#059 อีซี่ ลัคกี้ อิน พม่า

สักการะ 3 มหาบูชาสถาน  สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งพม่า

#059 อีซี่ ลัคกี้ อิน พม่า

 • รหัสทัวร์ 00059
 • Myanmar Airways (8M)
 • 3 วัน 2 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿11,900

 

#059 อีซี่ ลัคกี้ อิน พม่า

สักการะ 3 มหาบูชาสถาน  สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งพม่า

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

07.30 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ N ของสายการบิน MYANMAR AIRWAYS (8M) พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรขึ้นเครื่อง

10.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุ้ง โดยเที่ยวบินที่ 8M336 ** บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง

ท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้ง, ย่างกุ้ง

12.10 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย (เวลาท้องถิ่นที่พม่าจะช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที)

เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือพระธาตุมุเตา, หงสาวดี

พระราชวังกัมโพชธานี หรือพระราชวังบุเรงนอง, หงสาวดี

คิมปูนแค้มป์, เมืองไจ้โท

พระธาตุอินทร์แขวน , เมืองไจ้โท

โย โย เลย์ , หงสาวดี

วันที่ 2

วัดไจ้คะวาย, หงสาวดี

เจดีย์ไจ๊ปุ่น, หงสาวดี

พระนอนตาหวาน, ย่างกุ้ง

เจดีย์โบตาทาวน์ , ย่างกุ้ง

พระเทพทันใจ , ย่างกุ้ง

เทพกระซิบ , ย่างกุ้ง

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง, ย่างกุ้ง

โรงแรมลองเต้, ย่างกุ้ง

วันที่ 3

พระนอนตาหวาน, ย่างกุ้ง

ตลาดสก๊อต, ย่างกุ้ง

ช้างเผือก , ย่างกุ้ง

พระหินอ่อน, ย่างกุ้ง

14.30 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

ท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้ง, ย่างกุ้ง

16.30 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานครโดยสายการบิน MYANMAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ 8M331 ** บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง **

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

18.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 2. ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน
 3. ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน
 4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 5. ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ / หัวหน้าทัวร์ ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
 1.  ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 2.  ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด **เกิน 20 กก.
 3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ
 6. ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 700 บาท/ท่าน/ทริป (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมประเทศค่ะ)
 7. ทิปหัวหน้าทัวร์ตามแต่สินน้ำใจของทุกท่าน (ไม่รวมในค่าทิปไกด์ คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ แต่ไม่ได้บังคับค่ะ)
 • ชำระค่ามัดจำ ท่านละ 5,000 บาท หลังจากทำการจองภายใน 3 วัน (ช่วงเทศกาลมัดจำท่านละ 10,000 บาท)
 • ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือภายใน 21 วัน ก่อนออกเดินทาง

เงื่อนไขการยกเลิก

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำเต็มจำนวน
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 3. กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม
 4. เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทำให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบิน

แพ็กเกจแนะนำ

ก.ย.(1)
1 วัน 1 คืน
เริ่มต้น ฿3,499
ส.ค. - ก.ย.(8)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿11,555
ส.ค. - ก.ย.(8)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿11,999
ส.ค. - ม.ค.(23)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿13,999
The Traveller