#065 อีซี่ แดซลิ่ง บานาฮิลล์ เวอร์ชั่น 1

ล่องเรือกระด้ง เมนูอาหารทะเลซีฟู๊ด และ อิ่มอร่อยเมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ฟรีเมนูกุ้งมังกร

#065 อีซี่ แดซลิ่ง บานาฮิลล์ เวอร์ชั่น 1

 • รหัสทัวร์ 00065
 • VietJetAir (VZ)
 • 4 วัน 3 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿9,900

 

#065 อีซี่ แดซลิ่ง บานาฮิลล์ เวอร์ชั่น 1

ล่องเรือกระด้ง เมนูอาหารทะเลซีฟู๊ด และ อิ่มอร่อยเมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ฟรีเมนูกุ้งมังกร

วันที่ 1

08.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ) เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรขึ้นเครื่อง

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

11.10 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองดานัง โดยเที่ยวบินที่ VZ960 สายการบิน VIETJET AIR

ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง, ดานัง

12.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว 

สุสานจักรพรรดิไคดิงห์, เวียดนามกลาง

ตลาดดองบา, เวียดนามกลาง

ล่องเรือมังกร, เวียดนามกลาง

กรีน โฮเทล เว้, เว้

วันที่ 2

เจดีย์เทียนมู่, เวียดนามกลาง

พระราชวังเว้, เวียดนามกลาง

บานาฮิลล์ , เวียดนามกลาง

สะพานโกลเด้น บริดจ์, ดานัง

โรงแรมเมอร์คิว ดานัง เฟร้นช์ วิลเลจ บานาฮิลล์, เวียดนามกลาง

วันที่ 3

สวนสนุก FANTASY PARK , เวียดนามกลาง

วัดหลินอึ๋ง, เวียดนามกลาง

สะพานญี่ปุ่น, ฮอยอัน

เคย์ โฮเต็ล ดานัง, ดานัง

วันที่ 4

ตลาดฮาน, เวียดนามกลาง

สมควรแก่เวลานำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินดานัง เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม

ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง, ดานัง

13.35 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ VJ961 สายการบิน VIETJET AIR 

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

14.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศสุวรรณภูมิ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารขาเข้า โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 • ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน
 •  ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน
 •  ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 •  ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ / หัวหน้าทัวร์ ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 •  ค่าประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 •  ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 •  ค่าธรรมเนียมวีซ่า
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ
 • ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาท / ท่าน / ทริป (หัวหน้าทัวร์แล้วแต่จะพอใจในการบริการ)
 • ชำระค่ามัดจำ ท่านละ 5,000 บาท หลังจากทำการจองภายใน 3 วัน
 • ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือภายใน 21 วัน ก่อนออกเดินทาง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำเต็มจำนวน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม
 •  เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทำให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบิน

แพ็กเกจแนะนำ

เม.ย. - ก.ย.(8)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿8,900
มิ.ย. - ธ.ค.(13)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿9,900
พ.ค. - ต.ค.(18)
4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿9,999
เม.ย. - ต.ค.(120)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿10,900
มิ.ย. - ธ.ค.(13)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿10,900
The Traveller