#063 สกู๊ต ออว์ซั่ม

ตะลุยโลกเหนือจินตนาการยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ชมแสงสีเมืองสิงคโปร์ ยามค่ำคืน ช้อปปิ้งถนนออชาร์ด

#063 สกู๊ต ออว์ซั่ม

 • รหัสทัวร์ 00063
 • Scoot Air (TR)
 • 3 วัน 2 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿9,999

 

#063 สกู๊ต ออว์ซั่ม

ตะลุยโลกเหนือจินตนาการยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ชมแสงสีเมืองสิงคโปร์ ยามค่ำคืน ช้อปปิ้งถนนออชาร์ด

วันที่ 1

14.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง ประตู5 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน Scoot Airline

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

17.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติชางฮี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TR869

ท่าอากาศยานนานาชาติชางฮี, ชางฮี

20.25 น. เดินทางถึงสนามบินชางอี ประเทศสิงคโปร์ 

โรงแรมมาร์ริสัน, ย่านไชน่าทาวน์

วันที่ 2

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อบัตรยูนิเวอร์แซล (โปรดแจ้งก่อนวันเดินทาง อย่างน้อย 7 วัน)

ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์, เกาะสวนสนุกเซ็นโตซ่า

ย่านแสงสีริมแม่น้ำสิงคโปร์ยามค่ำคืน, ย่านริมแม่น้ำสิงคโปร์

อาคารรูปเรือ มาริน่า เบย์ แซนด์, ย่านมาริน่า เบย์

โรงแรมมาร์ริสัน, ย่านไชน่าทาวน์

วันที่ 3

อาคารรัฐสภาเก่า, ย่านริมแม่น้ำสิงคโปร์

รูปปั้นและสวนเมอร์ไลอ้อน, ย่านมาริน่า เบย์

น้ำพุแห่งโชคลาภหรือน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง, เกาะสวนสนุกเซ็นโตซ่า

การ์เด้น บาย เดอะ เบย์, ย่านมาริน่า เบย์

วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว, ย่านไชน่าทาวน์

ถนนออร์ชาร์ด, ย่านช้อปปิ้งถนนออชาร์ด

19.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติชางฮี่ ประเทศสิงคโปร์

ท่าอากาศยานนานาชาติชางฮี, ชางฮี

22.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TR868

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

23.30 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)
 2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
 3. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าที่พัก 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
 5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
 6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
 1. ค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขับรถ ธรรมเนียมประมาณ5 SGD/วัน/1ลูกทัวร์
 2. (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)
 3. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 4. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 5. ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.
 6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 1. มัดจำท่านละ 5,000 บาท
 2. ช่วงเทศกาล มัดจำท่านละ 7,000 บาท
 3. พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 2. บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 3. บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

แพ็กเกจแนะนำ

ส.ค. - ม.ค.(46)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿8,888
ส.ค. - ม.ค.(60)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿9,999
ต.ค. - มี.ค.(13)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿10,999
ส.ค. - ม.ค.(27)
4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿12,999
ต.ค.(2)
4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿17,999
The Traveller