#056 เกาหลี ลัั้ลลา สปริง

KOREA LANLA SPRING

- เต็มอิ่มกับ 2 สวนสนุก Walmi theme park / Everland

- ชม พระราชวังเคียงบ็อค ซึ่งเป็นพระราชวังไม้ที่เก่าแก่ที่สุด พร้อมกับใส่ชุดฮันบกเข้าวัง

- ช้อปปิ้ง 3 ตลาด เมียงดง ทงแดมุน อีแด ที่มีสินค้าให้เลือกได้หลากหลายและมีราคาถูกอย่างไม่น่าเหลือเชื่อ

#056 เกาหลี ลัั้ลลา สปริง

 • รหัสทัวร์ 00056
 • Thai AirAsia X (XJ)
 • 6 วัน 3 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿15,900

 

#056 เกาหลี ลัั้ลลา สปริง

KOREA LANLA SPRING

- เต็มอิ่มกับ 2 สวนสนุก Walmi theme park / Everland

- ชม พระราชวังเคียงบ็อค ซึ่งเป็นพระราชวังไม้ที่เก่าแก่ที่สุด พร้อมกับใส่ชุดฮันบกเข้าวัง

- ช้อปปิ้ง 3 ตลาด เมียงดง ทงแดมุน อีแด ที่มีสินค้าให้เลือกได้หลากหลายและมีราคาถูกอย่างไม่น่าเหลือเชื่อ

วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น3 เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 3-4

วันที่ 2

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน, โซล

สวนสนุกโวลมิ, อินช็อน

ถนนเทพนิยาย ซองวุลดง, อินช็อน

ย่านไชน่าทาวน์, อินช็อน

ทงแดมุน ดีไซน์ พลาซ่า, โซล

โรงแรมเบนิเกีย โซล, โซล

วันที่ 3

สวนสนุก เอเวอร์แลนด์, คยองกีโด

โรงแรมเบนิเกีย โซล, โซล

วันที่ 4

ศูนย์โสมเกาหลี โซล, โซล

ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง โซล, โซล

พระราชวังเคียงบกกุง, โซล

ชินเซเก ดิวตี้ฟรี, โซล

คลองชองเกชอน, โซล

โซลทาวเวอร์หรือนิวโซลทาวเวอร์, โซล

ตลาดเมียงดง, โซล

โรงแรมเบนิเกีย โซล, โซล

 

วันที่ 5

ศูนย์ผลิตภัณฑ์ความงาม เครื่องสำอางเวชสำอาง โซล, โซล

ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู โซล, โซล

พิพิธภัณฑ์สาหร่าย, โซล

ช้อปปิ้งย่านอีแด, โซล

วันที่ 6

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน, โซล

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

 

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไปกลับพร้อมกรุ๊ป น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อท่าน/หิ้วขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 2. โรงแรมระดับ 3 ดาว พักห้องละ 2 – 3 ท่าน จำนวน 3 คืน
 3. บริการอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ
 4. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการระบุ
 5. ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยว พร้อมหัวหน้าทัวร์ชำนาญงานและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 1. ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ประมาณ 40,000 วอนหรือ 1,400 บาท ต่อท่านตลอดทริป ส่วนหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น หนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ หัก ณ ที่จ่าย 3 %
 4. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม / ค่าวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว หรือชาวต่างชาติ
 1. ชำระค่ามัดจำ ท่านละ 10,000 บาท หลังจากทำการจองภายใน 3 วัน
 2. ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือภายใน 21 วัน ก่อนออกเดินทาง
 3. กรณีลูกค้าทำการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถึง 15 วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100%
 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำเต็มจำนวน
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 3. กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม
 4. เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทำให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบิน

แพ็กเกจแนะนำ

ส.ค. - ต.ค.(12)
6 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿10,999
ส.ค. - ก.ย.(3)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿12,888
ส.ค. - ต.ค.(25)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿12,900
ส.ค. - ต.ค.(26)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿12,900
ส.ค. - ต.ค.(11)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿13,900
The Traveller