#066 สุเพิร์บ โซ ช็อค บาย ทีอาร์

เข้าชม GARDEN BY THE BAY ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ

#066 สุเพิร์บ โซ ช็อค บาย ทีอาร์

 • รหัสทัวร์ 00066
 • Scoot Air (TR)
 • 3 วัน 2 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿10,999

 

#066 สุเพิร์บ โซ ช็อค บาย ทีอาร์

เข้าชม GARDEN BY THE BAY ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ

วันที่ 1

06.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น4 เคาน์เตอร์ L

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

08.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติชางฮี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน Scoot Air เที่ยวบินที่ TR609

ท่าอากาศยานนานาชาติชางฮี, ชางฮี

12.10 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติชางฮี ประเทศสิงคโปร์

น้ำพุแห่งโชคลาภหรือน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง, เกาะสวนสนุกเซ็นโตซ่า

การ์เด้น บาย เดอะ เบย์, ย่านมาริน่า เบย์

มารีน่า เบย์ แซนด์, ย่านมาริน่า เบย์

ชมการแสดงแสง สี เสียง, ย่านมาริน่า เบย์

โรงแรม ควอลิตี้ มาร์โลว์, ย่านมาริน่า เบย

วันที่ 2

อิสระท่องเที่ยวได้ตามอัธยาศัย หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อบัตรสวนสนุกยูนิเวอร์เซล + ชมแสงสีย่าน Clarke Quay 

ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์, เกาะสวนสนุกเซ็นโตซ่า

ล่องเรือแม่น้ำสิงคโปร์, ย่านริมแม่น้ำสิงคโปร์

โรงแรม ควอลิตี้ มาร์โลว์, ย่านมาริน่า เบย์

วันที่ 3

อาคารรัฐสภาเก่า , ย่านบูกิสและกัมปง กีลา

รูปปั้นช้างสำริด, ย่านริมแม่น้ำสิงคโปร์

รูปปั้นและสวนเมอร์ไลอ้อน, ย่านมาริน่า เบย์

ถนนอลิซาเบธวอล์ค, ย่านมาริน่า เบย์

วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว, ย่านไชน่าทาวน์

ถนนออร์ชาร์ด, ย่านช้อปปิ้งถนนออชาร์ด

14.30 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติชางฮี ประเทศสิงคโปร์

ท่าอากาศยานนานาชาติชางฮี, ชางฮี

18.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Scoot Air เที่ยวบินที่ TR616

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

19.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย พร้อมความประทับใจ 

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)
 2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
 3. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าที่พัก 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
 5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
 6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
 1. ค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขับรถ ธรรมเนียมประมาณ5 SGD/วัน/1ลูกทัวร์ (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)
 2. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 3. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.
 5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

มัดจำท่านละ 5,000 บาท

*** เมื่อชำระค่ามัดจำแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ ***

พร้อมส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่จองทัวร์ / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 2. บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 3. บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

แพ็กเกจแนะนำ

เม.ย. - มิ.ย.(34)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿8,888
มี.ค. - มิ.ย.(56)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿9,999
เม.ย. - มิ.ย.(12)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿11,999
มี.ค. - พ.ค.(17)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿17,999
มี.ค. - พ.ค.(15)
4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿26,999
The Traveller