#055 อีซี่ ฮ่องกง นองปิง ช้อปอะโฮลิค

นั่งกระเช้านองปิง ไหว้พระใหญ่โป้วหลิน ฟรีเดย์ 1 วัน

#055 อีซี่ ฮ่องกง นองปิง ช้อปอะโฮลิค

 • รหัสทัวร์ 00055
 • Cathay Pacific (CX)
 • 3 วัน 2 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿13,900

 

#055 อีซี่ ฮ่องกง นองปิง ช้อปอะโฮลิค

นั่งกระเช้านองปิง ไหว้พระใหญ่โป้วหลิน ฟรีเดย์ 1 วัน

วันที่ 1

06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4ประตู 6 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์ M ของสายการบิน Cathay Pacific (CX) พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรขึ้นเครื่อง

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

08.15 น. ออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง เกาะฮ่องกง ประเทศจีน โดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินที่ CX700 (บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง เมืองเช็คแลบก๊อก, เช็คแลบก๊อก

12.10 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง เกาะฮ่องกง ประเทศจีน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย

นองปิง ขึ้นกระเช้าไหว้พระใหญ่, เกาะลันเตา

ห้างลดราคา, เกาะลันเตา

โชว์แสงสีเสียงริมน้ำ, เกาลูน

โรงแรมซาวี, ห่งฮัม

วันที่ 2

วัดแชกงหมิว, เกาลูน

วัดหวังต้าเซียน , เกาะฮ่องกง

โรงงานจิวเวิร์รี่ TSL, เกาะฮ่องกง

ตลาดค้าหยกฮ่องกง, เกาลูน

จิมซาจุ่ย, เกาลูน

โรงแรมซาวี, ห่งฮัม

วันที่ 3

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย โดยท่านสามารถช้อปปิ้งย่านดังของประเทศฮ่องกง ดังนี้

หมายเหตุ: Check Out ไม่เกิน 12.00 น. นำกระเป๋า สัมภาระลงมาฝากไว้ที่ Lobby ของโรงแรม รถจะมารับลูกค้าที่โรงแรม ประมาณ 17.00 น. เพื่อนำลูกค้าเดินทางไปสู่สนามบิน 

ย่านมงก๊ก, เกาลูน

จิมซาจุ่ย, เกาลูน

Sky100, เกาลูน

จุดชมวิว เดอะ พีค, เกาะฮ่องกง

ชิงช้าสวรรค์ฮ่องกง, เกาะฮ่องกง

ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์, เกาะลันเตา

16.00 น. / 17.00 น. / 18.00 น.  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินฮ่องกง เกาะฮ่องกง ประเทศจีน

ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง เมืองเช็คแลบก๊อก, เช็คแลบก๊อก

19.50 น. / 21.35 น. / 22.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย  โดยเที่ยวบินที่ CX703 หรือ CX617 หรือ CX709  (บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

21.50 น. / 23.30 น. / 23.55 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้นค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน
 2. ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน **เนื่องจากห้องพักโรงแรมในฮ่องกงจะมีขนาดเล็ก ห้องพักสำหรับ 3 ท่าน ขนาดของห้องจะเท่ากันกับห้องพัก 1 ท่าน หรือ 2 ท่าน พื้นที่ใช้สอยก็อาจจะไม่เพียงพอ ฉะนั้นหากลูกค้าต้องการพักด้วยกัน 3 ท่าน กรุณายอมรับขนาดห้องพักของโรงแรมในฮ่องกง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่หน้างาน **ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป**
 3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 4. เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 5. ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน ไม่เกิน 30 กิโล / ท่าน
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
   
 1. ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยว สำหรับลูกค้าต่างชาติ
 3. ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด **เกินจาก 30 กิโลกรัม
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ
 6. ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาท / ท่าน / ทริป (หัวหน้าทัวร์แล้วแต่จะพอใจในการบริการ)
 • ชำระค่ามัดจำ ท่านละ 5,000 บาท หลังจากทำการจองภายใน 3 วัน
 • ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือภายใน 21 วัน ก่อนออกเดินทาง

เงื่อนไขการยกเลิก

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 3. กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CharterFlight และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม
 4. เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทำให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบิน
 5. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
 6. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น **สำคัญ!! บริษัทฯ ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศฮ่องกงโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น**

แพ็กเกจแนะนำ

The Traveller