#508 ทัวร์เวียดนามดีดี คลาสสิค เวียดนาม

ฮานอย - ฮาลอง คาราวะสุสานลุงโฮ สัมผัสมรดกโลกอ่าวฮาลอง พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN

#508 ทัวร์เวียดนามดีดี คลาสสิค เวียดนาม

 • รหัสทัวร์ 00508
 • Thai Air Asia (FD)
 • 3 วัน 2 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿9,900

 

#508 ทัวร์เวียดนามดีดี คลาสสิค เวียดนาม

ฮานอย - ฮาลอง คาราวะสุสานลุงโฮ สัมผัสมรดกโลกอ่าวฮาลอง พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN

วันที่ 1

05.30 น.สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร1ชี้น3 ประตูทางเข้าหมายเลข 1 เคาน์เตอร์ 1-2 สายการบินแอร์ เอเชีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่านและนำท่านโหลดสัมภาระ

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

07.00 น.ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD642

ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย, ฮานอย

08.45 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่ายเมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม

วิหารวรรณกรรมวันเหมียว, เวียดนามเหนือ

ฮาลอง, เวียดนามเหนือ

ตลาดไนต์มาร์เก็ตฮาลอง, ฮาลอง

โรงแรม โกลเด้น ฮาลอง, ฮาลอง

วันที่ 2

ฮาลองเบย์, เวียดนามเหนือ

ถ้ำนางฟ้า, เวียดนามเหนือ

เมืองฮานอย, เวียดนามเหนือ

สะพานแสงอาทิตย์, เวียดนามเหนือ

ทะเลสาบคืนดาบ , เวียดนามเหนือ

วัด หง๊อกเซิน, เวียดนามเหนือ

ช้อบปิ้งถนน 36 สาย , เวียดนามเหนือ

เชิดหุ่นกระบอก , เวียดนามเหนือ

โรงแรมดังแอง, เวียดนามเหนือ

วันที่ 3

จัตุรัสบางดิงห์, เวียดนามเหนือ

สุสานโฮจิมินห์, เวียดนามเหนือ

ทำเนียบเหลือง, เวียดนามเหนือ

บ้านพักประธานาธิบดีโฮจิมินห์, เวียดนามเหนือ

วัดเจดีย์เสาเดียว, เวียดนามเหนือ

พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์, เวียดนามเหนือ

วัดเฉินก๊วก, เวียดนามเหนือ

ทะเลสาบตะวันตก, เวียดนามเหนือ

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม

ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย, ฮานอย

20.50 น.ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดอมเมือง ประเทศไทย โดยสายการบิน แอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD645

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

22.40 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class)  ดอนเมือง–ฮานอย–ดอนเมือง โดยสายการบิน     แอร์เอเซีย (FD)
 2. ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า รวมทั้งสิ้น 2 คืน (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 3. ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ
 4. ค่าโค้ชปรับอากาศรถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ
 5. อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
 6. ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”)
 7. ค่าระวางน้ำหนัก 20 กิโลกรัม
 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 2. ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 3 USD/วัน, พนักงานขับรถ 2 USD/วัน, พนักงานโรงแรม, ร้านอาหาร, ทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 3 USD/วัน
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม เช่น ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม, ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินกว่าทางสายการบินกำหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาขึ้น
 1. งวดที่ 1 กรุณาวางเงินมัดจำในการสำรองที่นั่ง ท่านละ 5,000 บาท (หลังจากที่ได้ทำการจองภายใน 3 วัน) และที่นั่งจะถูกยืนยันเมื่อได้รับค่ามัดจำแล้วเท่านั้น
 2. งวดที่ 2 ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด 14 วันก่อนการเดินทาง
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 2. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 3. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 4. กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและเวียดนาม
 6. สำหรับ ผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ
 7. การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ ร้านยา ร้านไม้ไผ่, ร้านมะพร้าว, ร้านขนม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
 8. ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สำหรับ จำนวนผู้เดินทาง 20 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้แน่นอน ถ้าจำนวนผู้เดินทาง 15 - 20 ท่าน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยไปกับกรุ๊ปด้วยแต่จะมี ไกด์ท้องถิ่น ที่พูดภาษาไทยได้ คอยรับที่สนามบินเวียดนาม และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศเวียดนามเป็นอย่างดี แต่ถ้าต่ำกว่า 15 ท่าน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุ๊ปนั้น

แพ็กเกจแนะนำ

เม.ย. - ก.ย.(8)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿8,900
พ.ค. - ต.ค.(18)
4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿9,999
เม.ย. - ต.ค.(120)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿10,900
มิ.ย. - ธ.ค.(13)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿10,900
เม.ย. - ต.ค.(43)
4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿10,999
The Traveller