#048 สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก

สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 10 DAY

#048 สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก

 • รหัสทัวร์ 00048
 • Emirates (EK)
 • 10 วัน 7 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿69,900

 

#048 สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก

สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 10 DAY

วันที่ 1

22.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 8-9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

วันที่ 2

01.05 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 385 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

05.00 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

08.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน เที่ยวบินที่ EK 157 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

ท่าอากาศยานสตอกโฮล์ม-อาลันดา, สต็อกโฮล์ม

12.15 น. เดินทางถึงสนามบินสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน 

กรุงสต็อกโฮล์ม , สต็อกโฮล์ม

แกมล่าสแตน, สต็อกโฮล์ม

พิพิธภัณฑ์วาซา, สต็อกโฮล์ม

โรงแรมคอร์ทยาร์ด แมริออททีสตอกโฮล์ม, สต็อกโฮล์ม

วันที่ 3

เมืองคาร์ลสตัส, คาร์ลสตัด

กรุงออสโล, เมืองออสโล

โรงแรมสแกนดิโฮลแมนโกเลน, เมืองออสโล

วันที่ 4

พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง, เมืองออสโล

อุทยานฟรอกเนอร์, เมืองออสโล

เมืองเกโล่, เกโล

โรงแรมยูทีดาเลน เกโล, เกโล

วันที่ 5

เมืองกู๊ดวาเก้น, เมืองกู๊ดวาเก้น

ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด, เมืองกู๊ดวาเก้น

รถไฟสายฟลัมบานา, เมืองฟลัม

สถานี เมียร์ดาล, เมืองกู๊ดวาเก้น

เมืองเบอร์เก้น , เมืองเบอร์เกน

โรงแรม สแคนนิค เบอร์เกน ซิตี้, เมืองเบอร์เกน

วันที่ 6

ยอดเขาฟลอเยน, เมืองเบอร์เกน

เมืองเกโล่, เกโล

โรงแรมยูทีดาเลน เกโล, เกโล

วันที่ 7

กรุงออสโล, เมืองออสโล

ศาลาว่าการเมืองออสโล, เมืองออสโล

สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือสำราญ DFDS เมืองโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก

กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็กสำหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน

16.30 น. ออกเดินทางด้วยเรือสำราญ DFDS สู่เมืองโคเปนเฮเก้น พักค้างคืนบนเรือสำราญ

วันที่ 8

พระราชวังอมาเลียนบอร์ก, โคเปนเฮเกน

สวนสนุกทิโวลี่ Tivoli Gardens, โคเปนเฮเกน

ถนนสตรอยก์ , โคเปนเฮเกน

โรงแรมเฟิสท์โฮเต็ล , โคเปนเฮเกน

วันที่ 9

ลิตเติ้ลเมอร์เมด , โคเปนเฮเกน

น้ำพุเกฟิออน , โคเปนเฮเกน

สมควรแก่เวลานำท่านสูสนามบินโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก

ท่าอากาศยานโคเปนเฮเกน, โคเปนเฮเกน

15.35 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK152 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

23.55 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

วันที่ 10

03.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 376 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

12.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 2. ค่าที่พัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าพักที่เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ)
 3. ค่าวีซ่าเชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี)
 4. ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 5. ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าเรือสำราญ DFDS
 7. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 8. ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 9. หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 2. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋า
 4. ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น (2 ยูโร x 8 วัน = 16 ยูโร)
 5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 10 วัน = 1,000 บาท
 1. สำหรับการจอง กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)
 2. ชำระยอดส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
 3. หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวันเดินทาง ให้ท่านติดต่อ เจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 5. ในการจองคิวยื่นวีซ่าไม่สามารถทำการเลื่อนคิวได้หลังจากที่มีการจองคิวไปแล้ว หากผู้เดินทางต้องการเลื่อนคิวท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเลื่อนคิวด้วยตัวท่านเอง (อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับศูนย์รับยื่น)

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-24 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
 7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทำการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและ ค่าบริการยื่นวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

แพ็กเกจแนะนำ

ต.ค. - ม.ค.(5)
11 วัน 8 คืน
เริ่มต้น ฿135,000
The Traveller