#526 เวียดนามใต้-โฮจิมินห์-มุยเน่-ดาลัท

นั่งรถไม่เหนื่อย เข้าเมืองโอจิมินห์ - ออกเมืองดาลัด แวะถ่ายรูปสวยๆกับทุ่งไฮเดรนเยีย

#526 เวียดนามใต้-โฮจิมินห์-มุยเน่-ดาลัท

 • รหัสทัวร์ 00526
 • VietJetAir (VZ)
 • 4 วัน 3 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿9,999

 

#526 เวียดนามใต้-โฮจิมินห์-มุยเน่-ดาลัท

นั่งรถไม่เหนื่อย เข้าเมืองโอจิมินห์ - ออกเมืองดาลัด แวะถ่ายรูปสวยๆกับทุ่งไฮเดรนเยีย

วันที่ 1

08.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบิน Viet Jet Air พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

11.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดยสายบิน Viet Jet Air เที่ยวบินที่ VJ8032 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)

ท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ต, นครโฮจิมินห์

13.10 น.  เดินทางถึงสนามบินเมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

โฮจิมินห์, โฮจิมินห์

คาเฟ่ อพาร์ทเมนท์, เวียดนามใต้

ตลาดเบนถัน, โฮจิมินห์

โรงแรมลิเบอร์ตี้, เวียดนามใต้

วันที่ 2

โบสถ์นอร์ทเทอดาม, เวียดนามใต้

ไปรษณีย์กลางไซ่ง่อน, โฮจิมินห์

อนุสาวรีย์อดีตประธานโฮจิมินห์, โฮจิมินห์

เมืองมุยเน่, เวียดนามใต้

ฟานเที้ยต, เวียดนามใต้

ท่าเรือมุยเน่, เวียดนามใต้

ทะเลทรายแดง, เวียดนามใต้

ลำธารนางฟ้า, เวียดนามใต้

ทะเลทรายขาว, เวียดนามใต้

โรงแรม พีซ รีสอร์ต, เวียดนามใต้

วันที่ 3

ดาลัด, เวียดนามใต้

น้ำตกดาตันลา, เมืองดาลัด

วัดตั๊กกลัม, เวียดนามใต้

โรงแรมลาแซพพีเนตต์, เวียดนามใต้

วันที่ 4

สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด, เมืองดาลัด

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินดาลัด ประเทศเวียดนาม

ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง, เมืองดาลัด

13.15 น. ออกเดินทางถึง สนามบินดาลัด ประเทศเวียดนาม โดยสายบิน Viet Jet Air เที่ยวบินที่ VZ941 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง)

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

15.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศเวียดนาม โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด ไป-กลับ พร้อมคณะ รวมค่าภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียม  เชื้อเพลิง (ยกเว้นหากมีการประกาศปรับขึ้นจากทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมจากท่านภายหลัง) และเนื่องจากเป็นตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางไป-กลับได้ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนของ  สายการบิน
 2. น้ำหนักกระเป๋า โหลดใต้ท้องเครื่องท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม  และกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 1 ใบ และไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยว และรับส่ง ตามรายการที่ระบุ
 4. ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน อนึ่ง เรื่องของการยืนยันโรงแรมที่พักนั้น อาจยังไม่ยืนยัน หากผู้เดินทางมีความประสงค์ที่จะทราบกรุณาติดต่อพนักงานขายเพื่อสอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะใช้โรงแรมระดับ เดียวกัน ซึ่งทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าประมาณ 1-3 วัน ซึ่งจะสามารถตรวจสอบได้จากใบนัดหมายการเดินทาง แต่หากมีการแก้ไขจากใบเดินทางอีกนั้นขอให้ท่านทราบว่าบริษัทฯ จะจัดหาโรงแรมในระดับเดียวกันให้กับผู้เดินทางแน่นอน
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ   
 6. ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 7. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีดค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 2. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า สำหรับชาวต่างชาติ 
 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนดให้หรือสัมภาระใหญ่กว่ามาตรฐาน 
 4. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 5. ค่าทิปคนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น 1,000 บาท ต่อท่าน/ต่อทิป (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
 6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลจากไทย แล้วแต่สินน้ำใจของท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ แต่ไม่บังคับทิป)
 7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • กรุณาสำรองที่นั่งและชำระมัดจำ จำนวน 5,000 บาท ต่อท่าน ภายใน 2-3 วัน เพื่อสำรองสิทธิ์ในการเดินทาง และชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนออกเดินทาง 30 วัน มิเช่นนั้น บริษัทฯ จะถือว่าท่าน ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติท่านจะโดนยึดมัดจำโดยที่ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใดๆ คืนได้ อันเนื่องมาจากบริษัทฯ จำเป็นที่จะต้องสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนของที่พักและตั๋วเครื่องบินไปก่อนหน้านั้นแล้ว หากท่านสำรองที่นั่งน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯ เรียกเก็บยอดเต็มจำนวนทันที หลังจากทำการจองแล้ว กรุณาเตรียมเอกสารสำหรับการเดินทางให้พร้อม เช่น หน้าพาสปอร์ตเพื่อออกตั๋วหรือคำขอพิเศษเพิ่มเติมต่างๆ  ให้แก่พนักงานขาย และหากท่านชำระเงินเข้ามาไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขที่ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 
 • ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น (แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ 25 วัน ก่อนการเดินทาง) 
   

 

 • กรณีเจ็บป่วยกะทันหัน จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ ตามความเป็นจริง ในกรณีเจ็บป่วยกระทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

แพ็กเกจแนะนำ

เม.ย. - ก.ย.(8)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿8,900
มิ.ย. - ธ.ค.(13)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿9,900
เม.ย. - ต.ค.(120)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿10,900
มิ.ย. - ธ.ค.(13)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿10,900
เม.ย. - ต.ค.(43)
4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿10,999
The Traveller