#053 แพ็คเกจ มัลดีฟส์

พักบนเกาะ HULHUMALE 3 คืน รวมอาหารทุกมื้อ พิเศษทัวร์เกาะ SAND BANK ทัวร์ไอส์แลนด์ รีสอร์ท พร้อมรับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์

#053 แพ็คเกจ มัลดีฟส์

 • รหัสทัวร์ 00053
 • Bangkok Airways (PG)
 • 4 วัน 3 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿26,900

 

#053 แพ็คเกจ มัลดีฟส์

พักบนเกาะ HULHUMALE 3 คืน รวมอาหารทุกมื้อ พิเศษทัวร์เกาะ SAND BANK ทัวร์ไอส์แลนด์ รีสอร์ท พร้อมรับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์

วันที่ 1

06.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาท์เตอร์สายการบินบางกอกแอร์เวย์

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

09.20 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า เมืองมาเล่ สาธารณรัฐมัลดีฟส์ VELANA AIRPORT โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS เที่ยวบินที่ PG711

ท่าอากาศยานนานาชาติเวลานา, มาเล

12.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า เมืองมาเล่ สาธารณรัฐมัลดีฟส์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

เกาะฮูลูฮุมาเล, เกาะฮูลูฮุมาเล

เมืองมาเล, มาเล

โรงแรมเธอร์คยอส์ เรสสิเด้น, เกาะมัลดีฟส์

วันที่ 2

แซนด์แบงค์, เกาะมัลดีฟส์

โรงแรมเธอร์คยอส์ เรสสิเด้น, เกาะมัลดีฟส์

วันที่ 3

รีสอร์ทอะดารัน, เกาะมัลดีฟส์

17.00 น. สมควรแก่นำท่านเดินทางกลับสู่ เกาะฮูลูมาเล่

โรงแรมเธอร์คยอส์ เรสสิเด้น, เกาะมัลดีฟส์

วันที่ 4

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า เมืองมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์

ท่าอากาศยานนานาชาติเวลานา, มาเล

12.45น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS เที่ยวบินที่ PG712 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

19.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 2. ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน
 3. ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน
 4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุประเภท MedicalInsurance คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
 1. ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 2. ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว
 4. ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ

ชำระยอดเต็มจำนวน หลังจากทำการจองภายใน 3 วัน

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 3. กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CharterFlight และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม
 4. เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทำให้เดินทางไม่ได้ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบิน

แพ็กเกจแนะนำ

#411 คลับเมด คานิ มัลดีฟส์

#411 คลับเมด คานิ มัลดีฟส์

Hot
เหลือ 30 ที่นั่ง
ต.ค.(1)
4 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿31,900
ต.ค.(3)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿33,500
The Traveller