถทำการเลื่อนคิวได้หลังจากที่มีการจองคิวไปแล้ว หากผู้เดินทางต้องการเลื่อนคิวท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเลื่อนคิวด้วยตัวท่านเอง (อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับศูนย์รับยื่น)

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-24 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
 7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทำการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและ ค่าบริการยื่นวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

แพ็กเกจแนะนำ

The Traveller