THE BEST TIME AUTUMN IN SEOUL

ชมความงดงามฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ณ เกาะนามิ

- ถนนเลียบกำแพงหิน ที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามและโรแมนติกสายหนึ่งในเกาหลี

THE BEST TIME AUTUMN IN SEOUL

 • รหัสทัวร์ 00074
 • Air China (CA)
 • 5 วัน 3 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿22,991

 

THE BEST TIME AUTUMN IN SEOUL

ชมความงดงามฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ณ เกาะนามิ

- ถนนเลียบกำแพงหิน ที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามและโรแมนติกสายหนึ่งในเกาหลี

วันที่ 1

คณะมาพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ C

นำท่านเหิรฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG658

วันที่ 2

เกาะนามิ, คังวอนโด

สวนสนุกโซลแลนด์, โซล

โรงแรมริช ไดมอนด์, โซล

วันที่ 3

โรงแรมริช ไดมอนด์, โซล

สวนลอยฟ้า, โซล

พระราชวังถ็อกซูกุง, โซล

วันที่ 4

โรงแรมริช ไดมอนด์, โซล

ตลาดเมียงดง, โซล

คลองชองกเยชอนและชองกเยพลาซ่า, โซล

โซลทาวเวอร์, โซล

หมู่บ้านบุคชอนฮันอก, โซล

วันที่ 5

นำท่านเหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 657

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์

ท่านละ 35,000 วอน /ทริป/ต่อท่าน***(เก็บทิปก่อนการเดินทางที่สนามบินสุวรรณภูมิ)**เด็กเก็บเท่าผู้ใหญ่**

** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ

และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ

 1. ค่าบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบินและภาษีน้ำมันไว้เรียบร้อยแล้ว
 2. ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2 - 3 ท่าน
 3. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 4. หัวหน้าทัวร์หรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 5. ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ200,000 บาท  เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

สัมภาระน้ำหนักไม่เกินท่านละ 30 กก.

 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 4. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 5. ทิปไกด์และคนขับรถประมาณ 35,000 วอน ต่อท่านต่อทริป
 6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจากความขัดข้องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามหมายกำหนดการได้โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ และจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีจำนวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย    อัตราค่าบริการนี้ สำหรับเดินทางตั้งแต่ 30 ท่านขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 30 ท่าน

แพ็กเกจแนะนำ

ต.ค. - พ.ย.(3)
6 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿14,888
พ.ย.(12)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿14,900
ม.ค.(23)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿15,900
พ.ย. - มี.ค.(20)
6 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿16,888
ธ.ค. - มี.ค.(34)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿16,900
The Traveller