#084 อันซีน ตุรกี

รับลมหนาวกับน้ำตกหินปูนสีขาวของปราสาทปุยฝ้าย ชมนครใต้ดินไคมัคลี ขึ้นบอลลูนชมพระอาทิตย์ยามเช้า

#084 อันซีน ตุรกี

 • รหัสทัวร์ 00084
 • Turkish Airlines (TK)
 • 8 วัน 5 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿29,900

 

#084 อันซีน ตุรกี

รับลมหนาวกับน้ำตกหินปูนสีขาวของปราสาทปุยฝ้าย ชมนครใต้ดินไคมัคลี ขึ้นบอลลูนชมพระอาทิตย์ยามเช้า

วันที่ 1

06.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอิน U ประตู 9 สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ้นเครื่อง

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

09.25 น. ออกเดินทางสู่สนามบินอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์เที่ยวบินที่ TK 69 (ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 10.25 ชั่วโมง

ท่าอากาศยานอิสตันบูล อาตาตูร์ก, อิสตันบูล

15.50 น. เดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี ( เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง )

บูร์ซา, บูร์ซา

โรงแรมเทรีย อิสตันบูล, อิสตันบูล

วันที่ 2

เมืองชานัคคาเล่, ชานัคคาเล่

เมืองทรอย, ชานัคคาเล่

อิซมีร์, อิซมีร์

โรงแรม บลานก้า, อิซมีร์

วันที่ 3

เมืองโบราณเอฟฟิซุส, เซลชุก

ห้องสมุดเซลซุส, คูซาดาซี

วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน, อิซมีร์

โรงละครโรมัน, ปามุคคาเล่

ปามุคคาเล่, ปามุคคาเล่

ปราสาทปุยฝ้าย, ปามุคคาเล่

ปามุคคาเล่ นิโนว่า เทอร์มอล สปาร์ แอนด์ โฮเทล, ปามุคคาเล่

วันที่ 4

เมืองคอนย่า, คอนย่า

คาราวานซาราย, คับปาโดเกีย

เมืองคัปปาโดเกีย, คับปาโดเกีย

นครใต้ดินไคมัคลึ , คับปาโดเกีย

โรงแรมเกอเรเม, คับปาโดเกีย

วันที่ 5

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่, คับปาโดเกีย

โรงงานทอพรม, คับปาโดเกีย

เมืองคัปปาโดเกีย, คับปาโดเกีย

เมืองอังการา, อังการา

ทะเลสาบเกลือเมืองอังการา, อังการา

โรงแรมโรยัล โฮเทล อังการา, อังการา

วันที่ 6

อิสตันบูล, อิสตันบูล

พระราชวังโทพคาปึ, อิสตันบูล

ทักซิม สแควร์, อิสตันบูล

โรงแรมโกลเด้น เวย์, อิสตันบูล

วันที่ 7

ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส, อิสตันบูล

ฮิปโปโดรม, อิสตันบูล

มัสยิดสุลต่านอาเหม็ด อิสตันบูล, อิสตันบูล

สุเหร่าเซนต์โซเฟีย, อิสตันบูล

ตลาดสไปซ์, อิสตันบูล

16.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินอิสตัลบูล ประเทศตุรกี

ท่าอากาศยานอิสตันบูล อาตาตูร์ก, อิสตันบูล

20.10 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK64 

วันที่ 8

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

09.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ (น้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ท่าน)
 2. ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี
 3. ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุเกิน 85 ปี)
 4. ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม, น้ำดื่มบริการบนรถ วันละ 2 ขวด
 5. ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ
 6. เจ้าหน้าที่ไกด์คนไทย อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ
 2. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (3.00USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่าน / วัน) (คิดเป็น 7 วัน รวมเท่ากับ 35 USD)
 3. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วัน (คิดเป็น 8 วัน รวมเท่ากับ 24 USD)
 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 1. งวดที่1: สำรองที่นั่งมัดจำท่านละ 10,000.- บาท ภายใน 3 วันหลังจากทำการจอง
 2. งวดที่2: ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด ภายใน 45 วันล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
 1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 25 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง 15-19 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 4,000 บาท ในกรณีที่มีผู้เดินทาง 16-24 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 3,000 บาท
 2.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 3.  เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 4.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง

แพ็กเกจแนะนำ

ก.พ. - พ.ค.(3)
9 วัน 6 คืน
เริ่มต้น ฿27,999
ม.ค. - พ.ค.(23)
8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น ฿30,999
ก.ย. - พ.ย.(12)
8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น ฿36,900
The Traveller