#049 ทัวร์เกาหลี สกี วินเทอร์

เกาะนามิ สะพานยังกัง สกัรีสอร์ท ซูวอน สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พระราชวังเคียงบก ชิมสตอเบอร์รี่จากสวน เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย ใส่ชุดฮันบก 

#049 ทัวร์เกาหลี สกี วินเทอร์

 • รหัสทัวร์ 00049
 • Thai AirAsia X (XJ)
 • 6 วัน 3 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿15,888

 

#049 ทัวร์เกาหลี สกี วินเทอร์

เกาะนามิ สะพานยังกัง สกัรีสอร์ท ซูวอน สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พระราชวังเคียงบก ชิมสตอเบอร์รี่จากสวน เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย ใส่ชุดฮันบก 

วันที่ 1

23.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย  ขาออกชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

วันที่ 2

02.50 น. เดินทางสู่สนามบินอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ700

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน, โซล

10.05 น. เดินทางถึงสนามบินอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2ชั่วโมง)

เกาะนามิ, คังวอนโด

Soyanggang Sky Walk, คังวอนโด

เมืองซูวอน, ซูวอน

โอ๊ก แวลเลย์ รีสอร์ต, คังวอนโด

วันที่ 3

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ คยองกีโด, คยองกีโด

สวนกรีนเฮาส์สตรอว์เบอร์รี่, คยองกีโด

โซล, โซล

โซลทาวเวอร์ , โซล

ภูเขานัมซาน, โซล

ตลาดดงแดมุน, โซล

โรงแรม โซล กาแลกซี่, โซล

วันที่ 4

พระราชวังเคียงบกกุง, โซล

แต่งชุดพื้นเมืองเกาหลีฮันบก เรียนรู้การทำคิมบับ, คยองกีโด

คลองชองเกชอน, โซล

ชินเซเก ดิวตี้ฟรี, โซล

ตลาดเมียงดง, โซล

โรงแรม โซล กาแลกซี่, โซล

วันที่ 5

พิพิธภัณฑ์ภาพวาดลวงตาสี่มิติ, โซล

พิพิธภัณฑ์น้ำแข็งโซล, โซล

ถนนย่านฮงแด, โซล

คาเฟ่ธีม แฮร์รี่ พอตเตอร์, โซล

พาจู พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท, คยองกีโด

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ 

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน, โซล

วันที่ 6

01.05 น. เดินทางสู่สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินที่ XJ703

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

04.55 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันกลับได้ ต้องไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น ) ที่นั่งเป็นไปตามสายการบินจัดสรรตามกรุ๊ปทัวร์ ไม่สามารถระบุได้
 2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ - ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 3. ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า - ค่ายานพาหนะนำเที่ยวตามรายการ
 4. ค่าน้ำหนักสัมภาระ สายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) กำหนดน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องไป-กลับ ท่านละ 20กก. สัมภาระถือขึ้นเครื่อง(Carry on) 7กก.
 5. ค่าหัวหน้าทัวร์นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง การชดเชยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสีย อวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 1,000,000 บาท การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง500,000บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 2. ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่นท่านละ 50,000 วอนหรือ 1,500บาท ต่อท่านตลอดทั้งทริป(ชำระที่สนามบิน)
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีที่ท่านต้องการใบเสร็จรับเงินในนามบริษัทหรือต้องการใบกำกับภาษี)
 4. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินจากสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)
 5. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4)สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
 1. มัดจำท่านละ 8,000 บาทต่อท่าน และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วันล่วงหน้า (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง

เงื่อนไขยกเลิกการจอง

 1. เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก การเดินทาง เลื่อนการเดินทาง ขอคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

แพ็กเกจแนะนำ

ม.ค. - มี.ค.(26)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿18,888
ม.ค. - มี.ค.(9)
4 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿19,900
ม.ค. - มี.ค.(24)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿20,888
ม.ค. - มี.ค.(21)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿22,888
The Traveller