#074 ลักชัวรี่ ริเวียร่า ตุรกี

บินตรง+บินภายใน 2 ครั้ง ไม่เหนื่อย พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 4 คืน พักโรงแรมตกแต่งไสตล์ถ้ำที่คัปปาโดเกีย 1 คืน อิสตันบลู อิซเมียร์

#074 ลักชัวรี่ ริเวียร่า ตุรกี

 • รหัสทัวร์ 00074
 • Turkish Airlines (TK)
 • 8 วัน 5 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿39,900

 

#074 ลักชัวรี่ ริเวียร่า ตุรกี

บินตรง+บินภายใน 2 ครั้ง ไม่เหนื่อย พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 4 คืน พักโรงแรมตกแต่งไสตล์ถ้ำที่คัปปาโดเกีย 1 คืน อิสตันบลู อิซเมียร์

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

19.00 น. พบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน U ประตู 9-10 สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ้นเครื่อง

23.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 69 (บินตรง) (ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 10.20 ชั่วโมง)

วันที่ 2

ท่าอากาศยานอิสตันบูล อาตาตูร์ก, อิสตันบูล

04.00 น. เดินทางถึง กรุงอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเที่ยวบินภายในประเทศ

08.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิซเมียร์ โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 2312 (ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 1.15 ชั่วโมง)

ท่าอากาศยานอัดนัน เมรเดเรส, อิซมีร์

เมืองโบราณเอฟฟิซุส, เซลชุก

ห้องสมุดเซลซุส, คูซาดาซี

ปราสาทปุยฝ้าย, ปามุคคาเล่

โรงแรม ปาม เทอร์มอล โฮเทล, ปามุคคาเล่

 

วันที่ 3

เมืองอันตาเลีย, อันตาเลีย

ฮิดิร์ลิค ทาวเวอร์, อันตาเลีย

ประตูเฮเดรียน, อันตาเลีย

ล่องเรือชมความงามริเวียร่า, อันตาเลีย

โรงแรมบาซารัน, อัลทาลยา

วันที่ 4

คาราวานซาราย, คับปาโดเกีย

นครใต้ดินไคมัคลึ , คับปาโดเกีย

โชว์ระบำหน้าท้อง, คับปาโดเกีย

โรงแรมเกอเรเม, คับปาโดเกีย

วันที่ 5

เมืองคัปปาโดเกีย, คับปาโดเกีย

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่, คับปาโดเกีย

โรงแรมโกเนน, อิสตันบูล

วันที่ 6

ฮิปโปโดรม, อิสตันบูล

สุเหร่าเซนต์โซเฟีย, อิสตันบูล

อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน, อิสตันบูล

พระราชวังโทพคาปึ, อิสตันบูล

ตลาดสไปซ์, อิสตันบูล

โรงแรมโกเนน, อิสตันบูล

วันที่ 7

ช่องแคบบอสฟอรัส, อิสตันบูล

พระราชวังโดลมาบาเช, อิสตันบูล

ทักซิม สแควร์, อิสตันบูล

ท่าอากาศยานอิสตันบูล อาตาตูร์ก, อิสตันบูล

นำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 8

01.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 68 

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

15.00 น. เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส (น้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ท่าน)
 2. ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี
 3. ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุเกิน 85 ปี)
 4. ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่),
 5. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม, น้ำดื่มบริการบนรถ วันละ 2 ขวด ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว,
 6. ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ เจ้าหน้าที่ไกด์คนไทย อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ
 2. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (3.00USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่าน / วัน) (คิดเป็น 6 วัน รวมเท่ากับ 30 USD)
 3. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วัน (คิดเป็น 8 วัน รวมเท่ากับ 24 USD)
 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 1. งวดที่1: สำรองที่นั่งมัดจำท่านละ 10,000.- บาท ภายใน 3 วันหลังจากทำการจอง
 2. งวดที่2: ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด ภายใน 30 วันล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (สงกรานต์-ปีใหม่ 45 วัน)
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-30 วัน หักค่ามัดจำ 10,000+ค่าวีซ่า (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปีใหม่ 26-44 วัน)
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วัน หักค่ามัดจำ 10,000+ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปีใหม่ 20-25วัน)
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 50-75% ของค่าทัวร์ (สงกรานต์-ปีใหม่ 4-19วัน)
 5. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-3 วัน หักค่าใช้จ่าย 100%

แพ็กเกจแนะนำ

ก.ย. - ต.ค.(12)
8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น ฿29,900
ก.ย. - ธ.ค.(11)
10 วัน 7 คืน
เริ่มต้น ฿29,900
ส.ค.(2)
9 วัน 6 คืน
เริ่มต้น ฿31,900
พ.ย. - ม.ค.(15)
9 วัน 6 คืน
เริ่มต้น ฿32,900
The Traveller