#530 จอร์แดน ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

ชมความงามของเมืองเพตรา พิสูจน์ความเค็ม ลอยตัว พอกโคลน ณ ทะเลสาบเดดซี ยอดเขาเมาท์เนโบ

#530 จอร์แดน ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

 • รหัสทัวร์ 00530
 • Royal Jordanian (RJ)
 • 7 วัน 4 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿56,999

 

#530 จอร์แดน ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

ชมความงามของเมืองเพตรา พิสูจน์ความเค็ม ลอยตัว พอกโคลน ณ ทะเลสาบเดดซี ยอดเขาเมาท์เนโบ

วันที่ 1

21.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์  Q1-Q5 ประตู 8 โดยสายการบิน ROYAL JORDANIAN เที่ยวบินที่ RJ 181 พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

วันที่ 2

00.25 น. เดินทางสู่ สนามบินนานาชาติอัมมาน ควีน อาเลีย เมืองอัมมาน (AMM) โดยสายการบิน ROYAL JORDANIAN เที่ยวบินที่ RJ 181

ท่าอากาศยานนานาชาติควีน อาเลีย, อัมมาน

05.10 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอัมมาน ควีน อาเลีย ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน 

เมืองมาดาบา ประติมากรรมแห่งโมเสก, มาดาบา

ซิตี้ ทาวเวอร์, อคาบา

วันที่ 3

เมืองอคาบา, อคาบา

ท่าเรืออคาบา, อคาบา

ทะเลทรายวาดิรัม, อคาบา

โรงแรมเปตรา พาโนราม่า, เปตรา

วันที่ 4

เมืองเปตรา, เปตรา

เดอะ ไซคิว, เปตรา

โรงแรมอัลทรายา, อัมมาน

 

วันที่ 5

ปราสาทอัจลุน, เมืองอัจลุน

นครเจอราชหรือเมืองพันเสา, เมืองเจอราช

ทะเลเดดซี ทะเลมรณะ, เมืองเจอราช

โรงแรมอัลทรายา, อัมมาน

วันที่ 6

เมืองเก่าแห่งอัมมาน, อัมมาน

โรงละครโรมันอัมมาน, อัมมาน

กลุ่มปราสาทในทะเลทราย, อัมมาน

ช้อปปิ้ง ซิตี้มอลล์, อัมมาน

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอัมมาน ควีน อาเลีย

วันที่ 7

ท่าอากาศยานนานาชาติควีน อาเลีย, อัมมาน

02.10 น. เดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน ROYAL JORDANNIAN เที่ยวบินที่ RJ182

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

15.15 น. เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ มิรู้ลืม

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการแห่งชาติ โรยัลจอร์แดนเนี่ยล ชั้นประหยัด
 2. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 3. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน เป็น TWIN ROOM  ในโรงแรม ตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน รวมทั้งสิ้น 4 คืน
 4. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
 5. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 6. ค่าวีซ่าประเทศจอร์แดน
 7. ค่าบริการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์
 8. ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
 9. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)
 1. ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง
 2. ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ
 3. ค่าเช่าผ้าเช็ดตัวและค่าเช่าตู้ล็อคเกอร์ ที่โรงแรม เดดซี รีสอร์ท แอนด์ สปา
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ
 6. ค่าขี่ลา, ขี่อูฐ, รถม้าลาก ฯลฯ
 7. ค่าทิปมัคุเทศก์ พนักงานขับรถ ในประเทศจอร์แดน และ หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (เป็นอัตราปกติตามหลักสากลของการท่องเที่ยว)
 8. ค่าทิปม้าที่เมืองเพตร้า ท่านละ 3 -5 USD แล้วแต่ต่อรอง / เที่ยว / ท่าน
 9. ค่าทิปคนขับรถที่ทะเลทรายวาดิรัม ท่านละ 2 USD / เที่ยว / ท่าน
 1. งวดที่ 1 สำรองที่นั่งจ่าย 15, 000 บาท /ท่าน (หลังการจองภายใน 3 วัน) พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง
 2. งวดที่ 2 :ชำระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
 3. หากไม่ชําระค่าใช้จ่ายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 4. การ LOCK ที่นั่งบนเครื่องบิน อาจไม่ได้ตามที่ขอ ขึ้นอยู่กับสายการบิน นั้นๆ ปกติ จะล็อกเป็น Zone กรุ๊ฟเราอยู่แล้วค่ะ แต่ทางเรา จะขอพนักงานหน้าเคาน์เตอร์ตอนออกตั๋วให้อีกที
 5. ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน ทางผู้จัดรายการ //ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือเรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มเติมตามความเหมาะสมในทริปเดินทางและจำนวนผู้เดินทางตอนนั้นๆ หากกรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะ ไม่ยินดีจ่ายเพิ่ม คณะทัวร์นั้น จำเป็นต้องยกเลิกเดินทาง
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน  ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย จากสายการบินเมื่อเที่ยวบิน “ดีเลย์” หรือล่าช้า? หรือ เหตุสุดวิสัย หรืออุบัติเหตุต่าง ๆ
 4. ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ำมัน หรือ ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว ตามสถานการณ์ดังกล่าวและแจ้งให้ท่านทราบ
 5. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 6. หากลูกค้าท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ลูกค้าต้องชำระค่ามัดจำทัวร์ที่ 15,000 บาท  และค่าวีซ่าตามที่สถานฑูตฯ เรียกเก็บ

แพ็กเกจแนะนำ

The Traveller