#531 จอเจีย ออนมายมายด์

ชมวิหารซีโอนี เคเบิ้ลคาร์ชมป้อมปราการนาริกาลา หุบเขาคอเคซัส เมืองบอร์โจมี เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องของน้ำแร่ธรรมชาติ ป้อม Rabat Fortress

#531 จอเจีย ออนมายมายด์

 • รหัสทัวร์ 00531
 • Emirates (EK)
 • 8 วัน 4 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿42,900

 

#531 จอเจีย ออนมายมายด์

ชมวิหารซีโอนี เคเบิ้ลคาร์ชมป้อมปราการนาริกาลา หุบเขาคอเคซัส เมืองบอร์โจมี เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องของน้ำแร่ธรรมชาติ ป้อม Rabat Fortress

วันที่ 1

23.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยให้การต้อนรับและดูแลในการตรวจเอกสารการเดินทาง เคาน์เตอร์ของสายการบินเอมิเรต

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

วันที่ 2

03.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 377 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

06.55 น. ถึงสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (แวะเปลี่ยนเครื่อง) สู่เมืองทบิลิซี ประเทศจอเจีย

11.00 น. เดินทางสู่เมืองทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบินฟลายดูไบ เที่ยวบินที่ EK 2200  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซี, ทบิลิซี

14.30 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติทบิลิซิ TBILISI  (TBS) ประเทศจอร์เจีย

เมืองทบิลิซี, ทบิลิซี

โรงแรมบริม, ทบิลิซี

วันที่ 3

โบสถ์ตรีนิตี้, ทบิลิซี

โบสถ์เมเคติ, ทบิลิซี

ป้อมนาริกาลา, ทบิลิซี

โบสถ์อันชิสกาติ, ทบิลิซี

โรงแรมบริม, ทบิลิซี

วันที่ 4

เมืองมิสเคด้า, มิสเคด้า

วิหารสเวติสเคอเวรี, มิสเคด้า

เมืองคัสเบกิ, คัสเบกิ

โบสถ์สมินดา ซาเมบา, คัสเบกิ

โรงแรม สนูว์, คัสเบกิ

วันที่ 5

เมืองกอรี, เมืองกอรี

ป้อมปราการกอรี, เมืองกอรี

เมืองถ้ำอุพลิสชิเค, เมืองกอรี

อุทยานแห่งชาติ Borjomi Kharagaul national Park, เมืองกอรี

โรงแรมบอร์โจมี่ พาเลส, บอร์โจมี

วันที่ 6

เมืองอาร์คเฮาซิเค หรือ ลอมเซีย, อาร์คเฮาซิเค

ป้อมปราการปราสาทลาบาติ, อาร์คเฮาซิเค

เมืองทบิลิซี, ทบิลิซี

ห้างทบิลิซิ, ทบิลิซี

โรงแรมบริม, ทบิลิซี

วันที่ 7

อนุสาวรีย์ the chronicle of Georgia, ทบิลิซี

สมควนแก่เวลานำท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย

ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซี, ทบิลิซี

15.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินฟลายดูไบ เที่ยวบินที่ EK 2201  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

18.45 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง

22.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 374 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่ 8

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

07.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ สำหรับเที่ยวบินกรุงเทพ-ดูไบ- กรุงเทพและสายการบินฟลายดูไบ สำหรับเที่ยวบิน ดูไบ-ทบิลิซี (เดินทางไปและกลับพร้อมคณะ) น้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งท่าน
 2. ค่าที่พัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีที่ไม่ สามารถเข้าพักที่เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ)
 3. ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 4. ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 7. หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 2. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋า
 4. ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น  (3 USD  x 6 วัน = 18 USD)
 5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น  (3 USD  x 6 วัน = 18 USD)
 6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย เริ่มต้นวันละ 100 x 8 วัน = 800 บาท
 1. สำหรับการจอง กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)
 2. ชำระยอดส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
 3. หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวันเดินทาง ให้ท่าน ติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นต้น
 3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 4. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 5. สำหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็นผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบิน

แพ็กเกจแนะนำ

พ.ค. - ก.ย.(8)
8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น ฿48,999
The Traveller