#482 เกรท ออสเตรีย เอมไพร์

เมืองศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของประเทศออสเตรีย ชมหมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย นั่งกระเช้าไฟฟ้ามีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล ชมความงามของพระราชวังเชิงบรุนน์ 

#482 เกรท ออสเตรีย เอมไพร์

 • รหัสทัวร์ 00482
 • Thai Airways (TG)
 • 9 วัน 6 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿90,000

 

#482 เกรท ออสเตรีย เอมไพร์

เมืองศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของประเทศออสเตรีย ชมหมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย นั่งกระเช้าไฟฟ้ามีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล ชมความงามของพระราชวังเชิงบรุนน์ 

วันที่ 1

22.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 4 เคาน์เตอร์ D16-19 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านกระเป๋าและการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ ณ ห้องพักผู้โดยสารขาออก

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

 

วันที่ 2

01.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยการบินไทย เที่ยวบินที่  TG936

ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา, กรุงเวียนนา

07.00 น. เดินทางถึง สนามบินเวียนนา ประเทศออสเตรีย หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและสัมภาระแล้ว

เขตเมืองเก่า, เมืองกราซ

ทะเลสาบเวอร์เทอร์เซ , คลาเกนเฟิร์ต

ลานน้ำพุมังกรลินท์วูร์ม, คลาเกนเฟิร์ต

ลันด์เฮาส์, คลาเกนเฟิร์ต

โรงแรม คุน ซังค์ทเฟทอันแดกลาน, คลาเกนเฟิร์ต

 

วันที่ 3

เมืองกอร์ตีนาดัมเปซโซ, คลาเกนเฟิร์ต

เทือกเขาโดโลไมท์, คลาเกนเฟิร์ต

อัลเป ดิ ซิอูซี, คลาเกนเฟิร์ต

โรงแรม ปาร์คฟลอเรน, คลาเกนเฟิร์ต

 

วันที่ 4

เมืองอินส์บรูค, อินส์บรูค

โนด์ เคทเตท เคเบิ้ล คาร์, อินส์บรูค

บ้านหลังคาทอง, อินส์บรูค

โรงแรม นูเยน โพสต์, อินส์บรูค

 

วันที่ 5

พิพิธภัณฑ์สวารอฟสกี วัตเตนส์, เมืองวัทเทนส์

เมืองคิทส์บูเฮล, คิทส์บูเฮล

โรงแรม คิว โฮเต็ล มาเรีย เทเรเซีย, คิทส์บูเฮล

 

วันที่ 6

เมืองฮัลล์สตัทท์, ฮัลล์สตัทท์

ทะเลสาบฮัลล์สตัทเทอร์, ฮัลล์สตัทท์

เหมืองเกลือโบราณ, ฮัลล์สตัทท์

ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง, ซัลทซ์คัมเมอร์กูท

โรงแรม สกาลาเรีย เซนต์วูล์ฟกัง , ซาลส์ซัมเมอร์กูท

 

วันที่ 7

กรุงเวียนนา, กรุงเวียนนา

พระราชวังเชินบรุนน์, กรุงเวียนนา

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือท่านสามารถช้อปปิ้งตามย่านดังของกรุงเวียนนา

ถนนคาร์ทเนอร์, กรุงเวียนนา

โรงแรม ออสเตรีย เทรนด์, กรุงเวียนนา

 

วันที่ 8

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย

ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา, กรุงเวียนนา

13.30 น. ออกเดินทางกลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทศ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG937

 

วันที่ 9

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

05.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 
 2. ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ มาตรฐานรถโค้ชของยุโรป
 3. ค่ากระเช้า Cable Car ขึ้นสู่เนินเขา Alpe Di Siusi / ค่ารถไฟฟ้า Nordkette Cable Car / ค่าเข้าชมคริสตัลเวิลด์ / ค่าเข้าเหมืองเกลือ และ Skywalk / ค่าเข้าชมพระราชวังเชิงบรุนน์ 
 4. โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ ในกรณีที่ท่านมีข้อจำกัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสม 
 6. ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
 7. ค่าธรรมเนียมวีซ่าออสเตรีย (กลุ่มประเทศเชงเก้น) 
 8. ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว     
 9. ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม     
 10. สำหรับสายการบินไทย อนุญาตให้โหลดกระเป๋าใต้เครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  
 2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น   
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)  
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ท่านรู้จักและเชื่อถือได้ ซึ่งจะดูแลท่านด้วยขั้นตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ 15 วันก่อนการเดินทาง โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน,เช่ารถโค้ช,จองโรงแรมที่พัก,ร้านอาหาร ตลอดจนสถานที่เข้าชมต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้กับกรุ๊ปทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อันสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน,การล่าช้าของสายการบิน,การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน),การนัดหยุดงาน,การก่อการจลาจล,ภัยธรรมชาติ รวมถึงการถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเป็นผลทำให้การเดินทางล่าช้า หรือ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางได้ตามโปรแกรม หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ท่านได้ชำระมาแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้มีการตกลงชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ไว้ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัทฯ มิอาจรับผิดชอบได้

แพ็กเกจแนะนำ

มี.ค. - มิ.ย.(4)
7 วัน 4 คืน
เริ่มต้น ฿37,888
เม.ย. - มิ.ย.(8)
10 วัน 7 คืน
เริ่มต้น ฿85,000
The Traveller