#067 สุเพิร์บ โซ ช็อค บาย เอฟดี

ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

#067 สุเพิร์บ โซ ช็อค บาย เอฟดี

 • รหัสทัวร์ 00067
 • Thai Air Asia (FD)
 • 3 วัน 2 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿11,999

 

#067 สุเพิร์บ โซ ช็อค บาย เอฟดี

ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

วันที่ 1

04.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้น3 ประตู1 เคาน์เตอร์2 สายการบิน AIR ASIA โดย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

07.00 น. เดินทางสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD359

ท่าอากาศยานนานาชาติชางฮี, ชางฮี

 

อาคารรัฐสภาเก่า, ย่านริมแม่น้ำสิงคโปร์

รูปปั้นช้างสำริด, ย่านริมแม่น้ำสิงคโปร์

เมอร์ไลออนแห่งเกาะเซ็นโตซ่า, เกาะสวนสนุกเซ็นโตซ่า

น้ำพุแห่งโชคลาภหรือน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง, เกาะสวนสนุกเซ็นโตซ่า

วัดเจ้าแม่กวนอิม, ย่านบูกิสและกัมปง กีลา 

 • จากนั้นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY อิสระให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สำหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ
 • (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับ Super Tree 8 SGD (208 บาท) และ 2Domes 28 SGD (700 บาท)

  อาคารรูปเรือ มาริน่า เบย์ แซนด์, ย่านมาริน่า เบย์

  การแสดงโชว์ทะเลสาบแห่งความฝัน, เกาะสวนสนุกเซ็นโตซ่า

  โรงแรมมาร์ริสัน, ชางฮี

วันที่ 2

เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ

Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) (B/-/-)

Option B : รวมบัตรสวนสนุกยูนิเวอร์แซล + ชมแสงสีย่าน Clarke Quay  (B/-/-) 

ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์, เกาะสวนสนุกเซ็นโตซ่า

ย่านแสงสีริมแม่น้ำสิงคโปร์ยามค่ำคืน, ย่านริมแม่น้ำสิงคโปร์

โรงแรมมาร์ริสัน, ชางฮี

วันที่ 3

• นำท่านช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมาย อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ของฝากมากมาย ฯลฯ 

วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว, ย่านไชน่าทาวน์

ตลาดและถนนคนเดินย่าน, ย่านลิตเติ้ลอินเดีย

ถนนออร์ชาร์ด, ย่านช้อปปิ้งถนนออชาร์ด

17.30 น. ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี

ท่าอากาศยานนานาชาติชางฮี, ชางฮี

20.35 น. ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน Airasia เที่ยวบินที่ FD350

22.00 น. เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)

ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง

ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ

ค่าที่พัก 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.

ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้

ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)

 

 

 

ค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขับรถ ธรรมเนียมประมาณ5 SGD/วัน/1ลูกทัวร์ (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)

ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ

ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

มัดจำท่านละ 5,000 บาท

*** เมื่อชำระค่ามัดจำแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ ***

พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ

บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

แพ็กเกจแนะนำ

ส.ค. - ม.ค.(46)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿8,888
ส.ค. - ต.ค.(2)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿9,999
ส.ค. - ม.ค.(60)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿9,999
ต.ค.(3)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿11,999
ส.ค. - ม.ค.(27)
4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿12,999
The Traveller