#086 ฮัลโหล พม่า

นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์ของชาวพม่า

#086 ฮัลโหล พม่า

 • รหัสทัวร์ 00086
 • Thai Air Asia (FD)
 • 3 วัน 2 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿11,555

 

#086 ฮัลโหล พม่า

นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์ของชาวพม่า

วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

04.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 ประตู 1-2 สายการบิน แอร์เอเซีย (FD) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสาร

07.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองย่างกุ้ง โดยเที่ยวบินที่ FD251 สายการบิน แอร์เอเซีย (FD)

ท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้ง, ย่างกุ้ง

08.00 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุ้ง ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร

เจดีย์ไจ๊ปุ่น, หงสาวดี

พระราชวังกัมโพชธานี หรือพระราชวังบุเรงนอง, หงสาวดี

คิมปูนแค้มป์, เมืองไจ้โท

พระธาตุอินทร์แขวน , เมืองไจ้โท

โรงแรม ไจก์โท, เมืองไจ้โท

วันที่ 2

พระธาตุอินทร์แขวน , เมืองไจ้โท

คิมปูนแค้มป์, เมืองไจ้โท

วัดไจ้คะวาย, หงสาวดี

เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือพระธาตุมุเตา, หงสาวดี

พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว, หงสาวดี

เจดีย์โบตาทาวน์ , ย่างกุ้ง

พระเทพทันใจ , ย่างกุ้ง

เทพกระซิบ , ย่างกุ้ง

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง, ย่างกุ้ง

แชงกาลิร่า ย่างกุ้ง, ย่างกุ้ง

 

วันที่ 3

เจดีย์กลางน้ำ หรือ พระเจดีย์เยเลพญา , สิเรียม

สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี, ย่างกุ้ง

ตลาดสก๊อต, ย่างกุ้ง

สักการะหลวงพ่องาทัตยี, ย่างกุ้ง

ช้างเผือก , ย่างกุ้ง

ท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้ง, ย่างกุ้ง

19.25 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯโดยสายการบิน แอร์เอเซีย (FD)เที่ยวบินที่FD258

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

21.10 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ และประทับใจในบริการ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ โดยสารการบินแอร์เอเชีย AIR ASIA (FD)
 2. ค่าภาษีสนามบินพม่า และ ค่าภาษีสนามบินไทย  ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 3. ค่าที่พักระดับ 5 ดาว 1 คืน และ 3 ดาว 1 คืน (โรงแรมที่พระธาตุอินทร์แขวนมีแค่ ระดับ 3 ดาว Local เท่านั้น)
 4. ค่าระวางน้ำหนัก 20 กิโลกรัม
 5. ค่ารถขึ้นพระธาตุอินแขวน
 6. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
 7. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 8. อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
 9. ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า **อาหารเป็นพิษเท่านั้น**)
 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 3. ค่าบริการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ
 4. ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น/คนขับรถ/หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 600 บาทต่อลูกทัวร์ 1 ท่านต่อทริป
 5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
 6. ค่าทำวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าทำหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 7. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 8. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 1. กรุณาวางเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท หลังจากที่ได้ทำการจอง และที่นั่งจะถูกยืนยันเมื่อได้รับค่ามัดจำแล้วเท่านั้น
 2. ชำระค่าทัวร์ทั้งหมด 14 วันก่อนการเดินทาง
 1. กรณีทำการยกเลิกหลังจากทำการมัดจำทัวร์มาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทั้งหมด เนื่องจากบริษัทได้ดำเนินการชำระเงินค่าตั๋วเครื่องบินเต็มจำนวนให้กับทางสายการบินเป็นที่เรียบร้อย พร้อมทั้งได้มัดจำค่าห้องพักเป็นจำนวนเงิน 50 % ของราคาห้องพัก
 2. ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจำนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินเต็มจำนวนที่ได้ชำระมา

แพ็กเกจแนะนำ

ก.ค. - ก.ย.(21)
1 วัน 1 คืน
เริ่มต้น ฿3,499
พ.ค. - มิ.ย.(11)
2 วัน 1 คืน
เริ่มต้น ฿7,900
เม.ย. - ก.ย.(19)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿12,888
ส.ค. - ม.ค.(22)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿13,999
The Traveller