#491 ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย

เที่ยวออสเตรียเซ็กสโลวาเกีย กรุงเวียนนา เซสกี้ ครุมลอฟ กรุงปราก บินสุดสบายกับสายการบินไทย สะสมไมล์ได้50%

#491 ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย

 • รหัสทัวร์ 00491
 • Thai Airways (TG)
 • 7 วัน 4 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿37,888

 

#491 ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย

เที่ยวออสเตรียเซ็กสโลวาเกีย กรุงเวียนนา เซสกี้ ครุมลอฟ กรุงปราก บินสุดสบายกับสายการบินไทย สะสมไมล์ได้50%

วันที่ 1

21.00น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (Thai airways)โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ออกบัตรโดยสารและโหลดกระเป๋าสัมภาระ

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

วันที่ 2

01.30น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG936

ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา, กรุงเวียนนา

07.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ5 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

กรุงเวียนนา, ฮัลล์สตัทท์

เซ็นทรัลสแควร์, ซาลซ์บวร์ก

จัตุรัสเรสซิเดนท์, ซาลซ์บวร์ก

สวนมิราเบล, ซาลซ์บวร์ก

โรงแรมเบสท์เวสเทิรน์ พลัสอะมิเดีย, ซาลซ์บวร์ก

วันที่ 3

เมืองมรดกโลกเซสกี้ ครุมลอฟ, เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ

ปราสาทครุมลอฟ, เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ

โบสถ์พระแม่(โบสถ์ติน), กรุงปราก

นาฬิกาดาราศาสตร์, กรุงปราก

โรงแรม ไอริส โฮเต็น อิเดน, กรุงปราก

วันที่ 4

ปราสาทปราก, กรุงปราก

โบสถ์เซนต์ไวตัส, กรุงปราก

พระราชวังเก่า, กรุงปราก

ถนนสายทองคำ หรือโกลเดนเลน, กรุงปราก

เมืองกรุงบราติสลาว่า, กรุงบราติสลาว่า

ปราสาทบราติสลาว่า, กรุงบราติสลาว่า

โรงแรม ฮอลลิเดย์ บราติสลาวา, เมืองบราติสลาวา

วันที่ 5

เมืองกรุงเวียนนา, กรุงเวียนนา

พระราชวังเชินบรุนน์, กรุงเวียนนา

พระราชวังฮอฟบวร์ก, ฮัลล์สตัทท์

มหาวิหารเซนต์สตีเฟน, กรุงเวียนนา

ถนนคาร์ทเนอร์, กรุงเวียนนา

โรงแรมโนวุม คาวาเลียร์ วีน , กรุงเวียนนา

วันที่ 6

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย

10.00น.เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เช็คอินตั๋วโดยสารและสัมภาระ ให้ท่านทำคืนภาษี (Tax Refund )และมีเวลาช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน

ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา, กรุงเวียนนา

13.30น.ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG937

วันที่ 7

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

05.30+1 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็นBusiness Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)  
 2. ค่าที่พักห้องละ 2-3ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับใกล้เคียงกันขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พักไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีโรงแรมติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล**  
 3. ค่าอาหารค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 
 4. เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสายการบินไทยสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30กิโลกรัมถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัมและค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บและกรณีน้ำสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บสะสมไมล์ได้ 50% กรุณาแจ้งเลขสมาชิกรอยัลออร์คิดพลัส พร้อมส่งสำเนาพาสปอร์ตหรือก่อนออกตั๋ว 
 6. การประกันการเดินทางบริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศกับMSIG แบบแผนประกันภัยแบบEASY VISA โดยจะมีความคุ้มครองเบื้องต้นดังนี้ - การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 15-75 ปีบริบูรณ์วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บาท ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 1-14 ปีบริบูรณ์วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บาท ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 76-80 ปีบริบูรณ์วงเงินคุ้มครอง 750,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศผู้เอาประกันที่มีอายุ 1-75 ปีบริบูรณ์วงเงินคุ้มครอง 2,000,000 บาทผู้เอาประกันที่มีอายุ 76-80 ปีบริบูรณ์วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทยผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ1-75 วงเงินคุ้มครอง 100,000 บาทผู้เอาประกันที่มีอายุ 76-80 ปีบริบูรณ์วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บาท ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยโดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัทมากกว่าข้อบังคับตามพ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยวที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยวทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้นแต่ทั้งนี้ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์MSIG ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ
 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทยและเอกสารต่างด้าวต่างๆ 
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่นค่าอาหารเครื่องดื่มค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์เป็นต้น 
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ) 
 4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน 
 5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
 6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 60 EURO ต่อทริป สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน 
 7. ไม่รวมค่าวีซ่าวีซ่าเชงเก้น4,000 บาท
 1. การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจานวน25 ท่านขึ้นไปกรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว - จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน - หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน - หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง20ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
 2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 3.การจองทัวร์และชำระค่าบริการ - กรุณาชำระมัดจำท่านละ25,000+4,000บาท=29,000 บาท กรุณาส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าพร้อมเอกสารชำระมัดจำค่าทัวร์ - ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 25-30วันก่อนออกเดินทาง - กรณีบริษัทต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทาง ท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทกำหนดแจ้งเท่านั้น
 1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง25ท่าน 
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 
 3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบินโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 
 4. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน,การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมายซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
 5. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรมและอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 
 6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆทั้งหมด 
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพักโดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้ 
 10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 
 12. การประกันภัย บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ MSIG แบบแผนประกันภัยแบบEASY 3 โดยจะมีความคุ้มครอง ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  โดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัทมากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยวที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ MSIGได้  กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ 
 13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัดนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 
 14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

แพ็กเกจแนะนำ

เม.ย. - มิ.ย.(8)
10 วัน 7 คืน
เริ่มต้น ฿85,000
มี.ค. - ก.ค.(4)
9 วัน 6 คืน
เริ่มต้น ฿90,000
The Traveller