#529 ดิท อัลติเเมท อิน ทัวร์จอร์เจีย-คาซัคสถาน

คาซัคสถาน ดินเเดนแห่งเทือกเขาคอเคชัส อัลมาตี เมืองเเห่งแอปเปิ้ล

#529 ดิท อัลติเเมท อิน ทัวร์จอร์เจีย-คาซัคสถาน

 • รหัสทัวร์ 00529
 • air astana (KC)
 • 8 วัน 5 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿48,999

 

#529 ดิท อัลติเเมท อิน ทัวร์จอร์เจีย-คาซัคสถาน

คาซัคสถาน ดินเเดนแห่งเทือกเขาคอเคชัส อัลมาตี เมืองเเห่งแอปเปิ้ล

วันที่ 1

07.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยให้การต้อนรับและดูแลในการตรวจเอกสารการเดินทาง เคาน์เตอร์ของสายการบินแอร์ อัสตาน่า

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

10.15 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอัลมาตี้ (ALA) ท่าอากาศยานนานาชาติของคาซัคสถาน โดยสายการบินแอร์ อัสตาน่า เที่ยวบินที่ KC932 (ใช้เวลาบิน 7 ชั่วโมง 15 นาที)

16.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอัลมาตี้ (ALA)  ท่าอากาศยานนานาชาติของคาซัคสถาน (เเวะเปลี่ยนเครื่อง) สู่เมืองทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย

19.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองทบิลิชิ ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบินแอร์ อัสตาน่า เที่ยวบินที่ KC139 (ใช้เวลาบินโดยประมาณ 4 ชั่วโมง 10 นาที  บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซี, ทบิลิซี

21.45 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติทบิลิซิ TBILISI  (TBS) ประเทศจอร์เจีย

เมืองทบิลิซี, ทบิลิซี

โรงแรมแอสโตเรีย, ทบิลิซี

 

วันที่ 2

เทือกเขาคอเคซัส, ทบิลิซี

ชมป้อมอันนานูรี, เมืองกูดาอูรี

อ่างเก็บน้ำชินวารี, ทบิลิซี

เมืองคัสเบกิ, คัสเบกิ

โรงแรมแอสโตเรีย, ทบิลิซี

 

วันที่ 3

เมืองกอรี, เมืองกอรี

อุพลิสชิเค่, เมืองกอรี

พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน, เมืองกอรี

เมืองคูไตซี, เมืองคูไตซี

โรงแรมทีเคบาโลสปา, เมืองคูไตซี

 

วันที่ 4

อารามจีลาติ, เมืองคูไตซี

เมืองบาทูมี่, เมืองบาทูมี่

ประวัติของประติมากรรม Ali and Nino, เมืองบาทูมี่

จตุรัสเปียเซซ่า, เมืองบาทูมี่

โรงแรมเวิลด์พาเลส, เมืองบาทูมี่

 

วันที่ 5

เมืองทบิลิซี, ทบิลิซี

วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี, ทบิลิซี

โรงแรมแอสโตเรีย, ทบิลิซี

 

วันที่ 6

เมืองทบิลิซี, ทบิลิซี

ป้อมนาริกาลา, ทบิลิซี

สะพานแห่งสันติภาพ, ทบิลิซี

เมืองมิสเคด้า, มิสเคด้า

มหาวิหารจวารี, มิสเคด้า

ห้างสรรพสินค้าอีสต์พอยต์, มิสเคด้า

19.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย

ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซี, ทบิลิซี

22.45 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองอัลมาตี้ ประเทศคาซัคสถาน โดยสายการบินแอร์ อัสตาน่า เที่ยวบินที่ KC 140

วันที่ 7

ท่าอากาศยานนานาชาติอัลมาตี, อัลมาตี

04.25น. เดินทางถึงสนามบิน อัลมาตี้ ประเทศคาซัคสถาน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำทุกท่านสู่ โรงแรมที่พัก ให้ทุกท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

จตุรัสสาธารณะ, อัลมาตี

โบถส์คริสต์เซนต์คอฟ, อัลมาตี

กรีนมาร์เก็ต, อัลมาตี

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่นามบินอัสมาตี้ ประเทศคาซัคสถาน

ท่าอากาศยานนานาชาติอัลมาตี, อัลมาตี

วันที่ 8

01.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินแอร์ อัสตาน่า เที่ยวบินที่ KC 931

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

08.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class)  , ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 2. ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน ห้องจะเป็นเตียง  TWIN ROOM  รวมทั้งสิ้น   5 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน ในกรณีต้องการพัก 1 ท่านต่อห้อง ต้องชำระค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่กำหนด)
 3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ
 5. อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
 6. ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000  บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า **อาหารเป็นพิษเท่านั้น**)
 7. ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 23 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 ก.ก. 1 ใบ
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class)  , ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 2. ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน ห้องจะเป็นเตียง  TWIN ROOM  รวมทั้งสิ้น   5 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน ในกรณีต้องการพัก 1 ท่านต่อห้อง ต้องชำระค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่กำหนด)
 3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ
 5. อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
 6. ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000  บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า **อาหารเป็นพิษเท่านั้น**)
 7. ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 23 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักต้องไม่เกิน
 1. งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 15, 000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังจากที่มีการจอง พร้อมส่งรายชื่อและหน้าพาสปอร์ตผู้ที่จะเดินทางทันที งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 20 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
 2. กรณีที่ต้องการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 3. หลังจากชำระค่ามัดจำแล้ว สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ ก่อนที่บริษัทฯ จะทำการออกตั๋วล่วงหน้า 1-2 อาทิตย์ก่อนการเดินทาง
 1. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถ เข้า-ออก เมืองได้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด }บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ทางคณะทัวร์ ขอเพิ่มท่านละ 2,000 บาท กรณีที่คณะทัวร์ทุกท่านต้องการออกเดินทาง พร้อมมีไกด์ อำนวยความสะดวก ** }ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ำกว่า 15ท่าน หรือต่ำกว่ามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผู้จัดรายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มเต็ม ตามความเหมาะสมซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกที }บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน  เครื่องบินรีเลย์  ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ อุบัติเหตุต่าง
 3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 4. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 5. กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 6. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมือง
 7. สำหรับ ผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้าและออก
 8. หากท่านจองรายการทัวร์ ของเรา ถือได้ว่าท่านได้ยอมรับและตกลงตามในรายการทัวร์ทุกอย่างตามที่แจ้งไว้ตามเอกสารด้านบนแล้ว

แพ็กเกจแนะนำ

เม.ย. - พ.ค.(8)
8 วัน 4 คืน
เริ่มต้น ฿42,900
The Traveller