#058 มาเลเซีย สิงคโปร์

เที่ยวสวนสนุกระดับโลก Universal Studio นั่งกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ ชมวิวที่เก็นติ้ง ไฮแลนด์

สัมผัสเสน่ห์เมืองกัวลาลัมเปอร์ , ปุตราจาย่า ,มะละกา, ยะโฮว์ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม 

#058 มาเลเซีย สิงคโปร์

 • รหัสทัวร์ 00058
 • Thai Air Asia (FD)
 • 4 วัน 3 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿10,999

 

#058 มาเลเซีย สิงคโปร์

เที่ยวสวนสนุกระดับโลก Universal Studio นั่งกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ ชมวิวที่เก็นติ้ง ไฮแลนด์

สัมผัสเสน่ห์เมืองกัวลาลัมเปอร์ , ปุตราจาย่า ,มะละกา, ยะโฮว์ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม 

วันที่ 1

07.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง ชั้น3 ประตู1 เคาน์เตอร์1 สายการบิน Air Asia

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

09.25 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินกัวลาลัมเปอร์ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ AK881

ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, สลังงอร์

12.40 น. เดินทางถึง สนามบินกัวลาลัมเปอร์ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

มัสยิดสีชมพู, ปุตราจายา

เก็นติ้งไฮแลนด์, ปะหัง

โรงแรม เฟิร์สเวิลด์, ปะหัง

 

วันที่ 2

ตึกแฝดปิโตรนาส, กัวลาลัมเปอร์

มัสยิดสุลต่านอาเหม็ด, กัวลาลัมเปอร์

อนุสาวรีย์ทหารอาสา, กัวลาลัมเปอร์

อาคารสุลต่านอับดุลซามัด, กัวลาลัมเปอร์

จตุรัส ดัทช์, มะละกา

โบสถ์ เซนปอล, มะละกา

ป้อมปราการอาฟาโมซา, มะละกา

โรงแรม บายูเมอริน่า รีสอร์ท, ยะโฮร์บาห์รู

วันที่ 3

เมอร์ไลออนแห่งเกาะเซ็นโตซ่า, เกาะสวนสนุกเซ็นโตซ่า

รูปปั้นช้างสำริด, ย่านริมแม่น้ำสิงคโปร์

น้ำพุแห่งโชคลาภหรือน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง, เกาะสวนสนุกเซ็นโตซ่า

อิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์เสริม UNIVERSAL STUDIO

ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์, เกาะสวนสนุกเซ็นโตซ่า

ย่านแสงสีริมแม่น้ำสิงคโปร์ยามค่ำคืน, ย่านริมแม่น้ำสิงคโปร์

โรงแรม ควอลิตี้ มาร์โลว์, ย่านมาริน่า เบย์

วันที่ 4

วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว, ย่านไชน่าทาวน์

การ์เด้น บาย เดอะ เบย์, ย่านมาริน่า เบย์

ถนนออร์ชาร์ด, ย่านช้อปปิ้งถนนออชาร์ด

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติชางฮี ประเทศสิงคโปร์

ท่าอากาศยานนานาชาติชางฮี, ชางฮี

ออกเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยสายการบิน SCOOT AIR เที่ยวบินที่ TR 868 และสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD350

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–กัวลาลัมเปอร์–สิงคโปร์-กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)
 2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
 3. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าที่พัก 3 คืน
 5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
 6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
 1. ค่าทิปไกด์+ค่าทิปคนขับรถที่ประเทศมาเลเซีย+สิงคโปร์ท่านละ 600 บาทตลอดทริป
 2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจในการบริการ
 3. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 4. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 5. ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.
 6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 8. บัตรยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
 1. มัดจำท่านละ 5,000 บาท ช่วงเทศกาลมัดจำท่านละ 10,000 บาท
 2. พร้อมส่งหน้าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 2. บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 3. บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

แพ็กเกจแนะนำ

ส.ค. - ม.ค.(26)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿6,999
ก.ค. - ต.ค.(9)
4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿9,999
The Traveller