#527 บาหลี บรูไน เพอร์เฟค ออฟ เอเชีย อินโดนีเซีย บรูไน

สัมผัสมนต์เสน่ห์เกาะบาหลี ชมวัดเตียร์ตาอัมปีล ช้อปปิ้งที่ ตลาดปราบเซียน ชม พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia ณ ประเทศบรูไน

#527 บาหลี บรูไน เพอร์เฟค ออฟ เอเชีย อินโดนีเซีย บรูไน

  • รหัสทัวร์ 00527
  • Royal Brunei (BI)
  • 5 วัน 4 คืน
  • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿22,900

 

#527 บาหลี บรูไน เพอร์เฟค ออฟ เอเชีย อินโดนีเซีย บรูไน

สัมผัสมนต์เสน่ห์เกาะบาหลี ชมวัดเตียร์ตาอัมปีล ช้อปปิ้งที่ ตลาดปราบเซียน ชม พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia ณ ประเทศบรูไน

วันที่ 1

11.00 น. คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U เช็คอินกรุ๊ปของสายการบินรอยัล บรูไน (BI) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทและหัวหน้าทัวร์ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

13.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน เที่ยวบินที่ BI514  

17.15 น. เดินทางถึง กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน (แวะเปลี่ยนเครื่อง)

21.15 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินงูระห์ไร เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยสายการบิน รอยัล บรูไน เที่ยวบินที่ BI757

ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร, เกาะบาลี

23.35 น. เดินทางถึง สนามบินงูระห์ไร เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

โรงแรมเบดร็อค บาหลี, เกาะบาหลี

วันที่ 2

หมู่บ้านคินตามณี, เกาะบาหลี

วัดเตียร์ตาอัมปีล, เกาะบาหลี

วัดเลมปูยางค์, เกาะบาหลี

โรงแรมเบดร็อค บาหลี, เกาะบาหลี

วันที่ 3

บาหลี สวิงค์, เกาะบาหลี

วัดทามาอยุน หรือ วัดเม็งวี, เกาะบาหลี

วัดอูลันดานูบราตัน, เกาะบาหลี

วัดทานาล็อต, เกาะบาหลี

โรงแรมเบดร็อค บาหลี, เกาะบาหลี

วันที่ 4

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินงูระห์ไร เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร, เกาะบาลี

07.10 น. เดินทางสู่ สนามบินบรูไน กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน เที่ยวบินที่ BI758 

ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน, บันดาร์เสรีเบกาวัน

09.35 น. เดินทางถึง สนามบินบรูไน กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

พระราชวังอิสตานา นูรัล อีมาน, บันดาร์เสรีเบกาวัน

มัสยิดโอมาร์ อาลี ไซฟัดดิน, บันดาร์เสรีเบกาวัน

พิพิธภัณฑ์รอยัลเรกกาเลีย, บันดาร์เสรีเบกาวัน

หมู่บ้านกัมปงไอเยอร์, บันดาร์เสรีเบกาวัน

วาฟาโฮเทล แอนด์ อาพาร์ทเม้นท์, บันดาร์เสรีเบกาวัน

วันที่ 5

มัสยิดทองคำ เจมส์ อาร์ อัสซานัส โบลเกียห์, บันดาร์เสรีเบกาวัน

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินบรูไน กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน

ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน, บันดาร์เสรีเบกาวัน

10.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน รอยัล บรูไน เที่ยวบินที่ BI513

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

12.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

1     ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
2.    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3.    ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ 
4.    ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
5.    ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.    ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7.    ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
    - ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท 
    - ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
    - ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ 
    - เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
    - เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน] 
    **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8.    ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์) 
9.    ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)

1.    ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
2.    ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 23 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
3.    ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
4.    ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
5.    ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น  (1,500 บาท)
 

  • ชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
  • การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทางหากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง  

แพ็กเกจแนะนำ

เม.ย. - ก.ย.(12)
4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿24,999
เม.ย. - ส.ค.(3)
5 วัน 4 คืน
เริ่มต้น ฿31,999
The Traveller