#073 เยอรมนี เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์

แฟรงก์เฟิร์ต โคโลญ บรัสเซลส์ รอตเทอดาม อัมสเตอร์ดัม ซานน์สคันส์ โวเลนดัม

#073 เยอรมนี เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์

 • รหัสทัวร์ 00073
 • Emirates (EK)
 • 8 วัน 5 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿43,900

 

#073 เยอรมนี เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์

แฟรงก์เฟิร์ต โคโลญ บรัสเซลส์ รอตเทอดาม อัมสเตอร์ดัม ซานน์สคันส์ โวเลนดัม

วันที่ 1

17.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวก

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

21.25 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK373 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่ 2

00.50 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

03.45น. ออกเดินทางสู่สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK43 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

แฟรงก์เฟิร์ต, แฟรงค์เฟิร์ต

08.50 น. เดินทางถึงสนามบินแฟรงก์เฟิร์ต เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองก่อนจะออกเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองแฟรงก์เฟิร์ตเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางทางการเงินของประเทศ

แม่น้ำไมน์, แฟรงค์เฟิร์ต

จตุรัสโรเมอร์, แฟรงค์เฟิร์ต

ถนน zeil, แฟรงค์เฟิร์ต

โรงแรมพลาซ่า แฟรงก์เฟิร์ต คองเกรส, แฟรงค์เฟิร์ต

วันที่ 3

เมืองโคโลญจน์, โคโลญจน์

อาสนวิหารโคโลญ, โคโลญจน์

ย่านช้อปปิ้งดีไซน์เนอร์ เอาท์เลท โรมองด์ ในโรมอนด์, กรุงบรัซเซลส์

โรงแรมเมอร์เคียว โคเอล ทางตะวันตก, เมืองโคโลญจน์

วันที่ 4

เมืองบรุจจ์, เมืองบรูจส์

มาร์เก็ต สแควร์, เมืองบรูจส์

เมืองเกนต์, เมืองเกนต์

มหาวิหารเซนต์บาโว, เมืองเกนต์

โรงแรม ลีโอโพล์ด, เมืองเกนต์

วันที่ 5

บรัสเซลส์, กรุงบรัซเซลส์

จัตุรัสกรองด์ ปลาซ, กรุงบรัซเซลส์

ศาลว่าการกรุงบรัซเซลส์, กรุงบรัซเซลส์

แมนเนเกน พิส, กรุงบรัซเซลส์

เมืองรอตเตอร์ดัม, รอตเตอร์ดัม

สถานีเซ็นทรัล, รอตเตอร์ดัม

ตลาดรอตเทอดาม, รอตเตอร์ดัม

เมืองอัมสเตอร์ดัม, อัมสเตอร์ดัม

โรงแรมแบดแบงค์ อะโพโล, อัมสเตอร์ดัม

วันที่ 6

หมู่บ้านกีย์ฮรอน, โอเฟอไรส์เซิล

เมืองอัมสเตอร์ดัม, อัมสเตอร์ดัม

จัตุรัสดัมสแควร์, อัมสเตอร์ดัม

แม่น้ำไรน์, แฟรงค์เฟิร์ต

โรงแรมแบดแบงค์ อะโพโล, อัมสเตอร์ดัม

วันที่ 7

หมู่บ้านประมงโวเลนดัม, โวเลนดัม

หมู่บ้านกังหันลม ซานส์สคันส์, โวเลนดัม

พิพิธภัณฑ์ซานส์, อัมสเตอร์ดัม

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

ท่าอากาศยานอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล, อัมสเตอร์ดัม

21.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK150 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่ 8

06.30 น. ถึงสนามบินเมืองดูไบ  ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

09.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน เอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK372 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

19.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
 2. ค่าที่พักระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
 3. ค่ารถปรับอากาศ และบริการนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 4. ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 1. ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(3,500 บาท/ท่าน) ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ(เฉพาะในกรณีกรุ๊ปเหมาหรือตัดกรุ๊ปเท่านั้น)
 3. ค่าน้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
 5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน ฃ
 6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่า 100 บาท / วัน / คน
 1. สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาทพร้อมค่าวีซ่า (3,500 บาท/ท่าน) (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง
 2. ชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
 3.  หากไม่ชาระค่าใช้จ่ายภายในกาหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
 2.  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นต้น
 3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 4.  เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
The Traveller